;

Overvejelser ved etablering af provisions- og bonusordninger

Guide

Hvilke medarbejdere skal være omfattet af ordningen? 
Skal det være alle medarbejdere, der skal være omfattet af ordningen, eller kun udvalgte medarbejdergrupper. Det er vigtigt at undersøge, om det arbejde, der skal udløse provision eller bonus, er dækket af en kollektiv overenskomst.

Særligt for provisionsordninger

 • Skal medarbejderne aflønnes med ren provision, eller skal provision indgå som en del af en samlet lønpakke?
 • Skal medarbejderen have ret til provision, efter at ansættelsesforholdet er ophørt?

Skal ordningen være individuel eller kollektiv?
Mens kollektive ordninger kan styrke samarbejdet på virksomheden, kan individuelle ordninger være mere motiverende for nogle medarbejdere.

Kriterier for at få provision eller bonus
For at en provisions- eller bonusordning bliver effektiv, skal ordningen være motiverende for medarbejderen.

Motiverende faktorer

 • Forståelige og målbare kriterier
 • Opnåelige mål – medarbejder kan påvirke, om mål nås
 • Gennemsigtigt
 • Nemt at aflæse om provision/bonus er opnået

Kriterierne skal være saglige
Det er vigtigt, at kriterierne for at opnå provision og bonus er saglige og ikke forskelsbehandler nogle medarbejdere frem for andre.

Omsætning som mål frem for indtjening
Hvis du vælger at lade medarbejderens omsætning, fx faktureret salg, være afgørende for retten til provision / bonus, skal du huske at forhold dig til, hvad der skal ske, hvis ordren alligevel ikke bliver til noget. Ellers risikerer du at skulle betale provision / bonus af en ordre, der enten er tabsgivende eller ikke indeholder et indtjeningspotentiale.

Du kan overveje følgende muligheder:

 • Lade retten til provision / bonus være afhæng af, at ordren effektueres og betales af kunden
 • Lade provision / bonus beregne af indtjeningen eller overskuddet (dækningsbidrag) 
 • Tage forbehold for tilbagesøgning af provision / bonus, hvis ordren ikke effektueres og betales af kunden.

Afsæt den økonomiske ramme for ordningen
Overvej om der først skal gives provision eller bonus, hvis virksomheden opnår et givent resultat, eller om provision eller bonus skal være uafhængig heraf. Husk at tage stilling til om der skal betales pension af provision eller bonus.

Hvordan skal medarbejderne belønnes, hvis de opnår målene?
Overvej om medarbejderne skal belønnes med penge, frihed, mulighed for avancement, mulighed for medejerskab mv.

Ordningens længde
Skal provisions- eller bonusordningen være tidsbegrænset eller løbende?

Skal medarbejderne have aconto-provision?
For medarbejdere, der er helt eller delvist provisionsaflønnet, kan du overveje, om medarbejderen skal have betalt provision på forskud. Læs mere om a-conto provision her.

Terminer for opgørelse og udbetaling af provision eller bonus
Hvor ofte skal provision eller bonus opgøres? Typisk vil provision blive opgjort og udbetalt månedligt eller kvartalsmæssigt, mens bonus typisk opgøres og afregnes årligt.

Skal medarbejderne inddrages?
En provisions- eller bonusordning, som er motiverende for medarbejderen, vil øge ordningens effektivitet. Samtidig vil en sådan ordning kunne forbedre mulighederne for fastholdelse og rekruttering. Overvej derfor at inddrage medarbejdere i forhold til, hvad der vil virke motiverende for dem.

Andre gode råd om etablering af provisions- og bonusordninger

 • Afsæt tid til god forberedelse
 • Overvej hvordan en ordning skal kommunikeres

Værktøjer