Gemt

Politisk forlig om en fornyet affaldssektor

23. juni 2020

Et politisk forlig om en fornyet affaldssektor er blevet præsenteret, og forliget indeholder i høj grad de elementer, som erhvervslivet har bedt om i årevis. Vi ser ind i en tid, hvor genanvendelsesmarkedet styrkes. Forliget er et vigtigt bidrag til en omstilling til den cirkulære økonomi, hvor affaldsråstoffer er produktionsråstoffer.

Politikerne har forhandlet om planer for og virkemidler til at nå markante CO2-reduktioner. Som det første blev der den 16. juni indgået et forlig om en fornyelse af affaldssektoren. Det handler om omstillingen til den cirkulære økonomi eller mere præcist om en øget genanvendelse af affaldsressourcer, der sikrer, at vi forbruger og bearbejder færre nye råstoffer.

Med flere greb har politikerne valgt at stimulere genanvendelsessektoren. Sektoren konkurrenceudsættes, så flere innovative kræfter kan komme til, og kommunale systemer ensrettes med henblik på at skabe en større og ensartet volumen, som genvindingsindustrien kan arbejde med. Og med ensretningen gives detailhandlen mulighed for at spille med i form af vejledning til forbrugerne omkring sortering. Desuden gøres tilbagetagningsordninger generelt mulige.

Samtidig reduceres forbrændingssektorens kapacitet. De mindst miljøvenlige anlæg skal lukkes, og den danske kapacitet skal ned på en volumen, der svarer til mængden af dansk forbrændingsegnet affald. Således bliver der et stop for import af forbrændingsegnet affald. Kommunernes Landsforening har fået et halvt år til at komme med en plan, som aftalepartnerne vil se på. Hvis planen ikke accepteres, så omdannes til de kommunale forbrændingsanlæg til A/S-selskaber og konkurrenceudsættes.

Forliget indeholder primært en konkurrenceudsættelse af husholdningsaffald. Det genanvendelige erhvervsaffald blev konkurrenceudsat i 2010. Men som supplement hertil må virksomhedernes forbrændingsegnede affald fremover køres af private vognmænd.

Forligsteksten kan læses her: Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Forliget vil i den kommende tid blev udmøntet i bekendtgørelser. ‘Stay tuned’ i Miljø- og Ressourceudvalget.

Aftalens vigtigste punkter set med erhvervslivets øjne

Sortering og genanvendelse af husholdningsaffald konkurrenceudsættes

Det politiske forlig indeholder, at kommunerne skal udbyde behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald, herunder sortering. Kommunernes udbud skal sikre miljøkvaliteten.

De anlæg, som kommunerne i dag har til sortering og behandling af genanvendeligt husholdningsaffald, kan i en overgangsperiode på fem år fortsat ejes af kommuner, men skal selskabsgøres for at sikre økonomisk gennemsigtighed. Kommunale anlæg skal derudover konkurrere på markedsvilkår og byde på husholdningsaffaldet på lige vilkår med andre private og selskabsgjorte anlæg.

Ensartet sortering af affald i kommunerne

Forliget indeholder, at kommunerne skal indsamle husholdningsaffaldet på samme måde. Konkret bliver der tale om følgende 10 fraktioner: Fra den 1. juli 2021 gælder det mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, drikke- og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald. Fra den 1. juli 2020 gælder det også tekstiler. I praksis forventes 2-4 spande med kamre i husholdningerne eventuelt i kombination med affaldsøer i lokalområdet.  

Affaldsfraktionerne vil blive underbygget med beskrivelser af, hvad de mere præcist indeholder. En klassisk udfordring er, om pizzabakken skal sortes som pap eller restaffald. Det er særligt med de understøttende specifikationer, at det store forbedringspotentiale af kvaliteten skal findes. Beskrivelser er allerede forberedte fra miljøstyrelsen med blandt andet Dansk Erhvervs deltagelse.

Ensartede piktogrammer til sorteringsanvisning i kommunerne

Forliget fastsætter, at kommunerne skal bruge ensartede piktogrammer til sorteringsanvisning.

Ensartet og entydig kommunikation til borgerne vil understøtte deres evne til at sortere affaldet korrekt. Og detailhandlen kan, nu hvor de bliver landsdækkende, vælge at bruge dem i et arbejde omkring at vejlede sine kunder. Dette har visse kæder allerede udtrykt et ønske om at gøre, for eksempel ved at anvende piktogrammerne på emballager.

Piktogrammerne kan ses her: Piktogrammer til genbrugspladser. De vil være gratis at anvende.

Specifikt omkring plast

Aftalepartierne noterer sig, at der i regi af det nationale plastikcenter er nedsat et forum for emballageplastik på tværs af værdikæden, som arbejder med anbefalinger til design af emballage med henblik på blandt andet at reducere antallet af plastikemballagetyper til 3-5 typer. Dansk Erhverv sidder med i dette arbejde.

Læs om allerede eksisterende guides til udvikling af mere miljøvenlige emballager Ny guide til miljø- og klimavenligt design af emballager til fødevarer.

Desuden fremgår det af forliget: I samarbejde med kommuner og regioner fremmes udbredelse af den eksisterende vejledning fra november 2019 om bæredygtigt indkøb af plastemballage og engangsplastprodukter, med henblik på at øge efterspørgslen på genanvendt plastik. Forum for bæredygtige indkøb opfordres til at udvide vejledningen til også at omfatte andre typer af plastikprodukter.

Endelig indeholder forliget, at der igangsættes et arbejde for at se på mulighederne for at øge andelen af genanvendt plastik i nye produkter.

Tilbagetagningsordninger i detailkæderne og borgeres mulighed for at sælge affald

Forliget skaber rum for detailhandlens tilbagetagningsordninger. Borgerne skal have en øget mulighed for at aflevere deres affald direkte til virksomheder, som kan bruge det i deres produktion af nye produkter eller forberede det med henblik på genbrug eller genanvendelse. Således kan borgere også sælge deres værdifulde affald til genvindingsindustrien.

I udmøntningen af forliget vil der således fastsættes regler for detailhandlens tilbagetagningsordninger – ordninger, der i dag ikke er regulerede.

Private vognmænd kan bruges til det forbrændingsegnede affald

Virksomheder skal fremover kunne benytte private transportører til bortkørsel af forbrændingsegnet affald fra erhverv.

Helt små virksomheder må benytte de kommunale ordninger

Mindre virksomheder, der har affald, som af art og mængde svarer til en husholdnings, gives mulighed for at vælge at bruge de kommunale indsamlingsordninger for genanvendeligt affald. Ordningen skal udformes, så krydssubsidiering undgås, dvs. hvor det sikres, at henholdsvis erhverv og borgere ikke får betalt for hinanden. Indsamlingen skal desuden sikres til markedspriser.

Transport af husholdningernes genanvendelige affald

En yderligere konkurrenceudsættelse af transporten af husholdningsaffaldet bliver vurderet i udvalg, hvor effektiviteten ved henholdsvis kommunal og privat kørsel vurderes.

De velgørende organisationer tildeles genbrugsvare

De “affald-varer", som kommunerne modtager i indsamlingsordninger eller på genbrugspladser, skal tilbydes til de velgørende organisationer. Kun affald, som disse ikke ønsker, må fremover sælges i de kommunale genbrugsbutikker.

Affaldstilsynet skal forbedres

Der laves en ny model for affaldstilsyn. Affaldstilsynet skal sikre, at erhvervet overholder eksisterende krav om kildesortering af affaldet. Den nye tilsynsmodel skal være risikobaseret. Den konkrete udmøntning af en ny model besluttes i 2021, hvor aftalepartierne inddrages.

Gennemsigtighed i gebyrfastsættelsen

Forliget stiller flere skærpede krav til gennemsigtigheden i kommunernes gebyrfastsættelse, herunder at der etableres et skærpet tilsyn med gebyrfastsættelsen. Udover gennemsigtighed, skal dette sikre lige konkurrencevilkår og effektive priser i affaldssektoren. Tilsynet skal varetages af Forsyningstilsynet.

Ja-tak-reklameordning skal overvejes

Sidst i forhandlingerne blev overvejelser omkring at udskifte nej-tak-reklameordningen med en ja-tak-reklameordningen bragt ind. Aftalepartierne noterer sig, at der pt. foregår en afdækning af mulighederne for at ændre ”Nej tak til reklamer”-ordningen til en ”Ja tak”-ordning. Erhvervsministeren indkalder aftalepartierne til møde med henblik på drøftelse heraf, når et afdækningsarbejde er færdiggjort. Dansk Erhverv vil være obs på denne sag.