Gemt

Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere er udskudt

31. maj 2021

Folketingets Retsudvalg har netop besluttet at udsætte behandlingen af lovforslaget om beskyttelse af whistleblowere. Udsættelsen skyldes først og fremmest en væsentlig udfordring i lovforslaget, hvorefter koncerner med flere selskaber (med over 250 medarbejdere) ikke kan opretholde eller etablere én fælles whistleblowerordning. Lovforslaget forventes at blive genfremsat i løbet af efteråret med implementeringsfrist den 17. december 2021.

Lovforslaget om beskyttelse af whistleblowere har til formål at implementere direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten i dansk ret (whistleblowerdirektivet).

Ifølge lovforslaget skulle der etableres whistleblowerordninger på en lang række private og offentlige arbejdspladser til indberetning af oplysninger om alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold. Med lovforslaget blev der samtidigt lagt op til at indføre en omfattende ramme for beskyttelse af whistleblowere, herunder et forbud mod enhver form for repressalier mod whistlebloweren.

Læs mere i vores tidligere nyhedsbrev om interne whistleblowerordninger.

Ingen adgang til fælles løsninger i koncerner
I lovforslaget blev der imidlertid lagt op til, at større private virksomheder (dvs. virksomheder med 250 eller flere ansatte), herunder større koncernforbundne virksomheder, ikke kan opretholde eller etablere én fælles whistleblowerordning, men derimod skal oprette en whistleblowerordning i hvert datterselskab.

Dansk Erhverv har sammen med en række medlemsvirksomheder gentagne gange i implementeringsprocessen italesat det som en væsentlig udfordring:

”En afskaffelse af virksomheders gældende muligheder for at have fælles whistleblowerordninger i en koncern vil nemlig i mange tilfælde medføre en de facto svækkelse af virksomheders nytte af whistleblowerordninger og iagttagelsen af den lovgivning, som man vil beskytte håndhævelsen af og risici, man vil beskytte sig imod”, siger Laurits Rønn, viceadm. direktør.

”Dansk Erhverv er tilfreds med og støtter Retsudvalgets beslutning om udskydelse af lovforslaget til efteråret, hvilket giver mere tid til at afklare implementeringsmulighederne med EU Kommissionen og afdække implementeringsfremgangsmåder i de øvrige EU-lande, inden lovforslaget endeligt vedtages”.

Dansk Erhverv har bl.a. været i tæt dialog med Justitsministeriet om implementeringsmuligheder, afgivet et høringssvar via Dansk Arbejdsgiverforening samt sendt en henvendelse til Folketingets Retsudvalg sammen med 6 andre erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer om koncernudfordringen.

Beskyttelseshensynet i direktivet og lovforslaget taler alt andet lige for, at det skal være muligt at bruge en fælles whistleblowerkanal i koncernen til at rapportere om forhold i et andet koncernselskab.

Hvad betyder udsættelse af lovforslaget for regulering af whistleblowerordninger?
Folketingets Retsudvalg har besluttet at udsætte behandling af lovforslaget om beskyttelse af whistleblowere. Det bagvedliggende direktiv skal imidlertid implementeres i Danmark senest den 17. december 2021.

Dansk Erhverv forventer derfor, at Justitsministeriet genfremsætter lovforslaget til oktober med henblik på den endelige vedtagelse i begyndelsen af december 2021, således at den samlede regulering af whistleblowerordninger og beskyttelse af whistleblowere kan træde i kraft inden implementeringsfristens udløb.

Fristen for etablering af en intern whistleblowerordning forventes at afhænge af virksomhedens størrelse. Virksomheder med flere end 249 ansatte skal etablere en ordning senest den 17. december 2021. For private virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte træder forpligtelsen først i kraft den 17. december 2023.

Dansk Erhverv anbefaler derfor virksomheder med flere end 249 ansatte at begynde at orientere sig i de kommende forpligtelser om etablering af interne whistleblowerordninger, selvom det fremsatte lovforslag er forkastet.

Dansk Erhverv har udarbejdet et foreløbigt notat om interne whistleblowerordninger på baggrund af det første lovforslag. Da der kan komme ændringer i forbindelse med genfremsættelse af lovforslaget og under Folketingets behandling til efterår, vil Dansk Erhverv opdatere notatet løbende.

Dansk Erhverv vil fortsat arbejde for, at den endelige implementering af direktivet vil ske med mulighed for at opretholde de eksisterende og velfungerende whistleblowerordninger i større koncerner.