Nyheder

Velstand frem for skattetryk - Dansk Erhvervs skatte og afgiftspolitik

pdf

Download

Dansk Erhverv anerkender, at skatter og afgifter er helt afgørende for finansieringen af den danske velfærdsstat. Skattesystemet bør indrettes på en sådan måde, at det ikke stiller danske virksomheder dårligere i konkurrencen med udlandet, og således at systemet generelt ikke forskelsbehandler mellem forskellige brancher.

Udformningen af skatter og afgifter skal i størst muligt omfang tage hensyn til, at skattesystemet ikke unødigt står i vejen for vækst og beskæftigelse.

Færrest mulige byrder
Skatterne bør også opkræves således, at de medfører færrest mulige administrative byrder for staten og erhvervslivet og giver anledning til færrest mulige klage- og retssager.

Dansk Erhverv mener, at al skatte- og afgiftslovgivning skal vurderes herudfra. Ud fra disse forudsætninger kan der være skatter og afgifter, der bør ophæves, da de har ringe provenumæssig betydning, eller fordi de er konkurrenceforvridende eller uforholdsmæssigt dyre eller vanskelige at beregne, betale og opkræve korrekt. Skattesystemet bør tilsvarende løbende evalueres, og al ny skattelovgivning bør principielt igennem en præhøringsproces, hvor erhvervslivet deltager, således at det inden den politiske proces bl.a. kan sikres, at et lovforslag ikke indeholder oversete eller ikke proportionelle økonomiske, væksthæmmende eller på anden måde negative konsekvenser. Det bør også vurderes, om konsekvenserne for erhvervslivet dermed står mål med det provenu, som lovgivningen bidrager med til statskassen.

Udenlandske investeringer
Skattesystemet er afgørende for at trække investeringer til landet. Det er derfor vigtigt, at det danske skattesystem er forudsigeligt. Udenlandske investorer vil, inden en investeringsbeslutning bliver truffet, sammenligne Danmark som investeringsland med andre lande ud fra en lang række af faktorer. Skat spiller i den forbindelse en stor rolle. Der er ikke blot tale om en bedømmelse af ”her og nu” billedet, men også om en vurdering af, om rammevilkårene historisk set har været stabile og forudsigelige, og om de kan forventes at forblive det i fremtiden. På den baggrund mener Dansk Erhverv, at det er væsentligt, at man lovgivningsmæssigt har for øje, at retstilstanden ikke ændres for ofte, og at man, når lovgivningen ændres, lader det ske med et tilpas langt varsel.

Skattesystemet bør være enkelt og lettilgængeligt.
Jo enklere reglerne er, desto lettere er de at forstå og efterleve. Dansk Erhverv mener derfor, at man i skattesystemet bør tilstræbe større enkelhed. Dette vil sikre en større stabilitet og troværdighed om systemet og medføre mindre administration til gavn for både virksomheder og skattemyndigheder. Dansk Erhverv ønsker primært løsninger, der kan gøre skatten mere enkel og mere ensartet på tværs af de enkelte sektorer.

På den baggrund er Dansk Erhverv generelt betænkelig ved differentieringer af skatte- og afgiftssatser, stop-and-go-initiativer, begunstigelse af enkeltbrancher, m.m., uanset at sådanne tiltag måske kan virke godt for den enkelte branche og kan vise, at der er politisk handlekraft til at gøre noget for en speciel sektor eller branche. Sådanne særordninger medfører store dødvægtstab, forvridninger af investeringsbeslutninger og komplicerer skattesystemet yderligere.

Et særligt fokus, hver gang der foretages ændringer i skattesystemet, bør derfor være på at forenkle det eksisterende system og fjerne skattemæssige knopskydninger, da man dermed opnår et dobbelt formål – nemlig at gøre skattesystemet enklere og undgå yderligere forvridning.

Nej til begunstigelse af brancher og sektorer
Dansk Erhverv mener, at skattesystemet som udgangspunkt ikke skal benyttes til at begunstige nogen sektorer frem for andre.

Derfor skal skattesystemet være sektorneutralt, og skatter og afgifter bør virke neutralt i forhold til givne investeringsbeslutninger. Skattepolitikken bør ikke bruges til politisk at vælge vindere og tabere i dansk erhvervsliv, da man risikerer at holde ineffektive virksomheder i live og trække kapital fra de mest konkurrencedygtige virksomheder.

Dansk Erhverv vil derfor arbejde for, at ny skatte- og afgiftslovgivning som udgangspunkt er sektorneutral, ligesom Dansk Erhverv vil arbejde for, at det skal være et mål, at sådanne allerede eksisterende ubalancer i skattesystemet fjernes.

Et enklere og mere robust skattesystem
Dansk Erhverv ønsker også et robust skattesystem. Et robust skattesystem er et system, der kan klare at blive udfordret af internationale regelændringer, og som ikke behøver at blive ændret for ofte for at lukke skattehuller. Dette ønske spiller sammen med ønsket om et enklere skattesystem, da misbrugsmuligheder ved et enkelt system generelt er mindre. Det danske skattesystem bør også med fordel i højere grad end i dag adoptere internationale regler, da man dermed lettere vil kunne forhindre, at der spekuleres i forskellene i flere landes skattesystemer.

Analysenotat - Skattetrykket: Konstant og højt (august 2017)

pdf

Download

Analysenotat - Lad os gøre som svenskerne, boligjobordningen bør udvides (august 2017)

pdf

Download

På agendaen lige nu

Skatter og afgifter

Dansk Erhvervs skattepolitik

Læs Dansk Erhvervs skatte- og afgiftspolitik: Velstand frem for skattetryk

Kontakt

Spørg om Dansk Erhvervs skattepolitik

Politik og Analyse

Jacob Ravn

Advokat, souschef PA og Skattepolitisk chef
Medarbejderprofil