Gemt

Nye afstandskrav bliver udfordrende - men skal håndteres

05. januar 2021

Der er ingen tvivl om, at smittesituationen er dybt alvorlig, og at der er behov for at sikre hensigtsmæssig adfærd hos danskerne. Nye afstandskrav bliver en udfordring for både kunder og butikker, lyder vurderingen fra Dansk Erhverv. Glæde over, at daginstitutioner fortsat holder åbent.

For at imødekomme udviklingen af en ny og mere smitsom mutation af coronavirussen har sundhedsmyndighederne netop hævet det generelle risikoniveau til det højeste niveau. Derudover har regeringen på et pressemøde meldt ud, at forsamlingsloftet bliver sænket fra ti personer til fem, og at afstandskravet i butikker bliver forhøjet fra en til to meter.

”Naturligvis vækker det dyb bekymring, at der nu er en variation af coronavirussen, som er mere smitsom, end det har været tilfældet hidtil. Derfor er det også klogt og rigtigt at se på, hvad der kan gøres i forhold til at sikre en mere hensigtsmæssig adfærd hos danskerne, så vi mindsker smitterisikoen. Det er for eksempel tilfældet i forhold til at sænke forsamlingsloftet. Når det gælder afstandskravet i butikker, så er der ingen tvivl om, at det bliver en udfordring for både de handlende og for butikkerne at imødekomme. Nu skal vi have en drøftelse med myndighederne om, hvordan vi sammen får håndteret kravet bedst muligt,” siger Brian Mikkelsen.

Vigtigt at daginstitutioner fortsat holder åbent
Fra Dansk Erhvervs side glæder man sig over, at daginstitutioner forbliver åbne.

”Vi så i foråret, hvor meget det betyder for virksomhederne, at de ansatte har mulighed for at få passet deres børn, mens de arbejder. Mange har ekstraordinært travlt i disse dage, så det er af stor vigtighed, at institutionerne forbliver åbne,” siger Brian Mikkelsen.

Sæt ind med smitteopsporing
Brian Mikkelsen tilføjer, at det er vigtigere end nogensinde, at der bliver sat ind i forhold til test og smitteopsporing.

”Det handler om adfærd. Om at man, hvis man er smittet, udviser den korrekte adfærd, og det kan man jo kun, hvis man ved, at man er smittet. Derfor skal der screenes og testes. Dansk Erhverv foreslår, at der særligt sættes ind på for eksempel større arbejdspladser, i sundhedssektoren og på de steder, hvor mange unge færdes,” siger Brian Mikkelsen.

Nedsættelse af arbejdsgrupper
Dansk Erhverv er nu i gang med at få afklaret de konkrete konsekvenser af de annoncerede stramninger, som ventes offentliggjort i en bekendtgørelse torsdag.

Dansk Erhverv har bedt myndighederne om – og fået lovning på - at der nu nedsættes arbejdsgrupper med deltagelse af erhvervet og myndighederne, herunder sundhedsmyndigheder, som skal arbejde konkret og langsigtet med de forskellige forhold og muligheder ift. til at sikre smittereducerende adfærd i de forskellige dele af detailhandlen - både på kort sigt og ift. genåbningen.

En genåbning er helt vital for store dele af detailhandlen og skal ske så hurtigt og effektivt som muligt under betryggende forhold. Dansk Erhverv har derfor lagt op til, at der sker en fremadrettet indsats, hvor der tages hensyn til, at de sundhedsmæssige udfordringer kan løses forskelligt, fordi detailbutikker har forskellige fysiske rammer og forskellige muligheder ift. fx ”crowd-control”, vagter, info, gangarealer, ventilation, indgange osv. Det vil derfor være oplagt at lægge selvstændige planer for bl.a. følgende dele af detailhandlen: Stormagasiner, byggemarkeder, shoppingcentre, store udvalgsvarebutikker, og øvrige udvalgsvarebutikker.

Uddrag af skærpet forsamlingsforbud og nye tiltag for at imødegå cluster B.1.1.7

Forekomsten af den mere smitsomme britiske virusvariant, cluster B.1.1.7, er stigende i Danmark. På den baggrund iværksættes blandt andet følgende tiltag, foreløbigt til og med søndag den 17. januar 2021:

 • Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til 5 personer. Personer fra samme husstand og nærmeste pårørende er undtaget, så længe man ikke er flere end 10 personer til stede. Det samme gælder for visse fællesområder, hvor personer, som ikke tilhører samme husstand, bor, hvis deres boligforhold tilsiger, at de i praksis ikke kan undgå et vist mål af omgang med hinanden (gældende fra onsdag den 6. januar 2021 kl. 12:00).
 • Undtagelsen til forsamlingsforbuddet ændres, således at muligheden for at være op til 500 siddende personer ved visse arrangementer, herunder ved kulturarrangementer, idrætsarrangementer og konferencer, ikke længere finder anvendelse (gældende fra onsdag den 6. januar 2021 kl. 12:00).
 • Det overvejes desuden, om der skal ske yderligere indskrænkninger i undtagelserne fra forsamlingsforbuddet. Forsamlingsforbuddet vil fortsat ikke gælde i sædvanlige arbejdsmæssige sammenhænge, ved afholdelse af undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, eller for udøvere af professionel idræt.
 • Anbefalingen om, hvor mange personer, der forsamles i private hjem, justeres, så det fremover anbefales, at man højest samles 5 personer i private hjem inkl. egen husstand. Anbefalingen omfatter ikke husstande på mere end 5 personer.
 • Anbefalingen om antallet af sociale kontakter sænkes til maksimalt 5 sociale kontakter, ud over sin hustand og sin arbejdsplads, hvis man fortsat møder fysisk op.
 • Afstandsanbefalingen øges ud fra et forsigtighedsprincip fra 1 til mindst 2 meter i en afgrænset periode. Der gælder visse undtagelser fra anbefalingen, bl.a. i dagtilbud og ved undervisning af sårbare personer.
 • Som følge af ændringerne i afstandsanbefalingen nedjusteres antallet af, hvor mange personer der kan opholde sig indendørs på samme tid i for eksempel dagligvarebutikker. Arealkravene i dagligvarebutikkerne øges, så færre kunder kan lukkes ind.
 • Udendørs kulturinstitutioner, forlystelsesparker, zoologiske anlæg, akvarier mv., skal holdes lukket for offentligheden (gældende fra fredag den 8. januar 2021).
 • Dagtilbuddene er åbne, idet smitten fortsat ikke er drevet af de mindste børn. Pasning af børn bør foregå i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.
 • Forældre opfordres dog til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt. Desuden undersøges muligheden for øget brug af fx visir ifm. dagtilbud.
 • Der tages yderligere initiativer til at bruge den ledige testkapacitet.
 • Smitteopsporingen intensiveres med en særlig indsats for at opspore kontakter til smittede med den britiske virusvariant.

5-5-5 og afstandsanbefaling

 • Forsamlingsforbud på max 5 personer, dog fortsat 10 personer såfremt man er i hustand sammen, er hinandens nærmeste pårørende eller ens boligforhold tilsiger det.
 • Der ændres i undtagelser til forsamlingsforbuddet, således at der ikke længere er mulighed for at være 500 siddende personer til stede ved visse arrangementer.
 • Anbefaling om max 5 personer i private hjem inkl. hustanden (medmindre husstanden er på mere end 5 personer).
 • Anbefaling om social kontakt med max 5 personer ud over sin husstand og arbejdsplads.
 • Afstandsanbefaling på 2 meter for alle. Der gælder visse undtagelser fra anbefalingen, bl.a. i dagtilbud og ved undervisning af sårbare personer.

Som følge af en sundhedsmyndighedernes nye afstandsanbefalinger iværksættes en række øvrige skærpede tiltag. Herunder kan du set et uddrag af tiltagene.

Nye arealkrav for dagligvarebutikker

 • Under 2.000 kvadratmeter: 7,5 kvadratmeter pr. kunde – max 266 kunder
 • 2.000 - 4.999 kvadratmeter: 10 kvadratmeter pr. kunde, max 500 kunder.
 • 5.000 - 9.999 kvadratmeter: 12 kvadratmeter pr. kunde, max 833 kunder
 • 10.000 kvadratmeter eller derudover: 25 kvadratmeter pr. kunde, minimum 833 kunder
 • Hvis gulvarealet er under 7,5 m2, må der altid tillades adgang for 1 kunde. Bemærk, at der altid må lukkes kunder ind svarende til det tilladte antal i det foregående interval.

Skiltningskrav

 • Der indføres et skiltekrav, hvor butikken skal skilte med, at kunder kraftigt opfordres til at holde 2 meters afstand i hele butikken. I forbindelse med betalingssituationen kan plastikskærme træde i stedet for kravet om 2 meters afstand.
 • Det er strafbelagt, hvis butikken ikke har et sådant skilt, men butikken kan ikke straffes, hvis kunder ikke holder 2 meters afstand. Butikken skal dog tage ansvar for at påse, at kravet overholdes.
 • Dagligvarebutikker på over 2.000 m2, der i dag skal have synligt opsynspersonale, skal endvidere tælle antallet af kunder i butikken, så det hele tiden sikres, at det maksimale antal kunder i butikken ikke overskrides.

Dagtilbud

 • Opfordring til at holde børn hjemme, hvis man kan.
 • Pasning af børn kan foregå i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.
 • Skærpet opfordring til, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs samt at forældre opfordres til at bære mundbind eller visir ved aflevering og afhentning inden døre, hvis det er vanskeligt at holde afstand.
 • Modeller for test af personale i dagtilbud udvikles, fx kviktes.

Kompensationsordninger
Den generelle lønkompensationsordning fra foråret er genindført i hele landet. Ordningen kan søges af virksomheder, der står overfor at afskedige 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte. Det er muligt at søge om kompensation for enkelte arbejdssteder eller hele virksomheden. Samtidig er de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger samt selvstændige mv. genindført i hele landet. Ordningerne kan søges af virksomheder og selvstændige mv., der oplever en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. Ordningerne vil gælde, så længe de skærpede restriktioner forlænges. Der kan læses mere på virksomhedsguiden.dk. 

Læs alle skærpede tiltag og restriktioner på coronasmitte.dk: Skærpet forsamlingsforbud og nye tiltag for at imødegå cluster B.1.1.7

Få et hurtigt overblik over gældende tiltag og restriktioner på coronasmitte.dk: COVID-19-nedlukning

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef
Kommunikation

Louise Jaaks Sletting

Underdirektør