Gemt

Der mangler fokus på genanvendte materialer i national handlingsplan for cirkulær økonomi

18. marts 2021

Dansk Erhverv har afgivet høringssvar til Miljøministeriets nationale handlingsplan for cirkulær økonomi – forebyggelse og håndtering af affald. Læs et udsnit af høringssvaret her.

Dansk Erhverv mener, at en strategisk handlingsplan skal indfri danske styrkepositioner med den cirkulære økonomi som drivkraft, herunder styrke erhvervslivets og samfundets konkurrencekraft igennem omstillingsprocessen. En strategisk handlingsplan skal gøre den cirkulær økonomi til en central økonomisk vækstmotor for det danske erhvervsliv og samfundet som sådan. En handlingsplan bør især fokusere på de sektorer, hvor der er et relativt stort materialeforbrug, fx plast og tekstiler, og hvor det er nødvendigt at tiltrække en interesse for teknologiinvesteringer, skabe økonomi i genanvendelsen og bidrage til efterspørgsel, der trækker genanvendelsesmarkedet i gang. En strategisk handlingsplan bør bygge på prioriterede, strategiske målsætninger til gavn for effektiv omstilling med tilknyttede, prioriterede styrkepositioner.

Manglende fokus på at indfri styrkepositioner
Dansk Erhverv mener ikke, at forslaget opfylder ovenstående betingelser for en strategisk handlingsplan. Der er brug for en handlingsplan, som både nedbringer vores ressourceforbrug, nedbringer klimabelastningen og samtidig indfrier de danske styrkepositioner. Danmark ligger helt i toppen, når det gælder ressourceforbruget, hvor hver dansker forbruger godt 22 tons udvundet naturressourcer pr. person (2016) sammenlignet med EU-gennemsnittet på 14 tons. Derfor vil EU’s kommende krav slå ekstra hårdt ned på det danske erhvervsliv og samfund, hvis ikke en dansk handlingsplan allerede nu sigter på at fremme de rigtige rammebetingelser, suppleret med et fokus på at indfri styrkepositioner for at opnå konkurrencekraft til en grøn omstilling. EU har også i sin handlingsplan for cirkulær økonom identificeret cirkulær økonomi som en decideret vækstmotor.

Dansk Erhverv finder, at forslaget hovedsageligt har fokus på indsamling til genanvendelse, og i for lille grad har fokus på at fremme efterspørgslen af genanvendte ressourcer i industrien og forebyggelse til affald. Skal produktioner omstilles til at være baseret på nye materialeflows, er det nødvendigt at skabe tryghed for investeringer, især hos SMV. Dette er helt centralt for at trække omstillingen effektivt og opnå en øget reel genanvendelse.

For smalt et fokus
Forslaget til handlingsplanen og de 126 initiativer leverer ikke på alle nødvendige elementer med betydning for en effektiv omstilling til cirkulær økonomi. Mens handlingsplanen kommer godt omkring affaldsområdet, dækker den på andre områder sporadisk og tilfældigt. Dermed er der en risiko for, at den bredere omstilling til cirkulære økonomi forløber langsomt og uden værdiskabelse for konkurrencekraften og skabelsen af grønne jobs. Forslaget til en handlingsplan bærer mest præg af at være kortlægning af allerede igangsatte initiativer fra EU og dansk side.

I afsnittet ”generelle bemærkninger” bidrages med forslag til debat om styrkepositioner og strategiske målsætninger, som handlingsplanen med fordel kan inddrage.

Dansk Erhverv opfordrer Miljøministeriet til at arbejde videre med forslaget, så den endelige plan bidrager til en effektiv omstilling til cirkulær økonomi.

Læs hele Dansk Erhvervs høringssvar her: Dansk Erhvervs høringssvar til Miljøministeriets handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032 (danskerhverv.dk)

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil