Gemt

Bliv klogere på reglerne om gensidig anerkendelse og gør det nemmere at sælge dine varer på det indre marked

29. april 2021

EU-Kommissionens forordning om gensidig anerkendelse skal hjælpe med at forbedre vilkårene for europæiske virksomheder, der ønsker at udnytte mulighederne på det indre marked. Forordningen blev senest opdateret i foråret 2020, og nu har Kommissionen også offentliggjort den tilhørende vejledning.

EU's indre marked betragtes af mange som en af EU's helt store fordele og største bedrifter. Fordelene ved det indre marked forudsætter dog, at EU-reglerne er gennemført korrekt i de forskellige medlemsstater, og at supplerende nationale særregler ikke går længere end absolut nødvendigt, samt at virksomhederne har mulighed for, at få kendskab til reglerne på en nem og overskuelig måde. Det er her, princippet om gensidig anerkendelse spiller en afgørende rolle.

Med de nye regler der trådte i kraft 19. april 2020, er princippet om gensidig anerkendelse blevet styrket og det vil derfor fremover være nemmere for virksomheder at sælge deres varer på det indre marked – mindre bøvl, færre krav til dokumentation og flere krav til medlemsstater der vil begrænse den frie bevægelighed af varer. Det er gode nyheder for dansk erhvervsliv og hos Dansk Erhverv er vi glade for at reglerne blev forbedret – selvom vi både i forhold til disse regler har haft og fremover har videre ambitioner på området.

Blandt de vigtigste elementer i forordningen der trådte i kraft den 19. april 2020 er:

  • Muligheden for egenerklæring.
  • Detaljeret forpligtelse for myndigheder til at begrunde afslag/afvisninger.
  • Styrkelse af SOLVITs kompetencer v. behandling af sager om gensidig anerkendelse.
  • Nationale produktkontaktpunkter (”PCP”).

Kommissionens vejledning om gensidig anerkendelse blev offentliggjort i foråret 2021. Læs den her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0323(02)&from=EN

Gensidig anerkendelse
Princippet om gensidig anerkendelse – dvs. princippet om, at et produkt der er lovligt markedsført og solgt i ét EU/EØS-land, som udgangspunkt også kan lovligt markedsføres og sælges i de øvrige EU/EØS-lande, blev fastslået af EU-domstolen allerede tilbage i 1979 med Cassis de Dijon-dommen.

Princippet sikrer, at ikke-harmoniserede produkter der er lovligt markedsført i ét EU/EØS-land (hjemlandet), kan sælges i ethvert andet EU/EØS-land (destinationslandet). Dette gælder også selvom destinationslandet måtte have andre tekniske regler til fremstilling eller markedsføring af produktet. Man anerkender altså gensidigt mellem EU-lande at et lands godkendelse også gælder i et andet land – alt andet lige. Det er en ret som alle europæiske virksomheder har.

Destinationslandet har dog forsat ret til at stille krav om forudgående godkendelse, ligesom myndighederne i destinationslandet også har ret til efterfølgende at bede virksomheden dokumentere, at produktet opfylder kravene til gensidig anerkendelse.

Med de nye regler er der indført mulighed for, at en virksomhed der – enten i forbindelse med en forudgående godkendelsesproces eller en efterfølgende kontrol – skal dokumentere, at et markedsført produkt opfylder betingelserne for gensidig anerkendelse, kan udfylde og indsende en egenerklæring om gensidig anerkendelse.

Mens der tidligere var uklarhed om hvilken dokumentation der var nødvendig, er det efter de nye regler sådan, at indsendes en fuldstændig erklæring om gensidig anerkendelse, kan myndighederne i destinationslandet i udgangspunktet ikke kræve yderligere oplysninger eller dokumentation. Myndighederne i destinationslandet vil dog forsat kunne kræve dokumentation for opfyldelse af nationale særregler. Erklæringen består af to dele som af bilaget til Forordningen om gensidig anerkendelse (se link neden for). Selve erklæringen skal holdes løbende opdateret og findes på samtlige 27 officielle EU-sprog.

Afviser myndighederne – enten i forbindelse med en forudgående godkendelsesproces eller en efterfølgende kontrol – at virksomheden må markedsføre og sælge produktet i destinationslandet, skal myndighederne efter de nye regler, give en meget mere detaljeret begrundelse end det tidligere var tilfældet. Det skal gøre virksomheden i stand til nemmere at vurdere, om virksomheden vil gå videre med sagen, til eksempelvis SOLVIT.

Styrkelse af SOLVITs kompetencer v. behandling af sager om gensidig anerkendelse.
SOLVIT er EU's problemløsningsnetværket, der på tværs af EU/EØS-lande har til formål at hjælpe virksomheder, der oplever udfordringer i andre EU/EØS-lande som følge af, at myndighederne enten ikke overholder EU-reglerne, eller fortolker nationale regler på en sådan måde, at virksomhedens EU-rettigheder tilsidesættes.

Det er gratis at benytte SOLVIT-netværket og mens det daglige arbejde sker igennem lokale SOLVIT-centre i de enkelte medlemsstater – i Danmark fra SOLVIT centeret i Erhvervsstyrelsen – foretages den overordnede koordination af EU-Kommissionen.

Med de nye regler har SOLVIT bl.a. fået mulighed for at bede EU-Kommissionen om at afgive en udtalelse om en konkret sag, med henblik på at finde en løsning på den verserende sag.

I Danmark er det Erhvervsstyrelsen der er SOLVIT-center. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan læses mere om SOLVIT: https://erhvervsstyrelsen.dk/solvit-losninger-pa-problemer-med-dine-eu-rettigheder

Husk produktkontaktpunkterne

For at sikre at virksomhederne har mulighed for at gøre sig bekendt med de nationale særregler der måtte findes i et bestemt EU/EØS-land, har EU etableret såkaldte ”produktkontaktpunkter” (”Product Contact Point” eller ”PCP”).

Virksomheder der ønsker at gøre forretning i et andet EU/EØS-land kan henvende sig til produktkontaktpunkter i pågældende EU/EØS-land og få information om, hvilke nationale regler der gælder, hvis virksomheden ønsker at sælge sine produkter i det pågældende EU-land.

I Danmark er det Erhvervsstyrelsen der er produktkontaktpunkt. På EU-kommissionens hjemmeside findes en liste over produktkontaktpunkter i de øvrige EU-lande: https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition/contacts-list/

Medlemmer af Dansk Erhverv er velkomne til at kontakte os for sparring forud for indbringelse af en sag i SOLVIT.

Yderligere information

Kontakt os

Handel

Tina Buur Johnsen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil