; ;
Gemt

Nye regler om mikroplast: Træder i kraft fra den 17. oktober 2023

28. september 2023

EU har netop offentliggjort en ny regulering af mikroplast i stoffer og blandinger. Reguleringen betyder at mikroplast ikke må markedsføres som stoffer alene eller i blandinger i en koncentration på 0,01 vægtprocent eller derover, hvis mikroplasten er til stede for at give en eftertragtet egenskab. Bliv klogere på de nye regler og ikke mindst undtagelserne her.

Reguleringen omfatter som udgangspunkt ikke artikler eller varer, der indeholder mikroplast. Her defineres en genstand/artikel i henhold til REACH forordningen som ”En genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion”. Det vil sige, en afgørende faktor er, hvorfor mikroplast er tilsat.

Forbuddet mod markedsføring er gældende allerede fra 17. oktober 2023. Der er dog en undtagelse for produkter, der allerede er markedsført før denne dato, som fortsat kan sælges. Forbuddet omfatter blandt andet gummigranulat til kunstgræsbaner, visse typer af kosmetiske produkter, rengøringsmidler og kemisk legetøj.

Der er for nogle specifikke udvalgte anvendelser fastlagt overgangsordninger på mellem fire og 12 år, før markedsføringsforbuddet træder i kraft. Det omfatter f.eks. anvendelsen i nogle typer af kosmetik, som fyldmateriale i kunstgræsbaner, visse vaske- og rengøringsmidler m.fl.

Det betyder blandt andet, at markedsføring af gummigranulat til kunstgræsbaner vil være forbudt pr. 17. oktober 2031.

Der er også en række generelle undtagelse i reguleringen ift. naturlige polymerer og polymerer, der ikke indeholder kulstofatomer i deres kemiske struktur og visse syntetiske polymerer, der ændrer karakter eller fysiske egenskaber under brug. Anvendelsen i industrielle processer, lægemidler, veterinærlægemidler, EU-gødningsprodukter, fødevaretilsætningsstoffer, in-vitro diagnostisk udstyr samt fødevarer og foder er desuden helt undtaget.

Endelig fastlægger reglerne retningslinjer for producenter, leverandører og slutbrugere af mikroplast eller mikroplast-holdige produkter i forhold til oplysninger om indhold, håndtering, brug og bortskaffelse.

Usikkerheder om fortolkninger

Mikroplast er nærmere defineret i reguleringen og omfatter som udgangspunkt alle syntetiske polymerpartikler under 5 mm, som er organiske, uopløselige og ikke nedbrydes. De nye regler har dog allerede før vedtagelsen givet anledning til en del spørgsmål om, hvad der er omfattet, og hvad der ikke er. Dette knytter sig særligt til, hvornår et produkt eller en vare defineres som en blanding, en artikel eller genstand, eller som en blanding af disse.

Derfor er der efterspurgt en mere detaljeret vejledning fra EU Kommissionen om fortolkning af hvorvidt visse typer af anvendelser af mikroplast i f.eks. glitter, pailletter, spøg og skæmt artikler eller andre blandingen er omfattet af markedsføringsforbuddet. Kommissionen forventes at offentliggøre en vejledning i slutningen af 2023.

Dansk Erhverv er i løbende dialog med de danske myndigheder på området og presser på for at få en tydelige fortolkning. Myndighederne er forstående i forhold til udfordringerne med fortolkning, men den endelige vejledning på området afventes stadig. EU-kommissionen har lavet en foreløbig ”spørgsmål & svar”.  

Formålet er at undgå eller reducere udledning af mikroplast til miljøet fra produkter, der markedsføres i EU. Reglerne har ophæng i EU’s kemikalieregulering, REACH-forordningen.

 

Kontakt

Klima, energi og miljø

Anette Albjerg Ejersted

Fagchef for Miljø og Cirkulær økonomi