Gemt
Presse og Nyheder

Ny lov udvider muligheden for at overføre ferie

02. april 2020

Folketinget har i dag vedtaget en hastelov, der midlertidigt udvider muligheden for at overføre ferie, som ikke kan nå at blive holdt på grund af ”væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn” pgra COVID-19.

 

Efter den gældende ferielov kan den 5. ferieuge overføres til det kommende ferieår efter aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Den nye lov udvider denne mulighed midlertidigt.

Både fastlagt og ikke-fastlagt ferie kan overføres
De nye midlertidige regler gælder både ferie, der allerede er fastlagt, og ferie, der ikke er fastlagt. Medarbejderen har ret til erstatning, hvis vedkommende lider et økonomisk tab, fordi allerede fastlagt ferie udskydes.

Ferie udover den 5. ferieuge kan også overføres
Udskydelse vil kunne omfatte al ikke afholdt ferie, dvs. også ferie udover den 5. ferieuge.

Aftale eller pålæg fra arbejdsgiveren
Overførsel af ferie kan både ske ved aftale, men også ved pålæg fra arbejdsgiveren. Dvs. hvis arbejdsgiveren vurderer, at betingelserne er opfyldt, kan arbejdsgiveren pålægge, at ferien overføres.

Hvilke ferieperioder gælder de midlertidige regler for?
Muligheden for at overføre mere ferie end efter de normale regler gælder ferie, der er optjent efter den gældende ferielov til brug i indeværende ferieår 2019/2020 og miniferieåret fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. Dvs. at ikke-afholdt ferie kan overføres til miniferieåret eller den første ferieafholdelsesperiode efter den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Feriepengeinfo skal have besked om overførsel af ferie fra indeværende ferieår til miniferieåret. Overførsel af ikke-afholdt ferie ind i den første ferieafholdelsesperiode efter ny ferielov sker automatisk.

Hvilke virksomheder kan bruge den nye midlertidige mulighed for overførsel
Formålet med loven er et imødekomme de brancher, som oplever akut mangel på ”særlig” arbejdskraft som følge af mange sygdoms- eller karantæneramte lønmodtagere eller på grund af særlige opgaver i forbindelse med COVID-19.

Følgende fremgår af forarbejderne til loven:

 Der skal være tale om en force majeure-lignende situation. Det skal således for arbejdsgiveren have været uforudsigeligt og uden for arbejdsgiverens kontrol, at situationen opstod, og det skal være nødvendigt, at det er den pågældende medarbejder, der skal udføre arbejdet, som får ferie ændret. Der skal være tale om væsentlige hensyn til virksomhedens drift.

 

I COVID-19 situationen og de deraf følgende ekstraordinære samfundsmæssige hensyn vil sundhedsmyndigheder, politiet og andre offentlige myndigheder, som har fået flere arbejdsopgaver, gøre brug af bestemmelsen. Det vil også være tilfældet for private virksomheder, herunder fødevarebranchen, som er hårdt ramt af sygdoms- eller karantænetilfælde, og hvor det er vanskeligt at erstatte specifikke medarbejdere og dermed sikre driften.

 

De særlige forhold vil skulle vare ferieåret 2019/2020 ud og vil derfor være relevant tæt på ferieårets udløb 30. april 2020. Tilsvarende vil den være relevant op til det korte ferieårs udløb den 31. august 2020.”

 

På baggrund af spørgsmål fra Folketinget har beskæftigelsesministeren svaret, at de nye regler ikke er begrænset til bestemte brancher, men at reglerne i sagens natur er mere relevante for nogle brancher end andre. Ministeren bekræfter også, at reglerne også kan gælde for private virksomheder, hvis en privat virksomhed ligesom det offentlige får flere opgaver i forbindelse med COVID-19, forudsat at betingelserne i øvrigt er opfyldt. Ministeren præciserer, at der skal foretages en konkret vurdering i forhold til den enkelte virksomhed og i forhold til den enkelte medarbejder.

De nye regler har forrang i forhold til overenskomster og anden lovgivning
Lovforslaget har forrang i forhold til kollektive overenskomster og anden lovgivning, der måtte sætte begrænsninger i forhold til overførsel af ferie. De nye regler gælder også for tjenestemænd.

Mulighed for udvidelse ved kollektiv aftale
Arbejdsmarkedets parter kan aftale i hvilke andre særlige situationer, der kan ske udskydelse af ferie til den næste afholdelsesperiode. Arbejdsmarkedets parter vil kunne lade muligheden omfatte situationer, som ikke nødvendigvis opfylder kravet om, at der skal være tale om ”væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn til virksomhedens drift”. Det er dog en betingelse, at den særlige situation relaterer sig til COVID-19.

Ikrafttræden
Loven træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Hvad sker der med den overførte ferie?
Den overførte ferie overgår til afholdelse og eventuel udbetaling efter de normale regler.

Den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020, giver mulighed, at optjent ferie udover 4 uger kan udbetales efter ferieafholdelsesperioden udløb den 31. december.

Det betyder, at hvis en medarbejder fx har fået udskudt den 5. ferieuge fra indeværende ferieår 2019/2020 til miniferieåret fra 1. maj 2020 til 31. august 2020, og medarbejderen ikke får holdt ferien i miniferieåret, overføres ferien automatisk til den første ferieafholdelsesperiode efter den nye lov fra 1. september 2020 til 31. december 2021. Hvis ferien stadig ikke er holdt den 31. december 2021, udbetales den automatisk, medmindre arbejdsgiveren og medarbejderen har aftalt, at den skal overføres igen.

Dansk Erhverv vurderer

En række af vores medlemmer har peget på behovet for at kunne overføre mere ferie, end de gældende regler giver mulighed for. Dansk Erhverv er derfor tilfreds med, at det så hurtigt er lykkedes at få gennemført denne hastelov. Vi havde selvfølgelig gerne set, at kriteriet for at overføre ferie havde været lidt lempeligere.

Vi minder om, at reglerne ikke gælder feriefridage. Her er det overenskomstens regler, der gælder.

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.