Gemt
Presse og Nyheder

Det skal være dyrere at udlede klimagasser

23. juni 2020

Regeringen har sikret en bred aftale om klima med henblik på at udvikle, udbygge og integrere grønne teknologier i energisektoren og industrien, der sikrer en drivhusgasreduktion på 3,4 millioner ton CO2e i 2030.

Regeringen har sikret en bred aftale om klima med henblik på at udvikle, udbygge og integrere grønne teknologier i energisektoren og industrien, der sikrer en drivhusgasreduktion på 3,4 millioner ton CO2e i 2030. Dette er inklusive reduktionsbidraget fra aftalen om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af den 16. juni 2020. Klimaaftalen er første del af regeringens klimahandlingsplan og vil blive fulgt af yderligere klimaplaner, som vil adressere drivhusgasudledningen i øvrige sektorer, blandt andet transport og landbrug. Aftalen understreger, at det vil være muligt at vende tilbage til de sektorer, der berøres af denne aftale med yderligere tiltag.

Dansk Erhverv er meget tilfreds med, at der skal være tale om reelle klimareduktioner og ikke blot reduktioner, som opnås ved udflytning af virksomheder og aktiviteter til andre lande.

Aftalen gælder for perioden 2020-2024, hvorefter aftalens forligsbindinger betragtes som udløbet. I kan læse aftaleteksten her: Klimaaftale for energi og industri mv. 2020.

Aftalen indeholder flere konkrete tiltag
I aftalen er der nogle konkrete initiativer, som kan få betydning for danske virksomheder og Dansk Erhvervs medlemmer. Her beskrives nogle vigtige:

Grøn omlægning af varmeafgifter
Aftalepartierne er enige om at fjerne overskudsvarmeafgiften, hvis overskudsvarmen er certificeret eller underlagt en tilsvarende aftaleordning, der sikrer energieffektiviseringer hos overskudsvarmeleverandøren. Regeringen indkalder i august 2020 aftalepartierne til drøftelser om den konkrete model for certificeringsordningen og prisregulering af overskudsvarme på baggrund af et oplæg fra regeringen.

Afgiftssystemet skal understøtte den grønne omstilling af danskernes varmeforbrug. Det skal være dyrere at varme op med fossile kilder og billigere at varme op med grøn el. Partierne er derfor enige om at forhøje satsen for rumvarmeafgiften (fossile brændsler) fra 56,7 kr./GJ til 62,3 kr./GJ og at nedsætte satsen for elvarmeafgiften fra 15,5 øre/kWh til henholdsvis 0,4 øre/kWh for erhverv og 0,8 øre/kWh for husholdninger (svarende til EU's minimumssatser).

Ændringerne træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2021. Momsregistrerede erhverv vil med lempelsen have samme sats for el til både varme og proces. Når afgifterne for elvarme og el til proces er ens, vil der ikke længere være en afgift på elbaseret overskudsvarme fra for eksempel supermarkeder og datacentre. Desuden reduceres omkostningerne ved at nyttiggøre anden lunken overskudsvarme.

Klimaskadelige HFC-gasser skal begrænses
Brugen af klimaskadelige HFC-gasser skal reduceres. Der indføres derfor en ny grænse, så klimabelastningen af påfyldte HFC-gasser i et køleanlæg maksimalt må være 5 ton CO2e. Desuden forhøjes CFC-afgiften med cirka 30 kroner per ton CO2e, så udledningen af disse drivhusgasser afgiftsmæssigt ligestilles med CO2. Dertil ophæves loftet over afgiften på 600 kr./kg, så afgiften for alle gasser svarer til skadesomkostningen for klimaet. Endelig indekseres CFC-afgiften fremover, så afgiften ikke udhules. Partierne er endvidere enige om at fjerne bagatelgrænsen på import af kølemidler, så der altid skal svares afgift ved import af afgiftspligtige kølemidler. Justeringerne skønnes at medføre et begrænset merprovenu samt at reducere CO2e-udledningerne marginalt.

Grøn transportpulje
En fremtidssikret infrastruktur skal understøtte den grønne omstilling af transportsektoren. Aftalen ønsker at forhøje puljen med 50 millioner kroner i 2020. Samtidig fremrykkes udmøntning af de resterende midler i Pulje til grøn transport til 2020 og 2021. Konkret prioriteres 100 millioner kroner i 2020 og 375 millioner kroner i 2021 (opgjort i 2020-priser og inklusive afledt afgiftstab), som blandt andet finansieres af midler fra puljen i senere år. Fra 2022 og frem er der afsat 30 millioner kroner årligt til afledt afgiftstab. Der er enighed om, at midlerne målrettes lade-infrastruktur, tung transport og færger, og at puljen udmøntes efter sommerferien. Udmøntningen af puljen skønnes at medføre en samlet CO2e-effekt på cirka 0,1 millioner ton i 2025 og 2030.

Grøn skattereform
Afgifter på CO2-udledning har spillet en væsentlig rolle i omstillingen væk fra fossile brændsler. Der er enighed om, at CO2-beskatning bør være et afgørende instrument til at indfri den ambitiøse 70 procent-målsætning under hensyntagen til bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse, et stærkt velfærdssamfund, sammenhængskraften og social balance og dermed reelle CO2e-reduktioner (minimere CO2e-lækage) og uden samlet tab af arbejdspladser til udlandet, jf. bestemmelserne i klimaloven. Den brede aftale er enig om, at der inden for rammerne af ovenstående principper bør gennemføres en grøn skattereform, der via prissætninger på klimagas-udledninger nedbringer CO2e-udledningen, uden at borgere og virksomheder samlet betaler mere i skat.

Læs Dansk Erhvervs pressemeddelelse her: Mange gode elementer i klimaaftalen.

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.