; ;
Gemt

Dansk Erhverv: Skattereform skal kickstarte den grønne omstilling

Klimabelastningen skal ned med 70 pct. inden 2030. Det er en bunden opgave, der kræver handling, og derfor foreslår Dansk Erhverv en skattereform med indførelse af en klimaafgift – dog betinget af tilsvarende lettelser i bl.a. selskabsskatten. Derved kan vi bringe Danmark i førertrøjen på den grønne omstilling.

Nyhed

Grøn skattereform Dansk Erhvervs principper

pdf

Download

DANSK ERHVERVS FORSLAG TIL EN GRØN SKATTEREFORM

Ingen klimaafgift uden tilsvarende lettelser i bl.a. selskabsskatten
Hvis man fra politisk hold skulle finde på at indføre en klimaafgift uden at kompensere virksomhederne med bundfradrag for særligt konkurrenceudsatte erhverv, sænkelser af energiafgifterne og ikke mindst en sænkelse af selskabsskatten, så bliver det uden Dansk Erhverv. Ingen klimaafgift uden kompensation. Det er en forudsætning for, at vi får skabt det rette incitament til en fair og effektiv grøn omstilling. 

Dansk Erhvervs udspil til en skattereform på klimaområdet har det overordnede mål at gøre grønne investeringer til en god forretning. Det kræver tid og en langsigtet plan, hvor de forurenende virksomheder betaler for den største del af omstillingen – men vel at mærke ikke uden at vi hjælper på vej med passende tiltag, der motiverer og skaber rammer for, at grønne investeringer kan spire på tværs af erhvervslivet. 

”I Dansk Erhverv mener vi, at der er brug for en ambitiøs grøn skattereform, der først og fremmest kan indfri behovet for, at vi i fremtiden kan overdrage et langt mindre klimabelastet samfund til vores børn og børnebørn. Ambitiøse målsætninger kan alene indfries, hvis man ændrer adfærd. Derfor vil Dansk Erhverv lade forureneren betale ved at indføre en klimaafgift. I dag er det ikke alle steder, der er nævneværdige omkostninger ved at forurene. Det betyder, at grønne løsninger har svært ved at konkurrere med sorte løsninger. Det skal der laves om på," siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv og peger samtidig på, at en klimaafgift ikke kan stå alene, men kræver kompensationer, der motiverer til adfærdsændringer.

Vi skal beskatte det, vi vil have mindre af, og lette skatten på det vi vil have mere af.

”En klimaafgift skal indføres gradvist og med omtanke, sådan at omstillingen til flere grønne og bæredygtige forretninger forbliver en god investering både økonomisk og for fremtiden. Konsekvensen ved en alt for hård omstilling kan i værste fald koste udflytning af arbejdspladser. Det skal vi naturligvis undgå, og derfor ønsker vi at gøre det attraktivt at ændre fokus fra sort til grøn produktion,” siger Brian Mikkelsen og fremhæver vigtigheden af balancen i udspillet ved at kompensere for stigende udgifter til den grønne omstilling.
 
Dansk Erhverv vil ændre adfærd og stimulere til grønne investeringer ved at:

 • Lade forureneren betale ved at indføre klimaafgift i 2024 som opjusteres gradvist til 1.000 kr. pr. ton CO2e i 2030. Dog skal der gives et bundfradrag for særligt konkurrenceudsatte brancher med stor udledning af drivhusgasser.
 • Sikre balancen ved at halvere energiafgifterne og nedsæt elafgiften for husholdninger med 10 øre pr. kWh. 
 • Sikre konkurrenceevnen ved at lette selskabsskattesatsen gradvist med tre procentpoint til 19 pct. frem mod 2024, så der er råderum til de grønne investeringer.

”Vi skal beskatte det, vi vil have mindre af, og lette skatten på det vi vil have mere af. Derfor foreslår Dansk Erhverv en klimaafgift der går på tværs af økonomien, inklusive erhvervsliv og industri samtidig med, at der skal etableres incitamenter til at investere i den grønne omstilling. Det er dog vigtigt at understrege, at klimaafgiften først er tiltænkt en indfasning fra 2024, så den økonomiske krise efter COVID19 kan komme på afstand og virksomhederne til hægterne,” siger Brian Mikkelsen og understreger vigtigheden af, at der bliver tilført erhvervslivet gode rammevilkår til den store fremtidige transformation fra sort til grøn produktion.

Sænkelse af selskabskat skal hjælpe til finansiering af grønne investeringer

Råderummet i danske virksomheder til nye grønne investeringer er presset i bund som følge af den økonomiske krise, og samtidig er der klimapolitisk usikkerhed om rammevilkårene. Klimaloven fastsætter et 70 pct. klimamål i 2030, men der er ikke lagt planer eller sigtelinjer ud til hvordan det skal nås eller hvordan det påvirker danske virksomheder. Virksomhedernes virkelighed i dag er, at der hverken er økonomisk råderum eller klarhed over rammebetingelserne.  Derfor vil Dansk Erhverv sænke selskabsskatten, og skabe tryghed om afgifterne de næste 10 år.

”En lavere selskabsskat er vigtig for at tilskynde til investeringer i grøn teknologi og bidrage til at opfylde 70 pct. målet. Samtidig er selskabsskatten den erhvervsskat, hvor en lempelse vil have størst samfundsøkonomisk overskud, vækst og velstand som fremhævet af bl.a. produktivitetskommissionen.. En lempelse af erhvervsbeskatningen vil bidrage til, at der er det nødvendige økonomiske råderum til investeringerne. Så kan virksomhederne investere i grønne løsninger, når klimaafgiften stiger, og produktionsapparatet skal opdateres eller fornys,” siger Brian Mikkelsen og fremhæver, at Skatteministeriet forleden understregede, at en sænkelse af selskabsskatten fra 22 til 19 procent ikke alene vil give danskerne flere penge, men det vil heller ikke betyde stigende ulighed.
 
Sænk energiafgifterne

”Vores forslag til en klimaafgift vil øge statens provenu, men for at undgå, at det bliver dyrere at være dansker, foreslår vi, at de nuværende energiafgifter bliver sat ned med 50 pct., under hensyntagen til EU’s energibeskatningsdirektiv. Og vi foreslår samtidig, at husholdningernes elafgift nedsættes med 10 øre pr. kWh. Nedsættelsen skal ske i takt med indfasningen af klimaafgiften. På den måde sikrer vi balancen, så både produktionen og den enkelte forbruger via adfærdsændringer og motiverende afgiftsnedsættelser, kan se sig selv i denne vigtige omstilling fra sort til grøn. Klimaet og de næste generationer kan ikke vente på halve løsninger. En effektiv omlægning kræver stærke løsninger, hvor vi som samfund og erhvervsliv udviser ansvar og ikke mindst grøn handlekraft. Dansk Erhvervs udspil til en klimarigtig skattereform giver et klart bud på, hvordan incitamentet til en renere produktion skabes i takt med, at både erhvervslivet og forbrugeren bliver hjulpet og aflastet undervejs. Den er en både ansvarlig og ikke mindst fair måde at skabe hurtige resultater på – til gavn for nutiden og ikke mindst fremtiden,” siger Brian Mikkelsen.

Principperne i reformforslaget er

 • Indføre klimaafgift på 180 kr. pr. ton CO2e fra 2024, som opjusteres gradvist til 1.000 kr. pr. ton CO2e i 2030.
 • Indføre klimaafgift for landbruget når retvisende bedriftsregnskaber er udviklet.
 • Indføre klimaafgift for anvendelse af biomasse.
 • Give et bundfradrag for særligt konkurrenceudsatte brancher med stor udledning af drivhusgasser, og målrette dele af de eksisterende tilskudspuljer til disse brancher.
 • Reducere elafgiften for husholdninger med 10 øre pr. kWh.
 • Reducere energiafgifter (bortset fra benzin og diesel samt elafgift til husholdninger) med 50 pct., under hensyntagen til EU’s energibeskatningsdirektiv.
 • Indfase klimaafgiften for benzin og diesel i takt med, at afgifterne i vores nabolande forhøjes.
 • Lette selskabsskattesatsen gradvist med tre procentpoint til 19 pct. frem mod 2024.
 • Danmark skal gå i front i EU for et ambitiøst CO2-kvotesystem samt en CO2-          grænsetilpasningsmekanisme (EU klimatold).

 

Brug handlekraften, Danmark

Vi skal ikke erobre hele verden. Men vi skal handle nu, hvis vi skal sikre fremtidens velfærd og sammenhængskraft. Her kan du se og læse og mere om vores nye kampagne.

Verdens bedste til at udnytte potentialet i den grønne omstilling

Klimakrisen kræver handling. Det er nu, vi skal skal gennemføre den grønne omstilling, der kan inspirere resten af verden. I samarbejde kan vi skabe arbejdspladser, velstand og fremgang.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Underdirektør
Medarbejderprofil