Gemt
Presse og Nyheder

Brexit – hvad betyder det for britiske medarbejdere i Danmark?

24. november 2020

Opdateret 5. januar 2021.

Storbritannien er udtrådt af EU og overgangsaftalen ophørte den 31. december 2020. Britiske medarbejdere og deres familiemedlemmer, som aktuelt bor i Danmark, skal inden 31. december 2021 indgive en ansøgning om ny opholdsstatus.

Overgangsperioden udløber den 31. december 2020
Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU. Der blev i den forbindelse aftalt en overgangsperiode frem til den 31. december 2020. Aftalen følger af udtrædelsesaftalen, som du kan læse mere om på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

At overgangsperiode udløber den 31. december 2020 betyder, at danske virksomheder, som beskæftiger britiske statsborgere, skal være opmærksomme på, at allerede herboende britisk arbejdskraft får ansøgt om såkaldt ”Brexit-opholdsbevis”, og at nyansættelser efter den 31. december 2020 vil være omfattet af reglerne om ansættelse af tredjelandsstatsborgere.

Hvad sker der med britiske statsborgeres ret til ophold i Danmark efter den 31. december 2020?
Det følger af udtrædelsesaftalen, at alle britiske statsborgere, som i kraft af deres unionsborgerskab har et opholdsgrundlag i Danmark i dag, også vil have ret til ophold efter den 31. december 2020. Dette forudsætter, at de sørger for at få fornyet deres opholdsstatus inden udgangen af 2021. Ansøgning kan ske fra den 1. januar 2021.

At de britiske statsborgere bevarer deres opholdsgrundlag betyder, at de bevarer ret til ophold, svarende til hvad der har været gældende efter EU-reglerne om fri bevægelighed. Læs mere om EU-opholdsbekendtgørelse her.

Britiske statsborgere, som opholder sig i Danmark pr. 31. december 2020, modtager derfor et brev fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om, at de skal ansøge om fornyet opholdsstatus inden den 31. december 2021.

Hvis de ikke ansøger om fornyet opholdsstatus inden den 31. december 2021, bortfalder deres opholdsgrundlag i Danmark efter den 31. december 2021.

Læs brevet, som sendes ud til alle britiske statsborgere i Danmark.

Hvad med britiske statsborgere der har fået tidsubegrænset ophold?
Kravet om fornyet opholdsstatus gælder alle britiske statsborgere, også de der har været i Danmark i mere end 5 år, og som har opnået ret til tidsubegrænset ophold. Det skyldes, at opholdsgrundlaget ændres, da opholdsgrundlaget efter Brexit bygger på udtrædelsesaftalen og ikke længere på et unionsborgerskab.

Hvilke rettigheder giver det nye opholdsgrundlag, som følger af udtrædelsesaftalen?
Med fornyet opholdsstatus bevarer britiske medarbejdere mange af de samme rettigheder, som i dag er knyttet op på deres unionsborgerskab. Det vil sige, at de forsat kan bo, arbejde eller studere i Danmark på samme vilkår som før Brexit.

Hvilke regler gælder for beskæftigelse af grænsegængere?
Det fremgår af SIRI’s hjemmeside, at udtrædelsesaftalen også beskytter såkaldte grænsearbejdere. Ved grænsearbejdere forstås personer, der er arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i et andet land end det land, de er bosat i. For fortsat at kunne bo i Storbritannien eller et EU-land og arbejde i Danmark, skal personen ansøge om udstedelse af et grænsearbejderkort, der beviser, at pågældende har status som grænsearbejder. Dette dokument vil gøre det lettere at rejse ind og arbejde i Danmark og herefter vende tilbage til bopælslandet.

Det betyder, at britiske statsborgere fortsat kan arbejde i Danmark og bo i Storbritannien eller i et andet EU-land uden særskilt arbejdstilladelse.

Hvilke regler gælder for britiske statsborgere udstationeret til Danmark?
For britiske medarbejdere, som er udstationeret til Danmark fra en virksomhed beliggende i Storbritannien, gælder det, at de kan bevare retten til ophold, såfremt de kan anses som værende selvforsørgende og under forudsætning af, at de har taget ophold i Danmark inden udgangen af 2020.

Hvilke regler gælder for herboende britiske statsborgere, som udstationeres fra Danmark af deres danske arbejdsgiver?
Britiske statsborgere, som har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark, vil kunne udrejse i forbindelse med udstationering til et andet land i op til 5 år, uden at miste retten til ophold i Danmark. For personer, som allerede er udrejst, kræver det dog, at de ansøger om fornyet opholdsstatus i Danmark inden fristen den 31. december 2021.

Britiske statsborgere, der har opholdsret som arbejdstagere i Danmark, men som ikke har ret til tidsubegrænset ophold, kan have op til 12 måneders fravær fra Danmark, uden at de mister deres opholdsret, hvis der er tale om vægtige grunde til fraværet. SIRI har bekræftet, at bl.a. udstationering til et andet EU-land eller et tredjeland anses som en vægtig grund. Hvis personen allerede er udrejst, skal vedkommende have ansøgt om fornyet opholdsdokumentation inden fristen den 31. december 2021.

Det anbefales generelt, at virksomheder, der har udstationeret herboende britiske medarbejdere fra Danmark, er særligt opmærksomme på reglerne om fravær fra Danmark.

Mister familiemedlemmer retten til at tage ophold i Danmark?
For familiemedlemmer, som allerede opholder sig i Danmark, gælder samme regler som for alle andre britiske statsborgere. Herboende familiemedlemmer skal søge om fornyet opholdsbevis inden den 31. december 2021.

For familiemedlemmer, som ikke opholder sig i Danmark, eksempelvis på grund af studier eller arbejde i udlandet, gælder det, at hvis familierelationen er etableret før den 31. december 2020, så har de ret til ophold efter udtrædelsesaftalens regler. Her skal der også være ansøgt om ret til ophold inden overgangsperiodens udløb den 31. december 2021, hvis retten til ophold skal bevares.

Hvad med social sikring?
EU-Forordning 883/04 om koordinering af social sikring ophører i det indbyrdes forhold mellem EU og Storbritannien.

Det følger af udtrædelsesaftalen, at borgere, der har udnyttet den fri bevægelighed inden overgangsperiodens udløb den 31. december 2020, kan videreføre rettigheder svarende til EU-retten og dermed forordning 883/24. Britiske borgere, der har ret til ophold i Danmark ved overgangsperiodens udløb, har ret til fortsat ophold og ligebehandling efter EU-retten. Deres familiemedlemmer, der ikke aktuelt har ophold i Danmark, kan tilslutte sig senere og vil også være omfattet af udtrædelsesaftalens princip om at videreføre rettigheder efter EU-retten. Britiske grænsearbejdere i Danmark kan fortsætte med at arbejde i Danmark. Britiske borgere og unionsborgere, der har optjent pensionsrettigheder i Danmark, bevarer disse i Storbritannien efter EU-rettens principper. Det tilsvarende gælder for danske statsborgere i Storbritannien, der kan bevare ret til ophold og arbejde i Storbritannien, og ret til at modtage pension i Danmark fra Storbritannien efter EU-rettens principper.

Som en del af Brexit aftalen af 24. december 2020, er der indgået en aftale om koordination af sociale ydelser, der sikrer ydelser for Britiske statsborgere, der også efter 1. januar 2021 kommer til Danmark, og vice versa. Dette gælder i forhold til eksempelvis barsel, arbejdsløshed, sygdom, invaliditet, pension og arbejdsskader. Protokollen om social sikring er dog i første omgang tidsbegrænset til at gælde i 15 år med mulighed for at aftalen forlænges.

Omfanget af ydelser svarer i høj grad til gældende EU regler, ligesom de gældende principper for koordination i høj grad er overtaget. Det vil sigesammenlægning af perioder og eksport mv., dog ikke eksport af arbejdsløshedsdagpenge i 3-6 måneder, da denne mulighed er knyttet op på EU's fri bevægelighed, ligesom ydelser ved invaliditet heller ikke kan eksporteres. Aftalen omfatter dog ikke familieydelser, herunder børnepenge.

Aftalen giver desuden mulighed for at, at udstationerede arbejdstagere i op til 2 år kan forblive omfattet af hjemlandets socialsikring.

Bliver virksomhederne adviseret?
Virksomheder, der beskæftiger britiske statsborgere, bliver ikke adviseret om, at de har medarbejdere, som skal have fornyet deres opholdsgrundlag. Er der medarbejdere, som ikke har fornyet deres opholdsgrundlag inden den 31. december 2021, og som derfor ikke længere har ret til ophold, bliver virksomhederne heller ikke adviseret.

Virksomheder, som beskæftiger britiske statsborgere, kan derved risikere at stå i en situation, hvor de beskæftiger illegal arbejdskraft. Dansk Erhverv opfordrer på den baggrund virksomhederne til at være i dialog med deres ansatte om vigtigheden af, at de får fornyet deres opholdsstatus i form af et Brexit-opholdsbevis inden den 31. december 2021 – herunder at virksomheden anmoder medarbejderen om dokumentation herfor.

Hvilke regler gælder for britiske statsborgere, som kommer til Danmark efter den 31. december 2020?
Der er ikke med Brexit aftalen af 24. december 2020 indgået særlige aftale om indrejse og ophold. Britiske statsborgere, som kommer til Danmark efter den 31. december 2020, og som ikke er omfattet af udtrædelsesaftalen, vil derfor høre under reglerne for tredjelandsstatsborgere. Det vil sige, at der gælder de samme regler for dem, som der gør for alle andre borgere, som søger hertil fra lande uden for EU.

Yderligere spørgsmål
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har lavet en liste med spørgsmål og svar på deres hjemmeside. Det forventes, at listen løbende vil blive opdateret.

Hvad gælder for EU-borgere bosat i UK?
Du kan på den britiske ambassades hjemmeside læse nærmere om reglerne for ophold i Storbritannien efter 31. december 2020. Bemærk at fristen for ansøgning er 30. juni 2021.

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.