; ;
Gemt

Medlemsundersøgelse: Økonomiske konsekvenser af corona-pandemien

Denne medlemsundersøgelse giver et indblik i corona-pandemiens foreløbige konsekvenser for dansk erhvervsliv. Det er stærk og trist læsning, som med al tydelighed viser, at vi står midt i en historisk stor økonomisk krise. Data er indsamlet i perioden 18. marts kl. 15 til 19. marts kl. 12. 1.091 medlemsvirksomheder har svaret på undersøgelsen.

INDLEDNING

Omsætning, lønomkostninger & likviditet

11. marts 2020 introducerede regeringen og myndighederne de første midlertidige restriktioner for danskernes adfærd for at forsinke udbredelse af corona-pandemien. 

Restriktionerne har imidlertid store negative følgevirkninger: Danske virksomheder er blevet ramt øjeblikkeligt og hårdt. Arrangementer er blevet aflyst, kunder bliver væk og medarbejdere bliver hjemsendt.

Hovedkonklusioner

For at belyse omfanget af de negative følgevirkninger for erhvervslivet – og dermed samfundsøkonomien – har Dansk Erhverv gennemført en medlemsundersøgelse, som afdækker udviklingen i omsætning, likviditet og lønomkostninger.

På baggrund af undersøgelsen konkluderer vi bl.a.:

Omsætning 

 • Omsætning er faldet for to ud af tre af virksomhederne. 
 • Virksomhedernes omsætning er samlet set faldet med 31 pct. 
 • 37 procent af virksomhederne har oplevet et fald i omsætningen på mindst 40 pct. (minimumsgrænsen for kompensation for udgifter)
 • Oplevelseserhvervene er de brancher, som har oplevet det største omsætningsfald: Medlemmer indenfor oplevelsesbranchen har i gennemsnit mistet 81 pct. af deres omsætning.  
 • De næstmest ramte brancher er detailhandlen og transportsektoren, som i gennemsnit har mistet 39 pct. og 38 pct. af deres omsætning.

Lønomkostninger 

 • 16 pct. af virksomhederne har opsagt medarbejdere. 
 • 72 pct. af virksomhederne har sendt medarbejdere hjem. 
 • Knap halvdelen af virksomhederne forventer at gøre brug af muligheden for lønkompensation. 

Likviditet 

 • For halvdelen af virksomhederne er likviditet en bekymring på tidspunktet for dataindsamling. 
 • Indenfor en tidshorisont på to måneder, forventer 39 pct. af virksomhederne at løbe tør for likviditet, hvis situationen ikke bliver bedre. 
 • 29 pct. af virksomhederne har tilgodehavende hos offentlige institutioner, og halvdelen har tilgodehavender hos andre private virksomheder.  
 • 51 pct. af virksomhederne med salg til den offentlige sektor har tilgodehavende hos offentlige institutioner. 
 • 41. pct. af virksomhederne med salg til den offentlige sektor har oplevet, at det offentlige annullerer igangværende og/eller indgåede aftaler som følge af corona-krisen.  

Data er indsamlet i perioden 18. marts kl. 15 til 19. marts kl. 12. 1.091 danske virksomheder har svaret på undersøgelsen. Disse virksomheder er repræsentative for Dansk Erhvervs medlem-mer på størrelse, branche og region. Stikprøven er dog ikke nødvendigvis repræsentativ for det samlede danske erhvervsliv. Den maksimale stikprøveusikkerhed i en undersøgelse med 1.091 respondenter er ca. +- 3 pct. point.

OMSÆTNING

Omsætningen er faldet for to ud af tre af Dansk Erhvervs medlemmer

Til trods for de mange politiske initiativer og hjælpepakker har corona-krisen allerede sat sine spor i danske virksomheders omsætning. Blandt Dansk Erhvervs medlemmer angiver to ud af tre, at omsætningen er faldet i marts måned i år sammenlignet med samme periode sidste år. Kun syv pct. oplever stigende efterspørgsel og omsætning på deres varer eller serviceydelser, mens lige knap hver fjerde melder om uændret omsætning.

 

Nedenstående oversigt over en række udvalgte brancher viser både, at corona-krisen har ramt bredt i det danske erhvervsliv, men at særligt én branche er hårdt ramt; oplevelseserhvervene. Her angiver hele 98 pct. af virksomhederne, at de har haft faldende omsætning som konse-kvens af de tiltag, som den danske regering har truffet for at forhindre yderligere corona-smitte. Oplevelseserhvervene dækker i denne undersøgelse over virksomheder, som definerer sig selv som tilhørende én eller flere af følgende kategorier: Hotel, restauration, turisme eller underholdning.

Udover oplevelseserhvervene er det særligt (visse dele af) detailbranchen, som er ramt. Her er det godt tre ud af fire virksomheder, som melder om faldende omsætning. Indenfor rådgiv-ning- og it/tele-branchen, melder henholdsvis 64 og 55 pct. om faldende omsætning. At det særligt er oplevelseserhvervene og detailbranchen, som er ramt af faldende omsætning, kan hænge sammen med, at det er de brancher, som først rammes i en situation, hvor danskerne bliver bedt om at holde afstand og blive derhjemme, og nogle butikker bliver lukket ved påbud.

I den samlede rapport (download nederst her på siden) kan du bl.a. læse videre om, at omsætningen i gennemsnit er faldet med 31 pct. hos Dansk Erhvervs medlemmer. Du kan også læse uddybende om, at 37 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har oplevet et omsætningsfald på mindst 40 pct.

Læs også: Corona-krisen koster virksomhederne omsætning


 

LØNOMKOSTNINGER

16 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har opsagt medarbejdere

Corona-krisen har betydet et stort fald i omsætningen hos to ud af tre af Dansk Erhvervs medlemmer. Den faldende omsætning har allerede haft konsekvenser for de ansatte i en lang række virksomheder, som har opsagt medarbejdere. Blandt Dansk Erhvervs medlemmer har hver sjette virksomhed opsagt medarbejdere siden 1. marts 2020 som følge af corona-relate-ret fald i omsætningen.

Det er særligt oplevelseserhvervene og transportbranchen, som allerede har opsagt medar-bejdere som følge af corona-krisen. Hele 38 pct. af virksomhederne indenfor oplevelseser-hvervene har opsagt medarbejdere, mens det gælder for 28 pct. af transportvirksomheder. Engroshandlen og IT/tele er blandt de brancher, hvor færrest virksomheder har følt sig nød-saget til at opsige medarbejdere.

72 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har sendt medarbejdere hjem
Dansk Erhvervs medlemmer har angivet, om de har bedt medarbejdere om at blive hjemme, selvom de egentlig skulle have været på arbejde.

Kun 26 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har ikke bedt medarbejdere om at blive hjemme. Blandt de mange virksomheder, som har bedt medarbejdere om at blive hjemme, er der taget mange forskellige løsninger i brug. Der er ikke et entydigt billede af, hvilken løsning virksom-hederne har valgt, hvilket understreger det forskelligartede arbejdsmarked, som vi har i Dan-mark, hvor vilkårene for medarbejderne er meget forskellige fra branche til branche. En lang række virksomheder har angivet mere end én løsning, hvilket også indikerer, at de gør brug af en lang række værktøjer i denne ekstraordinære tid.

Knap halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer forventer at gøre brug af lønkompensationsordningen
Der er indgået en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation til private virksomheder. Vi har spurgt medlemmerne, om de forventer at gøre brug af denne mulighed for lønkompensa-tion.

43 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer forventer, at de kommer til at gøre brug af muligheden for lønkompensation. Det gælder særligt for oplevelseserhvervene (76 pct.) og detailhandlen (62 pct.), mens kun 24 pct. af virksomhederne indenfor IT/tele forventer at gøre brug af mu-ligheden. Der er en naturlig sammenhæng mellem, hvilke brancher, der er hårdest ramt, og hvilke brancher, der forventer at gøre brug af lønkompensationsordningen. Det skyldes, at lønkompensation først tages i anvendelse, når en virksomhed ser ind i et muligt omsætnings-fald og vælger at sende medarbejdere hjem.

Bemærk, at figur 6 viste, at kun 17 pct. af medlemmerne på nuværende tidspunkt har sendt medarbejdere hjem under lønkompensationsordningen. Det skyldes formentlig, at ordningen stadigvæk er meget ny og at nogle virksomheder ikke endnu er i krise, men forventer at komme det, hvis ikke situationen normaliserer sig.

Læs også: Virksomheder sender medarbejdere hjem i stor stil


 

LIKVIDITET

Halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer er bekymret for mangel på likviditet

Dansk Erhvervs medlemmer har også svaret på, hvordan deres likviditet har ændret sig som følge af corona-krisen, og hvilken betydning det har for deres forretning. Derudover har med-lemsvirksomhederne svaret på, om de har endnu ubetalte regninger udsendt til offentlige institutioner og private virksomheder, og om de oplever, at ordrer bliver annulleret af offentlige institutioner.

For halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer er likviditet en bekymring på tidspunktet for dataindsamling (18.-19. marts). Særligt oplevelseserhvervene samt detailhandlen bekymrer sig om manglen på likviditet. Blandt gruppen af medlemmer i oplevelseserhvervene er likvidi-tet en bekymring for 74 pct., mens likviditet er en bekymring for 63 pct. af medlemmerne i detailhandlen (se figur 8). Disse brancher er desuden mærkede af, at de oplevede nedgang i omsætningen som de første, og af at de indførte forsamlingsrestriktioner og butikslukninger i særdeleshed går ud over deres forretninger.

Bekymringen om manglende likviditet skal desuden ses i lyset af, at nogle af brancherne ge-nerelt har lave overskudsgrader. Det gør sig særligt gældende for detailhandlen, oplevelses-erhvervene og transportbranchen.

Likviditeten kan slippe op i de kommende uger og måneder
6 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer skønner, at deres likviditet slipper op indenfor de kom-mende tre uger, hvis situationen ikke normaliseres. Indenfor en tidshorisont på to måneder, forventer 39 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer at løbe tør for likviditet, hvis situationen ikke bliver bedre.

Læs i medlemsundersøgelsen (download som PDF nederst) uddybende om andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, der ikke har likviditet til at fort-sætte mere end 2 måneder, fordelt på branche. Her kan du også læse uddybende om ubetalte tilgodehavender hos både private og offentlige kunder. 

Læs også: Det offentlige aflyser ordrer i stor stil

Medlemsundersøgelse - økonomiske konsekvenser af corona 21032020

pdf

Download

Kontakt

Spørgsmål til medlemsundersøgelsen?