; ;
Gemt

Explainer: ESG og CSR – hvad er forskellen?

11. august 2020

Fællesmængden imellem de to begreber handler om ikke-finansielle data og gennemsigtighed. Forskellen består først og fremmest i målgruppen, som for ESG’s vedkommende primært handler om at tilfredsstille én interessentgruppe, nemlig investorerne. 

Den officielle definition af CSR dækkede i mange år over de samfundsgavnlige aktiviteter, som virksomhederne frivilligt påtog sig, og som rakte udover compliance – det vil sige udover virksomhedens lovmæssige forpligtelser. I dag dækker CSR ofte både over virksomhedernes efterlevelse af frivillige initiativer og nationale lovkrav. For mange virksomheder er samfundsansvaret også forretningsdrevet, hvilket vil sige, at det er en del af virksomhedens kerneforretning og altså ikke ses som noget adskilt fra forretningen.

I Danmark er det frivilligt for virksomhederne, om de vil arbejde med CSR eller samfundsansvar, men siden 2009 har de største danske virksomheder været forpligtet til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar, jf. §99a i årsregnskabsloven. Virksomhederne skal rapportere om deres aktiviter i forhold til en række indsatsområder, blandt andet miljø og klimaforhold, sociale forhold og medarbejderforhold, respekt for menneske- og arbejdsrettigheder, anti-korruption og bestikkelse. Hvis en virksomhed ikke har noget at redegøre for på et område, skal man efter et såkaldt ’følg eller forklar-princip’ begrunde hvorfor.

ESG – stigende krav fra investorer om ikke-finansielle data
ESG står for ’Environmental, Social og Governance’ og dækker over væsentlig information om en virksomhed indenfor miljø og klima, virksomhedens sociale/samfundsmæssige påvirkning og den generelle styring af virksomheden (governance). ESG-data er de ikke-finansielle data, som investorer og analytikere i stigende grad efterspørger, når de skal vurdere et selskabs evne til værdiskabelse og langsigtede vækstmuligheder. I dag findes der ikke én fælles standard for, hvad en virksomhed bør rapportere på, når det kommer til ESG, eller hvad en investor som minimum bør tage i betragtning, når et selskab skal værdiansættes. Men det er formodentlig på vej. I EU er den såkaldte taksonomiforordning og den fornyede strategi for bæredygtige investeringer i proces, og det vil fundamentalt påvirke de krav, som investorer vil komme til at rette imod virksomhederne om klima- og miljødata. Og dén udvikling vil formentlig smitte af på de øvrige datakrav indenfor ’Social’ og ’Governance’.

Fællesmængde og forskel
Der er altså en betydelig fællesmængde imellem de to begreber CSR og ESG. Fællesmængden handler om data, målbarhed og om gennemsigtighed i forhold til virksomhedens påvirkning af samfundet. Forskellen består i, at ESG primært handler om at tilfredsstille én interessentgruppe, nemlig investorerne. CSR handler om at imødekomme en bredere gruppe af interessenter, for eksempel myndigheder og regulatorer, civilsamfundsorganisationer, kunder og medarbejdere. ESG handler om transparens udadtil, hvorimod CSR også kan handle om forandringsledelse indadtil.