Gemt

Positivt med konkret plan for sommerrejser og grænseåbning – Vaccineudrulning vækker bekymring

13. april 2021

Der er netop indgået en politisk aftale om en plan for forårets og sommerens rejser. En plan, hvor lempelserne sker i faser, der løbende skal revurderes. Det er en glædelig nyhed, men der er ingen tvivl om, at der er visse elementer i aftalen, der fortsat vil gøre det problematisk for turismebranchen i forhold til planlægning, lyder det fra adm. direktør Brian Mikkelsen.

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om ud- og indrejse af Danmark. Rejserestriktionerne bliver lempet i fire faser startende fra den 21. april.

”Det er meget positivt, at der nu er landet en politisk aftale, der afvikler dele af begrænsningerne på rejsemulighederne ud og ind af landet. Danskerne og erhvervslivet har i dén grad brug for klare retningslinjer og en vished om, hvordan vi som samfund igen kan rejse til udlandet, og hvordan turister fra udlandet igen kan komme på besøg. Men der er ingen tvivl om, at der er visse elementer i aftalen, der fortsat vil gøre det problematisk for turismebranchen i forhold til planlægning,” siger Brian Mikkelsen.

Grænseåbning med store forbehold
Kravet om anerkendelsesværdige formål afskaffes for alle udlændinge, der indrejser fra orange lande. Dog vil de være omfattet af krav om test og isolation efter indrejse, medmindre de er vaccinerede eller har været smittede tidligere. Den del kan ifølge Dansk Erhverv spænde ben for rejseaktiviteterne. Dansk Erhverv mener derfor, at booking i et feriehus bør komme på listen over anerkendelsesværdige formål fra d. 21/4.

”Der er en risiko for, at mange vil afholde sig fra at bestille en sommerrejse, idet der løbende er usikkerhed om vaccinationsplanens overholdelse. Derudover kræves der stadig isolation, hvis man kommer fra orange lande, hvilket vil betyde, at mange udenlandske turister ikke vil komme til landet før sidst i juni. Der vil næppe være mange turister, der kommer til Danmark for alene at opholde sig på et hotel i 10 dage med de nuværende isolationskrav. Dansk Erhverv opfordrer derfor til, at personer der er vaccinerede, har antistoffer eller har en frisk test fra både ind- og udrejse kan rejse frit i EU. Ellers må vi nok erkende, at faseplanen reelt set først har en virkning, når EU coronapasset er implementeret, hvilket i øjeblikket er sat til ultimo juni,” siger Brian Mikkelsen, der derfor glæder sig over, at partierne har aftalt, at de løbende vil følge udviklingen og er parate til at fremskynde planerne, hvis smittetallene går den rigtige vej.

Uddrag af aftale om en gradvis genåbning for rejseaktiviteter

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er enige om en aftale om gradvis genåbning af rejseaktiviteter ind og ud af Danmark.

Aftalepartierne er enige om følgende tilgang i fase 1 fra den 21. april 2021:

 • At anvende en differentieret risikovurdering, der baseres på smittesituationen (incidens, positivprocent og testfrekvens) i et givent land/region.
 • At modellerne med regelmæssig opdatering for hhv. EU- og Schengenlande og tredjelande, herunder den regionale tilgang for rejsevejledningerne for EU- og Schengenlande, genindføres.
 • At der indføres en ny ”rød” risikovurdering for at tage højde for nye bekymrende varianter. Dermed vil verden fremover blive opdelt i gule, orange og røde lande/regioner.
 • At videreføre de tiltag, som er blevet indført siden årsskiftet, herunder kravene om test og isolation efter indrejse, dog med den lempelse, at personer, der rejser fra gule lande og regioner, undtages fra isolation.
 • At genindføre mere lempelige regler for erhvervsrejsende, der vil kunne møde på arbejde efter en erhvervsrejse til udlandet.
 • At indføre mere lempelige regler for danskere og personer bosiddende i Danmark, der rejser til egen ødegård i Norden, således at disse rejsende ikke skal gå i isolation efter rejsen.
 • At udvide listen over anerkendelsesværdige formål, så der bl.a. åbnes op for, at højskole- og efterskoleelever, udvekslingsstuderende, landbrugspraktikanter, ægtefæller, faste samlevende eller børn til en dansker, der bor i udlandet, og rejser sammen, og sommerhusejere, bådejere, eller personer, der har en fastliggerplads, kan rejse ind i Danmark, jf. bilag 1. Der lempes endvidere i fornødent omfang i forhold til kravet om isolation af hensyn til bl.a. studerende med bopæl i grænselandet.
 • At danske professionelle idrætsudøvere – foruden at kunne deltage i turneringer – også skal skulle kunne passe deres træning i isolationsperioden efter at have været i udlandet for at deltage i et mesterskab, stævne, en træningslejr og lignende.

Den videre proces
Den videre proces for en gradvis genåbning af rejseaktiviteter forudsættes at ske i flere faser med forskellige vigtige milepæle. Regeringen indkalder aftalepartierne til drøftelser forud for hver fase med henblik på at aftale det præcise indhold i fasen på baggrund af udviklingen i epidemien både i og uden for Danmark og input fra sundhedsmyndighederne. De politiske drøftelser betyder, at planen både kan blive fremrykket og forskudt. Aftalepartierne noterer sig på den baggrund følgende milepæle.

Fase 2 (den 1. maj 2021):

 • Færdigvaccinerede danskere og udlændinge, herunder turister, fra gule og orange EU- og Schengenlande kan rejse ind og ud af Danmark uden krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Det vil ikke gælde for røde lande, da risikovurderingen bl.a. bygger på, at der i røde lande er bekymrende varianter af COVID-19. Det er en forudsætning at: 1) faglige og praktiske udeståender er afklaret,herunder hvordan det sikres, at mindreårige børn af vaccinerede personer i videst muligt omfang kan rejse med deres forældre, 2) at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, og 3) at de rejsende fremviserfornøden dokumentation. Konsekvensen heraf vil være, at det i taktmed udrulningen af vacciner i Danmark og andre lande vil medføre løbende mulighed for, at flere og flere kan rejse til og fra Danmark.
 • I lyset af den betydelige forøgelse af antallet af indrejsende, der må forventes, når der åbnes for turisme, skal der etableres en model, der kan skabe den fornødne sikkerhed for, at alene personer, der lever op til betingelserne indrejser i Danmark, uden at kontrollen i grænseegnene bliver så omfattende, at den kommer til at udgøre en væsentlig hindring for vare og personers passage af grænsen. Dette kan eksempelvis ske ved at supplere en fleksibel stikprøvekontrol med bødesanktionering af personer, der forsøger at indrejse uden den fornødne dokumentation.
 • Kravet om at kunne fremvise en negativ COVID-19-test ved indrejse i Danmark lempes, således at testen må være foretaget 48 timer før indrejse (mod de nugældende 24 timer).

Fase 3 (når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er vaccineret med første stik. 14. maj 2021):

 • Incidensgrænsen for at åbne/lukke gule og orange lande/regioner hæves fra de hidtidige 20/30 til 50/60 (100.000/7 dage). Dermed vil der for flere lande ikke gælde krav om anerkendelsesværdige formål, lige som der ikke vil gælde krav om isolation for de lande, der efter justeringen kategoriseres som gule.
 • Kravet om anerkendelsesværdige formål afskaffes for alle udlændinge, der indrejser fra orange lande (vil kun gælde udlændinge, som har bopæl i EU-og Schengenlande). Det betyder, at bl.a. turister fra
  orange lande, i modsætning til i dag, vil kunne indrejse, idet de dog vil være omfattet af krav om test og isolation efter indrejse, medmindre de er vaccinerede eller har været smittede tidligere.
 • Personer, herunder turister, der indrejser fra grænselandet, undtages fra isolationskrav efter indrejse i Danmark.

Fase 4 (når der er implementeret et EU-coronapas. Forventeligt den 26. juni 2021):

 • Indførelse af EU-coronapas vil gøre det muligt at holde sommerferie i Europa og modtage sommerturister i Danmark under forudsætning af, at man kan fremvise dokumentation på, at man enten er blevet testet negativ, er blevet vaccineret eller er tidligere smittet. Den endelige tilgang til anvendelsen af coronapasset afklares på baggrund af den endelige model, der fortsat er under forhandling i EU. Der forventes fortsat at være et krav om test efter indrejse for personer, der indrejser fra orange lande/regioner alene på baggrund af negativ test.
 • For personer, der rejser uden et coronapas, vil der fortsat gælde rejserestriktioner og smitteforebyggende tiltag. Det afklares nærmere frem mod fase 4 i samarbejde med partierne.

Parterne er derfor enige om, at der etableres en hurtigt arbejdende tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse fra lufthavnene, der skal udarbejde anbefalinger til, hvordan restriktionerne i lufthavnene og lufthavnenes fysiske indretning kan tilpasses lempelserne i rejserestriktioner under hensyntagen til opretholdelsen af en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af passagerflowet i lufthavnene. Arbejdsgruppen leverer sine anbefalinger primo maj 2021, hvorefter parterne vil drøfte implementeringen af disse.

Aftalen udløber ved udgangen af oktober 2021, medmindre den forlænges.

Læs hele aftalen på jm.dk: Aftale om en gradvis genåbning for rejseaktiviteter

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef