Gemt
Presse og Nyheder

Ligestilling af energiafgifter for turisterhvervene

Energiafgifterne i Danmark er meget højere end i vores nabolande. De høje energipriser er med til at gøre det danske turismeprodukt dyrt, og påvirker tiltrækningen af turister til Danmark. Derfor bør energiafgifterne for turisterhvervene ligestilles med andre erhverv.

Nyhed

Dansk Erhverv | Turisme & Oplevelse

Dansk Erhverv ønsker en ændring af energiafgifterne, så overnatning belægges med procesvarmeafgift frem for rumvarmeafgift. Derudover mener Dansk Erhverv, at en kommende reduktion af elafgiften for helårsboliger også skal gælde feriehuse.

Rumvarmeafgift, tomater og turister
Opvarmning af drivhuse til tomater er meget billigere end opvarmning af hoteller til turister.

Regeringen tilkendegav i Erhvervs- og iværksætterpakken i slutningen af 2017, at der arbejdes for at sænke rumvarmeafgiften særligt for hoteller. Skatteministeren, Karsten Lauritzen, bekræftede i starten af året, at en lempelse af afgiften stadig er på hans bord til håndtering. Dansk Erhverv er i dialog med Skatteministeriet og håber ministeriet kommer frem til, at man godt kan lempe målrettet for hoteller. F.s.v.a. en eventuel statsstøtteproblematik, er der kontakt med Erhvervsstøtte sekretariatet i Erhvervsministeriet.

Når Dansk Erhverv ønsker en ændring af energiafgifterne, så overnatning belægges med procesvarmeafgift frem for rumvarmeafgift, skylds det, at den gennemsnitlige belastning via det nuværende system af energiafgifter er voldsomt skævt fordelt på erhvervssektorer. Danske handelsvirksomheder, restauranter og hoteller betaler således betydeligt mere per energienhed end industri og landbrug. På trods af, at detailhandel, hoteller, rådgivning mv. også konkurrerer med udenlandske virksomheder.

De høje rumvarmeafgifter medvirker til at gøre det dyrt at være turist i Danmark og er derfor i modstrid med regeringens hensigt om at forlænge turistsæsonen. En ligestilling af turisterhvervet med eksportudsatte produktionsvirksomheder vil styrke erhvervets konkurrenceevne i forhold til udlandet og forbedre Danmarks muligheder for at få del i den internationale turismevækst.

Elvarme og ligestilling mellem helårs- og feriehuse
Dansk Erhverv har netop afgivet høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. Dansk Erhverv er positive overfor en reduktion af elafgiften for helårsboliger, som vil være til gavn for helt almindelige danskere og virksomhederne. Dansk Erhverv mener, at lempelsen også skal gælde feriehuse. Ikke mindst landdistrikterne og øerne vil have stort gavn af, hvis der i denne sag sker en ligestilling mellem helårs- og feriehuse.

Der findes ca. 220.000 feriehuse i Danmark. Hovedparten af disse er opvarmet med el kombineret med opvarmning fra brændeovne, gasovne og andet. De stigende energiomkostninger de senere år har dog betydet større omkostninger ved at eje og benytte et feriehus i Danmark og ikke mindst udleje dem til turister. Feriehusudlejning står med 19,2 mio. overnatninger og og over halvdelen af de 26,6 mio. udenlandske overnatninger i Danmark.

Udlejning af feriehuse skaber en omsætning i samfundet i udkantsområder af Danmark på 8 mia. kr. og over 10.000 fuldtidsjob. Udlejning har potentiale til at vokse yderligere særligt uden for højsæsonen, men, der er brug for en ligestilling mht. energiomkostninger. I øjeblikket modarbejder de høje elafgifter en bredere turistsæson, mens en ligestilling vil styrke konkurrenceevnen for feriehusudlejning hele året rundt.

Dansk Erhverv giver i sit høringssvar udtryk for, at organisationen er uforstående over for at nedslaget i elafgiften ikke gælder feriehusenes elforbrug til opvarmning, da den afgiftsmæssige skævhed i afgifterne også gælder deres forbrug.

Dansk Erhverv bemærker desuden, at der ifølge Energistyrelsen er ca. 173.000 sommerhuse, der har brændeovne og at der er væsentlige miljøgener forbundet med brugen af disse. For mange sommerhusejere vil brændeovne være den alternative opvarmningskilde til opvarmning med el, hvis udgifterne til opvarmning med el er for høje. Dansk Erhverv har derfor opfordret til, at helårs-og feriehuse ligestilles i lovændringen, således at forskelsbehandlingen mellem helårshuse og feriehuse ikke bliver endnu større fremover.

 

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Lars Ramme Nielsen

Chef for turisme og oplevelsesøkonomi
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.