Gemt
Presse og Nyheder

Aktuelle sager i EU

01. oktober 2020

Miljøstyrelsen har lavet en oversigt over igangværende aktiviteter inden for regulering af kemikalier i EU, som kan læses her.


I det følgende kan du læse mere om følgende aktuelle EU-sager:

 • REACH Kandidatlisten
 • Kosmetik og anprisninger
 • Afstemninger for produktreguleringer i EU (løbende)
 • Afstemninger i REACH-komitéen (løbende)
 • Listen over hormonforstyrrende stoffer
 • Hormonforstyrrende stoffer
 • Hormonforstyrrende stoffer – Udvikling af nye fareklasser under CLP og opdatering af informationskrav under REACH
 • Brexit
 • EU-fluorstrategi og forbud under REACH
 • Registrering af polymerer under REACH
 • Kemikaliestrategi for bæredygtighed og opfølgning på Fitness Check af kemikalielovgivningen (bortset fra REACH)
 • Opdatering af informationskravene under REACH
 • CLP – Etablering af notifikationsportal til indberetning af information til giftcentre i EU
 • Retssager om godkendelse af blychromat-pigmenter, om afklaring af, om stoffet DME påvirker hjernens udvikling og om Triclosan
 • CLP – Retssager om klassificering af titaniumdioxid
 • Cirkulær økonomi
 • Miljøgarantisag om cadmium i gødning
 • Vigtigt at bidrage til offentlige høringer for biocider
 • Koordinerede EU kontrolprojekter på CLP-, REACH-, PIC-, POP- og biocidområdet
 • SAICM beyond 2020
 • Oprettelse af ECHA-database for SVHC-stoffer i artikler
 • LIFE AskREACH: Udvikling af EU-app til implementering af REACH art. 33

REACH Kandidatlisten
Siden december 2019 er otte nye stoffer/stofgrupper blevet optaget på kandidatlisten.

I januar 2020 blev følgende stoffer optaget på kandidatlisten:

 • Diisohexyl phthalate (skadelig for forplantningsevnen og endnu ikke registreret under REACH)
 • 2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone (skadelig for forplantningsevnen og anvendes i polymerer)
 • 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (skadelig for forplantningsevnen og anvendes i polymerer)
 • Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (hormonforstyrrende i miljøet og anvendes som katalysator i produktion af polymerer og i kemisk syntese)

I juli 2020 blev følgende stoffer optaget på kandidatlisten:

 • 1-vinylimidazole (skadelig for forplantningsevnen og anvendes som monomer i produktionen af polymerer)
 • 2-methylimidazole (skadelig for forplantningsevnen og anvendes som katalysator og i belægninger)
 • Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin (skadelig for forplantningsevnen og anvendes som katalysator og som tilsætningsstof i plastic)
 • Butyl 4-hydroxybenzoate (Butylparaben) (hormonforstyrrende i mennesker og anvendes i produkter til kosmetik, personlig pleje og lægemidler)

Derudover blev stoffet resorcinol foreslået til optagelse på kandidatlisten på baggrund af stoffets hormonforstyrrende effekter i mennesker. Forslaget blev dog ikke enstemmigt vedtaget i ECHA’s medlemsstatsudvalg, og forslaget skal derfor behandles af Kommissionen.

Kosmetik og anprisninger
Miljø- og Fødevareministeriet har kontaktet EU-Kommissionen med henblik på at se på reglerne for brug af anprisninger på kosmetiske produkter. Dette sker i kølvandet på flere sager, der har vist, at de nuværende regler ikke beskytter forbrugerne i høj nok grad mod vildledende markedsføring. Samtidig vil mere tydelige regler også være til gavn for både myndigheder og industri. Miljø- og Fødevareministeriet vil derfor presse på for, at reglerne for brug af anprisninger på kosmetik bliver gjort mere tydelige, eller at vejledningerne for brug af anprisninger bliver opdateret.

Afstemninger for produktreguleringer i EU (løbende)
Løbende afstemninger i EU om begrænsninger og forbud i anvendelsen af skadelige kemikalier i legetøj, kosmetik og elektriske og elektroniske produkter (RoHS). Under RoHS direktivet forventes det, at der i løbet af efteråret 2020/primo 2021 vil blive udstedt to delegerede retsakter, som vedrører midlertidige undtagelser til direktivet. Ansøgninger om midlertidige undtagelser gennemgår en vurdering, som ligger til grund for en diskussion blandt medlemslandene. Det kan forventes, at der i efteråret vil være afstemning om begrænsninger af stoffer i kosmetik og legetøj.

Afstemninger i REACH-komitéen (løbende)
REACH-komitéen under Kommissionen tager beslutninger om ansøgninger om godkendelse af brug af særligt problematiske stoffer under godkendelsesordningen, nye begrænsninger i markedsføring og brug af stoffer, der udgør en risiko for mennesker eller miljø, ændringer af bilagene til REACH-forordningen samt beslutninger om tilføjelse af nye testmetoder til Testmetodeforordningen.

Det forventes, at der vil blive afholdt syv møder i REACH-komitéen i 2020. Der er pt. især fokus på komitéens behandling af ansøgninger om godkendelser til fortsat anvendelse af krom VI, der er et kræftfremkaldende stof, samt forberedelse af behandlingen af en lang række af ansøgninger om godkendelser til fortsat industriel anvendelse af nonyl- og octylphenolethoxylater, der er hormonforstyrrende i miljøet. En række begrænsningsforslag diskuteres og forventes sat til afstemning, det drejer sig om blandt andet bly i PVC, blyhagl i vådområder, skadelige stoffer i granulat til kunstgræsbaner, skadelige siloxaner i fx kosmetik og mikroplastik.

Listen over hormonforstyrrende stoffer
Danmark er sammen med Belgien, Frankrig, Holland og Sverige indgået i et samarbejde om en hjemmeside med dynamiske lister over hormonforstyrrende stoffer i EU. Hjemmesiden blev lanceret primo juni 2020 og giver et samlet overblik over hormonforstyrrende stoffer via tre lister; en liste med alle de stoffer, som er konkluderet som hormonforstyrrende i EU (Liste I), en liste over stoffer, som er ved at bliver undersøgt herfor (Liste II), samt en liste for stoffer, som en national myndighed har vurderet til at have mulige hormonforstyrrende egenskaber (Liste III). Formålet med listerne er blandt andet at give et overblik over, udbrede kendskabet til og øge gennemsigtigheden af hormonforstyrrende stoffer på tværs af EU-lovgivninger. Hjemmesiden vil bidrage med vigtige informationer til EU's institutioner i deres videre arbejde med regulering af disse stoffer. Danmark er tovholder for projektet og ansvarlig for opdatering og administration af hjemmesiden, og siden henvender sig primært til myndigheder, forskere, virksomheder, brancheforeninger og øvrige interessenter. Miljøministrene i de resterende EU-lande er ved lanceringen også blevet inviteret til at deltage i samarbejdet.

Besøg siden: www.edlists.org.

Forbrugerrådet TÆNK har på baggrund af listerne opdateret deres vurdering af indholdsstoffer i kosmetiske produkter i app’en Kemiluppen, således at indholdsstoffer angivet på hormonlistehjemmesiden nu får en ’kolbe C’-vurdering fremfor ’kolbe A’ eller ’B’. Desuden linker Kommissionen nu direkte til hjemmesiden fra Kommissionens side omhandlende hormonforstyrrende stoffer.

Hormonforstyrrende stoffer
EU-Kommissionen har igangsat en kvalitetskontrol (Fitness Check) af alle relevante EU-lovgivninger om hormonforstyrrende stoffer for at undersøge, om lovgivningerne opfylder det overordnede mål om at beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at minimere eksponeringen for disse stoffer. Særligt fokus er der på, om de retlige rammer for regulering af hormonforstyrrende stoffer er tilstrækkeligt sammenhængende, særligt hvad angår identifikation af hormonforstyrrende stoffer samt reguleringsmæssige konsekvenser for stoffer, der er identificeret som hormonforstyrrende. I forbindelse med kvalitetskontrollen har EU-Kommissionen forestået en bred høring af interessenter, som nu er afsluttet. Resultatet af undersøgelsen forventes i september 2020.

En oversigt over EU-initiativer inden for området kan ses her: Endocrine disruptors

Datakravene til vurdering af hormonforstyrrende egenskaber er under opdatering i biocid- og pesticidforordningerne. Kommissionen giver udtryk for, at de ønsker at harmonisere kravene i så høj grad som muligt, også med andre lovgivninger på kemikalieområdet.

På dansk initiativ og i samarbejde med nationale myndigheder i Belgien, Frankrig, Holland og Sverige lancerede Miljøstyrelsen en international hjemmeside med lister over hormonforstyrrende stoffer den 2. juni 2020, se ovenfor.

Hormonforstyrrende stoffer – Udvikling af nye fareklasser under CLP og opdatering af informationskrav under REACH
På baggrund af Kommissionens kommunikation ”Towards a comprehensive European Union framework on endocrine disruptors” er der blevet nedsat en gruppe under CARACAL, som skal arbejde med opdatering af informationskravene under REACH for hormonforstyrrende stoffer samt undersøge mulighederne for inkludere hormonforstyrrende stoffer under CLP og GHS. Arbejdet forventes behandlet i en undergruppe under CARACAL fra 2020-2022.

Brexit
På ECHA’s hjemmeside findes en række brugbare oplysninger i forhold til Brexit, og hvordan det berører erhvervet.

EU-fluorstrategi og forbud under REACH
I december 2019 fremsendte Danmark sammen med Luxembourg, Sverige, Norge Finland, Italien, Tyskland og Østrig, et brev til Kommissionen om behovet for en overordnet EU-strategi for håndtering/regulering af fluorstoffer som en gruppe – en strategi, der skal række ud over eksisterende REACH og CLP-regulering. Brevet indeholdt en række konkrete forslag til elementer i en sådan strategi. Samtidig er en række medlemslande (Danmark, Nederlandene, Norge, Sverige og Tyskland) på Nederlandenes initiativ gået sammen om at udarbejde et begrænsningsforslag for hele gruppen af fluorstoffer under REACH, der skal udarbejdes over de næste år, se ovenfor. Kommissionen forventes at offentliggøre en EU-strategi for fluorstoffer i september 2020.

Tyskland, Nederlandene, Sverige, Norge og Danmark har sammen igangsat udarbejdesen af et REACH-begrænsningsforslag, der har til formål at forbyde alle ikke-essentielle anvendelser af per- og polyfluorerede stoffer (PFAS). Initiativet er igangsat i januar 2020, og begrænsningsforslaget forventes fremsendt til det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i 2022, hvor det forventes behandlet i RAC og SEAC i 2022 – 2023. Såfremt begrænsningen vedtages, er den planlagt til at træde i kraft i 2025.

Registrering af polymerer under REACH
Kommissionen har igangsat arbejde, der skal se på mulighederne for at stramme kriterierne til registrering af polymerer under REACH. Arbejdet forventes behandlet i en undergruppe under CARACAL i løbet af 2020 og 2021.

Kemikaliestrategi for bæredygtighed og opfølgning på Fitness Check af kemikalielovgivningen (bortset fra REACH)
Som et initiativ under European Green Deals Zero pollution ambition forventes Kommissionen at offentliggøre en Kemikaliestrategi for bæredygtighed (Chemical Strategy for Sustainability) i september 2020. Danmark fremsendte sammen med ni ligesindede lande (REACH Up) et brev til Kommissionen i juni 2020, der understreger behovet for en ambitiøs kemikaliestrategi. Resultaterne af Refit-øvelsen ”Kvalitetskontrollen af den vigtigste lovgivning om kemikalier (bortset fra REACH) og identificerede udfordringer, mangler og svagheder” (COM (2019) 264 final) blev offentliggjort i juni 2019. Det konkluderes, at EU's kemikalielovgivning generelt er egnet til formålet og sikrer en høj beskyttelse af mennesker og miljø i overensstemmelse med behovet for et effektivt indre marked og en konkurrencedygtig og innovativ kemikalieindustri. Der peges også på en række udfordringer, mangler og svagheder, herunder blandt andet i forhold til: I) manglende ressourcer til og forskelligartet håndhævelse på tværs af medlemslande, II) overlap i risikovurderinger og -håndteringsstrategier mellem EU-institutioner, fordi stoffer vurderes og reguleres under flere lovgivninger, III) svært forståelig fare- og sikkerhedskommunikation til forbrugere, IV) manglende viden om kemikalier i artikler og eksponering, og V) hvordan vi beskytter særligt følsomme grupper, tager højde for cocktaileffekter, bruger forsigtighedsprincippet mere og får håndteret de mest miljø- og sundhedsfarlige stoffer på tværs af lovgivningerne. Det forventes, at håndtering af udfordringerne identificeret i Refit-øvelsen så vidt muligt vil blive lagt ind under aktiviteterne under Kemikaliestrategien.

Opdatering af informationskravene under REACH
Kommissionen har igangsat et arbejde med at revidere relevante bilag i REACH-forordningen for at sikre, at de påkrævede informationskrav til registrerede stoffer er klare og specifikke for både virksomheder og myndigheder. Arbejdet forventes behandlet i en undergruppe under CARACAL fra 2020-2022.

CLP – Etablering af notifikationsportal til indberetning af information til giftcentre i EU
For at imødekomme et ønske fra en række medlemsstater, der ikke har ressourcer til at etablere de nødvendige IT-systemer i forbindelse med de nye, harmoniserede informationskrav, har Kommissionen og Kemikalieagenturet (ECHA) vedtaget oprettelse af en fælles ”notifikationsportal” samt en avanceret database som overbygning til portalen. ECHA etablerer og vedligeholder hele systemet til indberetning af oplysninger for medlemsstaterne, som derfor ikke selv skal oprette en national database. Det er i Danmark besluttet at gøre brug af ECHA’s notifikationsportal. En bekendtgørelse herom er udstedt og træder i kraft den 1. januar 2021.

Retssager om godkendelse af blychromat-pigmenter, om afklaring af, om stoffet DME påvirker hjernens udvikling og om Triclosan
Sverige har anlagt sag mod Kommissionen med henblik på annullation af en godkendelse til fortsat anvendelse af blychromatforbindelser til brug som pigment i maling og plast. Danmark har interveneret i sagen til fordel for Sverige. Både Sverige og Danmark har argumenteret for, at betingelserne for godkendelse ikke er opfyldte, eftersom der findes andre egnede alternativer til pigment i maling og plast. Retten traf den 7. marts 2019 dom til fordel for Sverige og annullerede Kommissionens afgørelse. Kommissionen har appelleret dele af dommen. Danmark intervenerede mundtligt i appelsagen den 7. juli 2020. Der forventes dom i sagen i efteråret 2020.

Fire virksomheder fra Nederlandene og Tyskland har i december 2019 anlagt sag ved EU-Domstolen for at få annulleret Kommissionens afgørelse, der pålægger virksomhederne at foretage nærmere undersøgelser af stoffet dimethylether (DME), herunder særligt om stoffet kan skade hjernens udvikling. Danmark vil i efteråret 2020 intervenere i sagen til fordel for Kommissionen for at få de påkrævede test udført.

BASF anlagde i 2017 sag ved EU Retten med henblik på at få annulleret en beslutning om, der skal foretages yderligere testning af Triclosan. Formålet med testningen skulle være at afklare, om stoffet er henholdsvis PBT eller hormonforstyrrende. Virksomheden er efterfølgende ophørt med at bruge stoffet, og de tyske myndigheder, som skal håndhæve beslutningen, mener derfor, at ECHA ikke længere kan kræve, at de påkrævede test udføres. ECHA er dog uenig heri og afventer en afgørelse fra den tyske føderaldomstol, før de beslutter om, der skal rejses en sag mod Tyskland for overtrædelse af REACH.

CLP – Retssager om klassificering af titaniumdioxid
Kommissionen er blevet stævnet i tre sager ved EU-Retten. Sagerne vedrører annullation af Kommissionens delegerede forordning 2020/217 for så vidt angår klassificering af titaniumdioxid. MFVM arbejder på at intervenere i sagerne til støtte for Kommissionen.

Cirkulær økonomi
I marts 2020 præsenterede EU-Kommissionen den nye handlingsplan for cirkulær økonomi som en del af European Green Deal. Handlingsplanen følger op på den tidligere handlingsplan for cirkulær økonomi fra 2015, og det overordnede mål med den nye strategi er at øge ressourceeffektiviteten og fordoble anvendelsen af cirkulære materialer inden for de kommende årtier og dermed yde et væsentligt bidrag til EU's mål om klimaneutralitet i 2050, samtidigt med at EU's konkurrenceevne øges. EU-Kommissionen forventer, at handlingsplanens initiativer har potentiale til at øge EU's BNP med 0,5 procent frem mod 2030 og skabe 700.000 nye arbejdspladser. Handlingsplanen indeholder tiltag, som blandt andet skal sikre, at der dannes mindre affald, og at de produkter, der sælges i EU, er designet til længere holdbarhed og til genbrug efter primær anvendelse. Forbrugerne skal blandt andet gennem harmoniserede mærkningsordninger have bedre mulighed for at kunne træffe bæredygtige valg, og deres vilje og mulighed for opgradering eller reparation af forbrugsvarer skal øges. Derudover skal monitoreringen og målsætningen for offentlige, grønne indkøb intensiveres. Konkrete tiltag vil blive udarbejdet på områder, hvor der anvendes flest ressourcer, og hvor der er et stort cirkulært potentiale, herunder: elektronik, biler, batterier, plast, emballage, tekstiler, byggematerialer og fødevarer. Parlamentet har endnu ikke behandlet handlingsplanen.

Miljøgarantisag om cadmium i gødning
Der blev den 5. juni 2019 vedtaget EU-harmoniserede grænseværdier for cadmium i EU-mærkede gødningsprodukter som en del den nye gødningsforordning. I den nye gødningsforordning bliver der fastsat en harmoniseret grænseværdi på 60 mg cadmium pr. kg fosfat for cadmium i EU-mærket fosforholdig gødning. Dette er højere end den eksisterende danske grænseværdi på 48 mg cadmium pr. kg fosfat, som er fastsat i den danske bekendtgørelse om indhold af cadmium i fosforholdig gødning, som har været gældende fra 1989. Danmark har i januar 2020 anvendt miljøgarantien (TEUF artikel 114, stk. 4) for at opretholde de eksisterende danske regler om cadmium i fosforholdig gødning. Kommissionen har den 27. juli truffet afgørelse om, at Danmark kan opretholde sine eksisterende regler for fosfatgødninger.

Vigtigt at bidrage til offentlige høringer for biocider
For biocider, der lever op til biocidforordningens udelukkelseskriterier, afholdes der offentlige høringer for at indsamle oplysninger om, hvorvidt aktivstoffet skal godkendes. Udelukkelseskriterierne er de kriterier, som gør, at biocidaktivstoffer som udgangspunkt ikke kan godkendes, hvis de er særligt problematiske. Det er derfor vigtigt, at interesserede parter (fremstillere, brugere af biocidholdige produkter, berørte industrier, interesseorganisationer, myndigheder osv.) bidrager til den offentlige høring med henblik på at indsamle værdifuld information til beslutningsprocessen, navnlig om, hvorvidt der findes egnede alternativer. Europa-Kommissionen vil sammen med medlemsstaterne tage oplysningerne i betragtning ved beslutningen om, hvorvidt de pågældende aktivstoffer skal godkendes.

Koordinerede EU-kontrolprojekter på CLP-, REACH-, PIC-, POP- og biocidområdet

Internethandel af forskellige produkttyper, der er omfattet af hhv. REACH, CLP og BPR (REF-8 og CASP 2020)
REF-8 fokuserer på internethandel af mange forskellige produkttyper, omfattet af hhv. REACH, CLP og BPR. REF-8 gennemføres i 2020 og afrapporteres i 2021.

Endvidere gennemføres CASP 2020, som er et fælles europæisk samarbejde om EU-kontroller under DG Jura og Forbrugerbeskyttelse med forskellige kontrolelementer, blandt andet tungmetaller i smykker (her deltager inspektionen) og produktsikkerhed for diverse baby- og børneprodukter (ikke kemisk sikkerhed). Afrapporteres i 2021.

Kontrol af autorisationspligtige stoffer, bilag XIV i REACH (REF9)
REF 9 gennemføres i 2021 i samarbejde med Arbejdstilsynet. Der kontrolleres autorisationspligtige stoffer under REACH bilag XIV for så vidt angår markedsføring og anvendelse.

Pilotprojekt om nyttiggjorte stoffer under REACH (recovered substances)
Pilotprojektet har til formål at kontrollere kemiske stoffer, der genanvendes. Kemiske stoffer, for hvilke affaldsfasen er ophørt, og hvor stoffet bringes ind i forsyningskæden, skal det sikres, at stoffet ikke udgør en risiko for mennesker eller miljø. Kontroller er planlagt til gennemførelse i 2021.

Kontrol af behandlede artikler (BEF-1)
Det første biocidprojekt, BEF-1, hvor fokus er biocidbehandlede artikler, gennemførtes i 2019 og afrapporteres ultimo 2020.

Kontrol til understøttelse af AskREACH projektet
I forbindelse med lanceringen af den fælles EU-app, som er udviklet under AskREACH-projektet, gennemføres en række kontroller af artikler i 2021, dette med henblik på håndhævelse af informationspligten jf. artikel 33 i REACH.

Fluorstoffer kontrolleres jf. ny regulering
Produkter, der indeholder fluorstoffer, kontrolleres i 2020 og 2021. Projektet gennemføres i nordisk regi, men generelt er der stor fokus på denne stofgruppe i hele EU. Fluorstofferne er problematiske, fordi de er svært nedbrydelige og ophober sig i kroppen og i miljøet.

SAICM beyond 2020
Fysiske forhandlingsmøder under det globale kemikaliearbejde, herunder arbejdet med en ny global ramme for sikker kemikalie- og affaldshåndering efter 2020, er på grund af Covid-19 udskudt. Der arbejdes videre virtuelt, hvor det er muligt, og det forventes, at de næste møder finder sted i hhv. marts og juli 2021.

Oprettelse af ECHA-database for SVHC-stoffer i artikler
Af det reviderede affaldsrammedirektiv (Direktiv (EU) 2018/851), som blev vedtaget i foråret 2018, fremgår det, at ECHA skal etablere og vedligeholde en database over stoffer i produkter, som er på kandidatlisten under REACH. Databasen skal indsamle oplysninger fra producenter og importører af artikler. Producenter og importører af artikler er forpligtet til at indberette til databasen, og forbrugere og operatører på affaldsområdet skal haveadgang til oplysningerne. Databasen skal være etableret ved udgangen af 2020, og indberetninger til databasen påbegyndes i begyndelsen af januar 2021. Danmark har implementeret indberetningspligten i bekendtgørelse nr. 662 af 19/05/2020 om leverandørers indberetningspligt til det Europæiske Kemikalieagenturs database over artikler med særligt problematiske stoffer (SCIP-databasen). Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2020. Databasen har juli 2020 været drøftet på et fælles møde for de kompetente myndigheder til EU's kemikalie- og affaldsregulering, hvor Kommissionen meddelte, at der ikke var mulighed for at imødekomme ønsker om en udsættelse af fristen for indberetninger.

LIFE AskREACH: Udvikling af EU-app til implementering af REACH art. 33
Miljøstyrelsen deltager sammen med 20 andre partnere fra 13 forskellige EU-lande – inkl. også Forbrugerrådet TÆNK Kemi i Danmark – i projektet LIFEAskREACH (LIFE16 GIE/DE/00738). I projektet er der udviklet en fælles europæisk digital applikation (app, database, hjemmeside) til formidling af virksomhedernes informationspligt for kandidatlistestoffer, jf. REACH art. 33. I løbet af 2019/2020 er denne lanceret 12 europæiske lande. I DK blev den oprindelige danske app Tjek Kemien opdateret med den nye europæiske version i januar 2020.

Projektet vil i de kommende år udbrede kendskabet til appen/databasen via informationskampagner i alle partnerlande samt test af artikler og kontrol af virksomhedernes overholdelse af informationspligten.

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.