; ;

Justitsministeriet har sendt delbetænkning I om gennemførelse af varedirektivet og direktivet om digitalt indhold i høring. De to direktiver danner sammen med betænkningen grundlag for et lovforslag, der indeholder en række ændringer til den eksisterende danske købelov.

I forbindelse med udvalgets arbejde har en stor del af drøftelserne drejet sig om en eventuel forlængelse af den nuværende danske reklamationsret på 2 år, da direktiverne lægger op til, at de enkelte medlemslande selv kan bestemme reklamationsrettens længde. Et flertal af udvalgets medlemmer anbefaler, at Danmark fastholder reklamationsretten på 2 år og det er Dansk Erhverv helt enige i.

Købelovens reklamationsfrist gælder kun for mangler
En mangel er en fejl, der har været til stede på leveringstidspunktet – fx fabrikations- og materialefejl. Selvforskyldte fejl og fejl der skyldes, at varen er slidt op som følge af brug, er ikke mangler i købelovens forstand. Det kan fx være en kaffemaskine, der holder op med at virke, fordi den ikke er afkalket, eller sliddele der helt naturligt er brugt op. Det kan være bremser, batterier, knive i en græsslåmaskine mv.

• Efter 2 år vil det være meget vanskeligt for forbrugeren at bevise, at en fejl var til stede på leveringstidspunktet.

• En undersøgelse fra Europa Kommissionen (marts 2017) viser, at 96% af alle mangler viser sig inden for 2 år efter leveringen. Dette understøttes af en udtalelse fra APPLIA. Der er derfor ikke behov for at udvide reklamationsretten til mere end 2 år.

• En længere reklamationsfrist vil føre til flere uberettigede reklamationer – dvs. reklamationer over fejl, der ikke er mangler i købelovens forstand.

• Reklamationer påfører sælgeren udgifter til håndtering af reklamationen, herunder arbejdsløn og udgifter til forsendelse af varen til leverandøren eller det værksted, der skal undersøge og reparere eller ombytte varen. Er reklamationen uberettiget, bærer sælgeren hele omkostningen selv.

• Det må formodes, at fejl, der viser sig efter 2 år, oftere vil være selvforskyldte og ikke vil skyldes mangler ved varen.

• En forlængelse af reklamationsretten vil medføre flere bevismæssigt vanskelige sager ved Forbrugerklagenævnet og det vil belaste domstolene.

Hvorfor understøtter en forlængelse af reklamationsretten ikke den grønne om stilling?
• Detailsælgere har ingen indflydelse på, hvordan produkterne produceres, og en forlængelse af reklamationsfristen har derfor ingen indflydelse på produktionen.

• Hvis man ønsker mere holdbare og produkter, der kan repareres, må man stille krav over for producenterne. Dette arbejde er allerede i gang i EU-regi (ECO design direktiverne).

• Der er ikke evidens for, at en forlængelse af reklamationsfristen medfører, at detailsælgeren vælger at sælge mere holdbare produkter.

• En forlængelse af reklamationsfristen betyder ikke, at produkterne repareres. Hvis en vare er mangelfuld, vælger forbrugerne typisk omlevering eller ophævelse. Det er ikke godt for den grønne omstilling, da produkterne herefter må kasseres.

• Lande som fx Storbritannien, Irland, Holland, Finland, Sverige og Norge har i mange år haft lange reklamationsfrister, uden at det har medført, at der produceres mere holdbare produkter.

• Forbrugerne udskifter ofte deres produkter efter ganske få år, ikke fordi de er defekte, men fordi moden skifter, eller den teknologiske udvikling medfører, at produkterne forældes.

En forlængelse af reklamationsfristen vil påføre detailhandlen store udgifter. Dette vil navnlig ramme små butikker, der i forvejen er i knæ, og netbutikker, der er i hård konkurrence med udenlandske spillere, og som derfor ikke kan sætte priserne op.

Dansk Erhvervs har taget aktiv del i debatten om reklamation bl.a. i Altinget:

• Dansk Erhverv og APPLiA: Længere reklamationsret vil skade den grønne omstilling 

Dansk Erhverv og APPLiA: Lad os samarbejde faktabaseret om grøn omstilling

Dansk Erhvervs One-pager om Reklamationsret:

Onepager - Længere reklamationsret giver ikke længere holdbarhed

pdf

Download

Købelovudvalgets delbetænkning, hvor særligt side 219-259 er interessant i denne sammenhæng:

Delbetænkning I om gennemførelse af varedirektivet og direktivet om digitalt indhold

pdf

Download

Dansk Erhverv anbefalinger til en grøn forbrugerpolitik:

Grøn Forbrugerpolitik

pdf

Download

Notat om reklamationsret og omkostninger til undersøgelse af produkter:

Notat - Reklamationer og udgift til sagkyndig

pdf

Download

Andre relevante fokusområder