; ;

Velfærdsrådet lancerer anbefalinger til fremtidens velfærdssamfund

Fremtidens velfærdssamfund kræver nye løsninger og et meget tættere samarbejde mellem offentlige og ikke-offentlige aktører. Derfor præsenterer et råd bestående af 33 aktører her 12 anbefalinger til løsninger på centrale udfordringer i velfærdsdanmark.  

I mere end et år har Velfærdsrådet lagt skinnerne til, hvordan fremtidens velfærdssamfund kommer et bedre sted hen, end det er i dag. Her på siden kan du læse rådets analyse af, hvilke udfordringer velfærdssamfundet står overfor samt anbefalinger til, hvordan vi polstrer os til fremtiden. En fremtid, hvor vi fortsat forebygger sygdom og udsathed og sikrer, at vi som samfund får mest muligt ud af den enkeltes ressourcer. Og en fremtid, hvor der er hænder nok på de borgernære velfærdsområder. 

De 12 anbefalinger er udarbejdet i fællesskab af 33 medlemmer af rådet, hvor alle er aktører fra velfærdens maskinrum. Medlemmer, som tæller bl.a. politikere fra kommuner og regioner, civilsamfundsaktører, brugerorganisationer, offentlige ledere, pensions- og forsikringsselskaber samt private sundheds- og velfærdsleverandører. Læs meget mere her på siden og download Velfærdsrådets nederst på siden ⇓

 

12 centrale udfordringer - 12 anbefalinger

Velfærdsrådet

Tre fokusområder og tre visioner

Velfærdsrådet har udvalgt tre grundlæggende fokusområder for at få et klart fokus og dermed også en afgrænsning i sit arbejde:

• Sundhed og forebyggelse
• Medarbejdere inden for velfærdssektorerne
• Ældre- og socialområderne

Det har været essentielt for Velfærdsrådet at arbejde med nogle af de væsentlige hjørnesten i vores velfærdssamfund, hvor der er store udfordringer. Dermed ikke sagt, at der ikke er flere kerneopgaver og problemområder, men for at komme tilstrækkeligt i dybden skulle rådets arbejde afgrænses.

Dermed har vi også fravalgt væsentlige sektorer, der ikke er dækket af Velfærdsrådets kommissorium. Det gælder eksempelvis børn og unge, herunder skoler og daginstitutioner, byrum og fysisk planlægning samt hele rammen for velfærdssamfundet i form af en bæredygtig og holdbar fremtid.

Velfærdsrådet formulerede indledningsvist en vision i 2030 for hvert fokusområde, som vi vurderede, var både ambitiøs, realistisk og ikke mindst reelt ville rykke i en markant og bedre retning end der, hvor vi er i dag.

Aktivstoffer

I Velfærdsrådets arbejde har vi identificeret en række såkaldte ”aktivstoffer”, der kan være med til at aktivere nogle af de forandringer, der er brug for. Konceptet er beskrevet flere steder i litteraturen: Aktivstofferne er elementer i en samfundsindsats, der skaber resultater, og dermed giver større effekt og værdi end andre. Det er netop disse elementer, som Velfærdsrådet har identificeret, der er oplistet her:

Udfordringsbilledet
Det er velkendt, at vores velfærdssamfund er under pres af demografi, udvikling i behovet for sociale indsatser og udvikling i kroniske sygdomme og behandlingsmuligheder. For Velfærdsrådet har det været vigtigt med et fælles billede af de udfordringer, som vi gerne vil løse i fællesskab, inden vi kommer til anbefalingerne. Vi har identificeret følgende otte udfordringer:

Udfordringer & løsninger

De gode eksempler fra hele landet

en strategi for fremtidens velfærdssamfund

Velfærdsrådets anbefalinger

Velfærdsrådet præsenterer 12 anbefalinger, der peger i retning af vores visioner om et holdbart velfærdssamfund i 2030, hvor borgere med behov får den rette hjælp. Anbefalingerne kan ses som elementer i en strategi for fremtidens velfærdssamfund, hvor de tre visioner sætter en klar retning.

Tidshorisonten for alle anbefalingerne er 2030, hvor nogle kan gennemføres her og nu, imens andre anbefalinger har en længere tidshorisont

Velfærdsrådets anbefalinger

Velfærdsrådets proces

Dansk Erhverv nedsatte Velfærdsrådet i januar 2022. Formandskabet bestod af Jens Kramer Mikkelsen og Benedikte Kiær. Den 2. marts 2022 mødtes rådet for første gang, hvor de formulerede deres tre visioner. Derefter har rådet mødtes i juni, september og november 2022 samt januar og marts 2023, hvor anbefalingerne er blevet diskuteret og justeret.

Anbefalingerne bygger på input fra de task forces, som har været nedsat under rådet med deltagelse fra rådets medlemmer, eksperter fra deres organisationer og udefra samt fra de øvrige ressourcepersoner, som har bidraget til rådets arbejde.

Dansk Erhverv har været sekretariat for de tre task forces og har også sammenfattet dette notat. Forslagene og anbefalingerne i notatet er ikke nødvendigvis et udtryk for Dansk Erhvervs politik.

Alle forslag er blevet behandlet i først de tre task forces, som blev nedsat inden sommerferien 2022 som idégenerator til, hvordan rådets tre visioner bedst kan forløses. Derefter er forslagene blevet drøftet i rådet, og de præsenteres her i en lettere modificeret udgave, der er justeret på baggrund af den respons, rådet havde til anbefalingerne.

Ved hvert task force-møde har gruppen arbejdet på en række forslag, som herefter er blevet præsenteret og diskuteret med resten af rådet – også ud fra hvor stor en gennemslagskraft forslaget potentielt ville kunne få, sammenholdt med hvor politisk/juridisk/økonomisk gangbart det er.

Derefter har sekretariatet viderebehandlet forslagene på tværs af de tre task forces. Forslagene er blevet grupperet, uddybet, skåret til og sorteret efter en vurdering af sandsynligheden for at kunne nyde bred opbakning i rådet eller på anden vis kunne bidrage med en særskilt værdi. Resultatet er endeligt præsenteret i for rådet til endelig drøftelse. Rådets arbejde er afsluttet den 23. marts 2023

Kommissorium for Velfærdsrådet

  • Rådet skal rådgive om fremtidens velfærdssamfund, hvor offentlige, private og civilsamfundet sammen løser udfordringerne og indfrier det fulde potentiale for fremtidens velfærdssamfund.

  • Alliancen sammensættes af ca. 30 medlemmer, der tæller politiske beslutningstagere, organisationer, videnspersoner, civilsamfund, selvejende aktører og private virksomheder med betydning for fremtidens velfærdssamfund.

  • Gruppen skal tænke langt og stort. De skal således ikke alene rådgive om fremtidens velfærdssamfund, men også spotte konkrete forslag for at nå visionen. De vil over det kommende år mødes til fire træf.

Velfærdsrådet medlemmer

Jens Kramer Mikkelsen, formand for rådet Benedikte Kiær, Konservative, Helsingør Kommune, formand for rådet
Adam Wolf, Danske Regioner Alfred Josefsen, selvstændig rådgiver og bestyrelsesmedlem
Camilla Holm, PFA Brian Rosenberg, Carelink
Christina Grøntved, Incita Christian Harsløf, KL
Eva Zeuthen, Zeuthen Storm Eik Møller, Ballerup Kommune
Ida Balling, Fobu og KFUM Henrik Appel, Memox
Jakob Riis, Falck Jakob Hougaard, Dansk Råstof
Jytte Adelmark, Tryg Jens Elmelund, KAB
Kira West, Hjem til Alle Katrine Lester, Danske Seniorer
Mia Nyegaard, Radikale Venstre, Københavns Kommune Klaus Lunding, Danske Patienter
Miriam Toft, bestyrelsesmedlem og tidl. adm. direktør Michael Hansen, SUF
Olav Hesseldahl, Det politiske Akademi og Grundlovsfesten Ninna Thomsen, Mødrehjælpen
Stephanie Lose, Venstre Solveig Råbjerg Tingey, BL- Danmarks Almene Boliger
Thomas Gyldal Petersen, Socialdemokratiet, Herlev Kommune Søren Andersen, Attendo
Thorkild Olesen, Danske Handicaporganisationer Thomas Wallin, DUOS
Torben Möger Pedersen, PensionDanmark Torben Hollmann
Ulrik Ahrendt-Jensen, OK-Fonden  

Velfærdsrådets rapport, april 2023

pdf

Download