; ;
Gemt

Er jeres affald sorteret? Bliv klogere på kravene til affaldssortering.

02. august 2022

Affald på arbejdspladser skal sortereres. I 2023 træder nye krav i kraft, men allerede nu gælder der krav til sortering af erhvervsaffald, som alle virksomheder skal være opmærksom på.

Erhvervsvirksomheder har i flere år skulle sortere deres affald, så affald der kan genbrugs, genanvendes eller på anden måde udnyttes, bliver udsorteret. Fra 2023 træder nye krav i kraft i forhold til husholdningslignende affald fra erhverv.

Gældende krav til sortering af erhvervsaffald

Erhverv skal som udgangspunkt sortere alt affald egnet til materialenyttiggørelse. Af Affaldsbekendtgørelsen fremgår det at affald egnet til materialenyttiggørelse er:

 1. Glasaffald. 
 2. Metalaffald.
 3. Plastaffald.
 4. Papiraffald.
 5. Papaffald.
 6. Madaffald.
 7. Haveaffald.
 8. Træaffald.
 9. Tekstilaffald.
 10. Mad- og drikkekartonaffald.
 11. Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik.
 12. Genanvendeligt PVC-affald.
 13. Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse. 

Man kan som affaldsproducerende virksomhed overlade affaldet til en affaldstransportør eller en affaldsindsamler. En affaldsindsamler overtager den affaldsproducerende virksomheds ansvar for bl.a. at sikre en høj genanvendelse, og på anmodning fra kommunalbestyrelsen at dokumentere hvor meget, der reelt er genanvendt. En affaldstransportør er alene ansvarlig for at transportere affaldet fra et sted til et andet, dermed er det forsat den affaldsproducerende virksomhed, der er ansvarlig for bl.a. at sikre høj genanvendelse. Kontakt den virksomhed der afhenter jeres affald, hvis I er i tvivl om jeres aftale.

 

Definitioner

Affald egnet til materialenyttiggørelse er: Affald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer.

Materialenyttiggørelse er: Enhver nyttiggørelsesoperation bortset fra energiudnyttelse og oparbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller andre midler til energifremstilling. Omfattet er bl.a. forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og opfyldning.

Husholdningslignende erhvervsaffald er: Affald, som er frembragt af virksomheder og som i sammensætning svarer til affald fra private husholdninger.
I praksis består det husholdningslignende erhvervsaffald primært af affald fra servicesektoren, men omfatter også fx affald fra kantiner og kontorer på industrivirksomheder.

 

Kilde Affaldsbekendtgørelsen og Miljøministeriet www.mim.dk

 

Nye krav til sortering af husholdningslignende erhvervsaffald fra 2023

Fra 2023 skal affaldsproducerende virksomheder sortere deres husholdningslignende affald i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 i Affaldsbekendtgørelsen. Der er sorteringskriterier for 10 affaldsfraktioner, madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald.

Affaldet skal som udgangspunkt sorteres særskilt, altså skal man have en spand til hver affaldsfraktion f.eks. en til metal og en anden til plast. For husholdningslignende affald er følgende kombinationer dog tilladt at indsamle sammen:

 1. Papiraffald og papaffald.
 2. Metalaffald og glasaffald.
 3. Metalaffald og plastaffald.
 4. Plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.
 5. Metalaffald, plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.

 

Få mere viden

Regler for sortering af erhvervsaffald

Miljøstyrelsens kampagne for sortering af husholdnings- og husholdningslignende affald er målrettet både kommuner/borgere og virksomheder. Det er bl.a. muligt at downloade materiale målrettet arbejdspladserne.

Læs tidligere nyhed om emnet: Hvem må indsamle jeres erhvervsaffald? (danskerhverv.dk) 

Er du i tvivl om hvordan jeres affald skal sorteres, kan du kontakte kommunen. Det er kommunen, der er tilsynsyndighed og kan hjælpe jer ved spørgsmål.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Marianne Ladekarl Thygesen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil