; ;

På Agendaen - Klimapartnerskab for Handel

Klimaforandringerne intensiveres, og der kaldes efter grønne løsninger til at reducere CO2-udledningen. I den forbindelse har den danske regering sammen med erhvervslivet etableret 14 sektorspecifikke klimapartnerskaber, der i samarbejde med hinanden har præsenteret tiltag, som skal bidrage til at mindske CO2-udledningen og styrke virksomhedernes grønne konkurrenceevne. Et af disse samarbejder er Klimapartnerskabet for handel, der i oktober 2021 afleverede deres sektorkøreplan til regeringen.

Handelsbranchen er ikke blandt de største CO2-syndere, men branchen har alligevel et stort potentiale til at gøre en forskel for både det danske og det globale klimaaftryk. Sektorkøreplanen bidrager til at komme i mål med den grønne omstilling og CO2-reduktion gennem konkrete tiltag, der strækker sig fra eksempelvis bedre klimaoplysning til forbrugerne, mere effektiv genanvendelse af affald og fokus på klimaansvarlige værdikæder i handlen. Med sektorkøreplanens tiltag og anbefalinger sendes der et klart signal om handelsbranchen grønne ambitioner.

Lille aftryk – stor forskel

Handelsbranchen har ikke selv et stort, direkte CO2-aftryk, men branchen kan fortsat være en vigtig spiller i at bidrage til CO2-reduktion. Detail- og grossistvirksomheder har med deres daglige kontakt med slutkunderne og deres adfærd unikt et indblik i de muligheder, der ligger for at skubbe det samlede danske forbrug i en mere klimavenlig retning. Eksempelvis ved at tage del i værdikædesamarbejder, der kan skabe idéer og identificering af muligheder i forhold til produktinnovation. Handelsvirksomhederne har altså potentiale for at reducere klimaaftrykket i Danmark og i verden, og med sektorkøreplanens initiativer er det muligt at få omsat potentialet til konkrete resultater.

Fem indsatsområder skal skabe adfærdsændringer

Klimapartnerskabet for handel foreslår fem indsatsområder, der kan bidrage til at skabe adfærdsændringer og dermed reelle reduktioner i klimaaftrykket. Klimapartnerskabet anbefaler at indføre en CO2-afgift, da det vil give incitamenter til innovation og omstilling af produktionen samt belønne de grønne frontløbere med lavere omkostninger. Cirkulært design og øget genanvendelse er også en nøgle til CO2-reduktion, da de er forudsætninger for at minimere materialeforbrug og bevare materialer i kredsløb længst muligt. Konkrete anbefalinger hertil er fælles principper for design af emballager til genanvendelse, etablering af et tekstilpartnerskab og en reformering af det danske affaldssystem. En reduktion af ressourcespild er ikke alene godt for klimaet, men også en god forretning, fordi det kan reducere affaldsstrømme og afhjælpe unødvendige omkostningstab. 

Sektoren ønsker yderligere at arbejde henimod at tilbyde forbrugerne mere kommunikation om klimavenlige forbrugsmønstre, herunder offentligt tilgængelige data for fødevarers CO2-aftryk og klare rammer for miljø- og klimapåstande i markedsføring, som dels sikrer, at den information, der når ud til forbrugeren er troværdig, men som samtidig har fokus på bedre vejledning af virksomhederne. Det vil give forbrugerne et mere oplyst grundlag at navigere efter i indkøbssituationen og dermed skabe reelle adfærdsændringer. For at handelssektoren kan komme i mål med disse indsatser, kræver det, at regeringen understøtter sektoren med de rette incitamentsstrukturer. Dette indebærer klimakloge virkemidler som grønne offentlige indkøb og en standsning af konkurrenceskævvridninger mellem produkter og salgskanaler.

Visionen i klimapartnerskabet for Handel

Visionen i Klimapartnerskabet for Handel er dermed at gøre forbruget af varer mere bæredygtigt, så danskernes forbrug af varer frem mod 2030 påfører den lavest mulige klimabelastning globalt set. Gennem virksomhedernes indkøb, aftaler og videndeling med andre virksomheder kan branchen sikre klimavenlige produkter og løsninger, samt påvirke forbrugernes køb og adfærd direkte. Anbefalingerne i sektorkøreplanen bidrager konkret til at opnå dette ved at gøre en forretning ud af at skabe efterspørgsel på klimavenlige varer, hvor den afledte CO2-udledning fra produktion, distribution, handel og genanvendelse reduceres løbende frem mod 2030.

Anbefalinger fra Klimapartnerskabet for Handel

Klimapartnerskabet for Handel har anbefalet fem indsatsområder, der repræsenterer en række målsætninger og initiativer:

  1. En skattereform skal kickstarte den grønne omstilling

Den mest effektive løsning i forhold til klimabelastning af varer er en CO2-afgift, som skal være med til at sikre, at det er forureneren, som betaler. Det vil både give incitamenter til innovation og omstilling af produktionen, samt belønne de grønne frontløbere med lavere omkostninger. Sammen vil det bringe markedskræfterne i spil og rykke på den grønne omstilling.

  1. Cirkulært design og øget genanvendelse er nøgle til CO2-reduktion

Cirkulært design og øget genanvendelse er forudsætningerne for at minimere materialeforbruget og bevare materialerne i kredsløb længst muligt. Det vil derved bidrage til at reducere CO2-udledningen fra eksempelvis udvinding og forarbejdning af naturressourcer og forbrænding af affald. Konkrete anbefalinger til at indfri dette mål er blandt andet fælles principper for design af emballager til genanvendelse, etablering af et partnerskab for bæredygtigt tøj og tekstil og en reformering af det danske affaldssystem.

  1. Mere viden og kommunikation om varernes CO2-aftryk

Forbrugerne skal tilbydes mere viden om bæredygtige forbrugsmønstre, så forbrugeren får et oplyst grundlag at handle ud fra. Dette kræver initiativer så som officielle og offentlige data for klimaaftryk, aktivering af forbrugerne gennem oplysningskampagner og en troværdig kommunikation.

  1. CO2-reduktioner gennem mindre ressourcespild

En reduktion af ressourcespild vil hjælpe til at undgå unødvendige omkostningstab og reducere affaldsstrømme. Nogle af målsætninger er at halvere madspild i 2030 og sikre en fuld udnyttelse af samtlige ressourcer fra overskydende fødevarer inden bortskaffelse i 2035. Sektoren er godt på vej til at indfri disse mål, men der er fortsat et uudnyttet potentiale – særligt på andre varetyper end fødevarer.

  1. Klimakloge incitamenter og virkemidler skal hjælpe sektoren på vej

For at understøtte sektorens indsatser for et mere bæredygtigt forbrug og produktion af varer i Danmark er det vigtigt, at regeringen understøtter dette med de rette incitamentsstrukturer. Dette indebærer initiativer som grønne offentlige indkøb, en reparationsordning på blandt andet tekstiler og elektriske produkter samt en standsning af konkurrenceskævvridninger mellem produkter og salgskanaler.


Læs Sektorkøreplanen for Handel.

Klimapartnerskabsrapport - Handel - Rapport

pdf

Download

Lille klimaaftryk_stor forskel_handel

pdf

Download

Small Climate Footprint_big difference_handel_UK

pdf

Download

FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Branchedirektør for Handel
Medarbejderprofil