; ;
Gemt

Husk at registrere dine overvågningskameraer

16. februar 2021

Fra forventeligt den 15. marts 2021 har du pligt til at registrere adresser, hvor der findes overvågningskameraer, hvis TV-overvågningen foretages af et område, der benyttes til almindelig færdsel og overvågningskameraerne er omfattet af TV-overvågningsloven eller opsat med særlig tilladelse fra politiet.

Hvis du har et eller flere overvågningskameraer, som overvåger områder, der benyttes til almindelig færdsel, skal du registrere adressen, hvor disse kameraer findes. Det skal forventeligt ske inden den 15. marts 2021 eller senest 14 dage herefter. Du kan allerede nu foretage registrering af dine overvågningskameraer i Politiets Kameraregister – også kaldet POLCAM.

Du skal desuden indberette væsentlige ændringer i allerede registrerede lokationer. Det kan fx være, hvis du permanent nedtager et kamera.

Manglende registrering eller manglende registrering af ændringer 14 dage efter ændringen er sket, medfører bøde.

Formålet med registreringen er at skabe et samlet overblik over sådanne kameraer til brug for politiets efterforskning. Baggrunden for registret, er terrorangrebene i 2015 på Krudttønden og Synagogen, hvor politiet erfarede, at de bedste overvågningsbilleder, var fra private kameraer, som politiet havde svært ved at finde samt få adgang til. 

Kravet om, at kameraer, der overvåger områder med almindelig færdsel skal registreres og vedligeholdes i POLCAM vil kræve betragtelige administrative og økonomiske ressourcer for erhvervslivet, såvel som for boligforeninger mv. – ressourcer der ikke nødvendigvis står mål med at bibeholde eller etablere overvågningen af disse områder.

POLCAM har i sig selv en yderst begrænset værdi for detailhandlen ift. forebyggelse og opklaring af kriminalitet mod detailhandelen. Registrering i og vedligeholdelse af POLCAM er derfor i det væsentligste alene en byrde uden nogen form for gevinst for erhvervslivet.

Som butik skal man derfor overveje, om gevinsten ved at overvåge områder med almindelig færdsel, står mål med omkostninger til at registrere og vedligeholde POLCAM.

Der er ikke umiddelbart nogen bagatelgrænse for, hvor meget et kamera skal overvåge et område med almindelig færdsel, før det skal registreres, hvorfor selv kameraer der er placeret indendørs med det formål at overvåge indendørs, alligevel bliver omfattet, hvis en lille del af optagelsen vedrører et område med almindelig færdsel uden for butikken, fx gennem en rude, eller når en dør åbner og lukker.

Det betyder, at samtlige butikker først skal gennemgå hele deres overvågnings-setup for at afklare, om de tilsigtet eller utilsigtet overvåger et område med almindelig færdsel. Dernæst skal de enten ændre kameraets vinkel eller nedtage kameraet, hvis ikke de vil bruge tid på at registrere og vedligeholde kameraet i POLCAM.

Selvom det er frivilligt at registrere andre kameraer i POLCAM, så vil en registrering af alle butikker i POLCAM kunne være i strid med reglerne, idet der dermed kan blive registreret kameraer, som ikke overvåger områder med almindelig færdsel.

Dansk Erhverv har opfordret Justitsministeriet til at pause udrulningen af POLCAM

Den løsning politiet har valgt er, at virksomhederne manuelt skal indtaste alle de adresser hvorpå de har kameraer der filmer områder med almindelig færdsel. For nogle virksomheder drejer det sig om mere end 1.000 lokationer, som skal indtaste manuelt. Det er lokationer, som allerede er indtastet enten i vores eget fælles register Crimestat eller som minimum i CVR-registeret som p-enheder.

Det er derfor utilstedeligt, at man fra politiets side ikke har valgt at anvende en løsning, hvor man benytter allerede indtastet data fra offentlige registre, men at man pålægger virksomhederne en unødig og ikke ubetydelig ekstra byrde ved at skulle indtaste det hele en gang til!

Løsningen er utidssvarende og oveni det forventer politiet at skulle håndhæve registreringspligten fra 1. marts 2021, hvilket er en fuldstændig urealistisk tidsplan for at få indtastet mange tusinde lokationer i registret.

Der er behov for, at der bliver trykket på pause for den her udrulning og at branchen, politiet og Justitsministeriet i fællesskab skaber en god og smidig løsning for POLCAM.

Der er behov for en nem og smidig løsning til registrere og vedligeholdelse af POLCAM, som både sikrer, at politiet har adgang til data de har brug for, og at butikken ikke skal benytte uanede mængder af ressourcer på at registrere og vedligeholde.

Politiet benytter sig i dag af optagelser fra både butikkens indvendige (overvågning af ikke almindelig færdsel) og udvendige overvågning (overvågning af almindelig færdsel). Det foregår i dag ved, at politiet henvender sig til en butik og forespørger på, om der er overvågning vedr. en given periode. Dette opkald vil også skulle foretages i fremtiden, uanset hvordan en registrering foretages i POLCAM, idet butikken for det første ikke nødvendigvis har gemt optagelsen, der forespørges på og for det andet, at optagelsen ikke nødvendigvis kan benyttes – fx hvis det er en natoptagelse, foretaget af et kamera uden IR (infrarød).

Politiet benytter sig i dag af optagelser såvel inde fra butikken som uden for butikken. Ved ikke at registrere de indvendige kameraer, vil en række lokationer med kameraovervågning ikke blive registreret.

Erhvervslivet har traditionelt stillet velvillet op og hjulpet politiet med optagelser fra butikkers overvågning. Også når det gælder kriminelle handlinger der ikke vedrører butikken. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kameraerne er opsat af butikken i kriminalitetsforebyggende henseende– forstået som kriminalitet rettet mod butikken. Når butikkerne derfor udleverer overvågning til politiet af hændelser der ikke vedrører butikken, så sker det i det væsentligste frivilligt, som en service og hjælp til politiet, uden butikken er forpligtet. Det ændrer registreringen i PolCam ikke ved – det er fortsat ikke et krav, at butikker udleverer overvågning til politiet uden retskendelse

Det er Dansk Erhvervs holdning, at registrering i PolCam bør være frivillig, men vi anerkender, at loven er vedtaget og gældende og foreslår derfor inden for disse rammer følgende:

  • At der ikke skelnes mellem, hvad kameraet optager – alle lokationer med kamera kan registreres i POLCAM
  • At registrering alene skal opdateres en gang årligt
  • At det er muligt at tilføje lokationer via p-numre i CVR registreret, så data om lokationer der allerede er i et offentligt register kan genbruges og ikke skal indtastes på ny.
  • At registrering kan ske ved upload af en fil – fx excelfil, således, at hver butik ikke nødvendigvis skal indtastes manuelt.

Læs mere, registrer eller indberet dine overvågningskameraer på politiets hjemmeside her.

Læs mere på Dansk Erhvervs hjemmeside her.

Se Dansk Erhverv høringssvar her.


Vi har sammen med Rigspolitiet lavet en Q and A vedrørende POLCAM

 

QA med Rigspolitiet om POLCAM

pdf

Download

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil