Gemt

Direktiv om en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelserne i børsnoterede selskaber 

Nyhed

Dansk Erhverv | CSR

Kommissionen fremsendte i 2012 et direktivforslag om kønsbalance blandt bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber i EU. Det har været til forhandling i Rådet de seneste år. Der blev indgået en politisk aftale den 7. juni 2022 mellem Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet, hvor der nu er en endelig tekst. 

Forslaget lægger op til, at børsnoterede selskaber inden 2027 skal sikre, at mindst 40 procent af deres menige bestyrelsesposter eller 33 procent af deres menige og ledende bestyrelsesposter besættes af personer af det underrepræsenterede køn.  

Det betyder bl.a., at virksomhederne skal foretage ansættelser på grundlag af klare og neutrale kriterier, der er blevet fastsat forinden ansættelsesprocessen starter. Hvis kandidaterne er lige kvalificerede, vil det underrepræsenterede køn få fordelen, medmindre en objektiv vurdering taler til fordel for en kandidat af det modsatte køn. SMV’er er ikke omfattet af direktivet.

Medlemsstaterne skal kræve årlig rapportering fra virksomheder om sammensætningen af deres bestyrelser. Forslaget lægger kun op til sanktioner, hvis virksomheder ikke respekterer de åbne og gennemsigtige nomineringsprocedurer. Hvis de omfattede selskaber overholder disse forpligtelser, sanktioneres de ikke, selvom de kvantitative mål vedrørende lige repræsentation glipper. Virksomhederne vil dog være forpligtet til at fortsætte bestræbelserne samt at forklare, hvilke foranstaltninger de har iværksat for fremadrettet at opnå en lige kønsrepræsentation.

Dansk Erhverv har været kritiske - ikke over for forslagets formål, men over for dets udformning.  
Forskellige virksomheder og brancher oplever vidt forskellige søgning, og derfor vil forslaget stille de omfattede selskaber ulige, medmindre der gøres noget markant for at mindske det kønsskæve uddannelsesvalg og arbejdsmarked i Danmark.

Erhvervsministeriet vurderer lige nu, om de danske regler i årsregnskabsloven om fastsættelse af måltal og politikker for det underrepræsenterede køn, er af en sådan karakter. 

Ifølge Erhvervsstyrelsens seneste årlige undersøgelse af kønsfordelingen i de største danske virksomheders bestyrelser pr. 15. august 2021 er der ca. 2.400 virksomheder, herunder også finansielle virksomheder, som er omfattet af reglerne om opstilling af måltal og udarbejdelse af politikker. Heraf ca. 2.100 virksomheder omfattet af rapportering efter årsregnskabsloven. 

Læs forslaget her: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger (europa.eu).