; ;
Gemt

Tvangsarbejde 

Nyhed

Dansk Erhverv | CSR

Kommissionen planlægger at fremsende et forslag til september 2022. Formålet er et yderligere tiltag i kampen om at afskaffe tvangsarbejde og forbyde og sikre tilbagetrækning af produkter fremstillet ved tvangs- og børnearbejde fra EU-markedet.

Tanken er, at det uden en EU-indsats på området vil være muligt at indføre produkter, der er forbundet med tvangsarbejde i forsyningskæder, på EU-markedet, fordi betydelige lovgivningsmæssige forskelle mellem medlemsstaterne kan føre til retsmæssig usikkerhed, tilløbende omkostninger og administrative byrder for virksomhederne.

Et kommende forslag er at forbyde markedsføring af produkter, der helt eller delvist er fremstillet ved tvangsarbejde, på EU-markedet. Forbuddet ville omfatte både EU-producerede og produkter importeret fra tredjelande og skal bygge på internationale standarder samt supplere eksisterende tværgående og sektorspecifikke EU-initiativer, såsom CSDD. 

I Parlamentet er det Bernd Lange (S&D, Tyskland), der er penneordfører. Lange har foreslået, at lovforslaget skal tage udgangspunkt i WTO’s regler og at kriterierne for at beslutte, hvornår noget er tvangsarbejde, skal følge ILO’s anvisninger. I Parlamentets INTA-udvalg, det ansvarlige udvalg for Parlamentets holdning, mener de, at forslaget også skal dække produkter fra produktionssteder, importører eller bestemte regioner, hvor tvangsarbejde er subsidieret af staten – eksemplificeret ved Xinjiang i Kina, hvor der er tvangsarbejdslejre. Dertil mener Lange, at offentlige myndigheder midlertidigt skal kunne tilbageholde varer, hvis de mener, at der er tilstrækkelige beviser for tvangsarbejde, eller hvis varerne kommer fra områder, hvor tvangsarbejdspraksis er udbredt og støttet af staten. Importørerne skal således gives mulighed for at bevise, at det ikke er tilfældet, hvorefter myndighederne skal frigive produkterne.

Da det er tidligt i processen, er det endnu uvist, hvordan håndhævelsen skal udføres, men Kommissionen påpeger, at den sandsynligvis vil blive varetaget af relevante myndigheder i medlemsstaterne. 

Læs den indledende konsekvensanalyse her: Effectively banning products produced, extracted or harvested with forced labour (europa.eu).