Gemt

Det indre marked: nøglen til EU’s genopretning

Coronakrisen har sat EU's indre marked under et enormt pres og givet protektionistiske tiltag vind i sejlene. Det til trods for, at EU’s indre marked er nøglen til at genoprette europæisk økonomi. Hvis EU-medlemslandene implementerer eksisterende EU-lovgivning og tager nye skridt mod integration af det indre marked, kan det sikre varig vækst på op til 7 pct. Det ville stort set modsvare EU-landenes økonomiske tab i 2020 i forbindelse med pandemien.

Analyse

JANUAR 2021

Nationerne lukker sig om sig selv og bringer det indre marked under pres
Siden coronapandemien ramte Europa, har flere af de europæiske medlemslande set sig nødsaget til at lukke grænser og støtte deres udsatte erhverv med hjælpepakker, mens andre har udnyttet situationen til at tilbagerulle demokratiske principper.

Coronapandemien har ligeledes medført et væsentligt tilbageslag for det indre marked. Udover de legitime restriktioner medlemslandene har indført for at begrænse smittespredning, har en række lande brugt pandemien som anledning til at skærme egne markeder. Fx har Bulgarien indført regler, der pålægger detailhandlen at reservere plads i butikkerne til lokale produkter, herunder et krav om at 90 pct. af mælkeprodukterne skal købes lokalt.

Presset på det indre marked kan have langvarige og vidtrækkende konsekvenser – både for landenes økonomi og for borgernes og virksomhedernes friheder og rettigheder inden for unionen. I sidste ende er målsætningen om, at EU skal være én fælles og fuldt tilgængelig markedsplads, på spil.

Det indre marked er afgørende for danske virksomheders konkurrenceevne
Med ét stort europæisk marked har danske virksomheder direkte adgang til 447 millioner forbrugere og omkring 23 millioner virksomheder. Dermed kan danske virksomheder udnytte mulighederne for at specialisere sig i deres kerneprodukter og ydelser, mens de kan hente de rette produktionsinput og specialiserede tjenester i andre EU-lande. Det er derfor vigtigt, at der ikke introduceres nye permanente regler på tværs af EU, der skaber barrierer for danske virksomheders eksport- og importmuligheder.

EU-lovgivningen er på nuværende tidspunkt langt fra fuldt implementeret i alle medlemslande. Men hvis EU-Kommissionen og EU-landene samarbejder om at håndhæve og efterleve lovgivningen for det indre marked korrekt, vil det resultere i færre byrder for virksomhederne, lige konkurrencevilkår på tværs af EU og en betydelig økonomisk gevinst for danske borgere.

På otte centrale områder kan EU modsvare store dele af de økonomiske tab, som coronapandemien har medført
EU kan ved en række tiltag for at styrke det indre marked forbedre den økonomiske situation for medlemslandene. De områder, som Dansk Erhverv i denne analyse fokuserer på, er fem konkrete tiltag, hvor nogle allerede er lovfæstet, og hvor det derfor udelukkende drejer sig om at implementere tiltagene.

Dansk Erhvervs analyse fokuserer på følgende tiltag:

1. Det indre marked for tjenester: Fuld implementering af servicedirektivet
2. Gensidig anerkendelse af kvalifikationer: Mindre bureaukratiske procedurer
3. Varernes frie bevægelighed: Et opgør med uberettigede særkrav
4. Én indgang for virksomheder i EU: Single Digital Gateway og One stop shops
5. Det indre transportmarked: Digitalisering af fragtdokumenter

Derudover har tre generelle rammebetingelser stor betydning for, at EU kan komme i mål
med implementeringen af det indre marked. De tre rammebetingelser, som EU og medlemslandene bør fokusere på at opfylde, er:

6. Bedre kvalitet i EU-lovgivningen
7. Øget digitalisering
8. Grøn omstilling

Samlede økonomiske gevinster ved implementering af de otte tiltag
Samlet set kan de ovenstående otte tiltag til at styrke integrationen af det indre marked og over en årrække medføre varige økonomiske gevinster i EU på op til 7 pct. af EU’s BNP. Det svarer til godt 973 milliarder euro (7.238 mia. kr.)

Hvis Danmark oplever en virkning af at implementere tiltagene, som er proportional til den estimerede virkning i hele EU, vil det betyde, at også dansk økonomi vil opleve en varig merværdiskabelse på 7 pct. Dette svarer til ca. 162 milliarder kr. i 2021-niveau.

Det indre marked, nøglen til EU's genopretning

pdf

Download

Kontakt

EU og International

Lasse Hamilton Heidemann

EU- og International Chef
Medarbejderprofil
Politik og Analyse

Vibeke Borch Henning

Økonom