Gemt
Presse og Nyheder

Få overblik over de nye moms- og toldregler efter Brexit

13. januar 2021

Moms- og toldreglerne for handel med varer over nettet har ændret sig betydeligt med virkning fra 1. januar i år som følge af UKs udmeldelse af EU. 

Med UKs udmeldelse af EU pr. 1. januar 2021, har UK forladt EUs indre marked, og UK er nu at betragte som et tredjeland i forhold til EUUKs Brexit medfører en del ændringer i håndteringen af moms og told bl.a. i forbindelse med e-handel, afhængig af om der er tale om danske virksomheders salg til britiske forbrugere eller virksomheder. 

Dansk Erhvervs fagchef på momsområdet, Ulla Brandt, har nedenfor gengivet hovedtrækkene i de nye regler. 

Se også: Vi afholder sammen med Deloitte webinar om de nye regler d. 10. februar.

Og d. 26. februar.

B2C – varesalg til britiske forbrugere 
Når det gælder salg af varer fra en dansk virksomhed til en britisk forbruger, medfører de nye britiske regler følgende. 

1) Varesalg til britiske forbrugere fra en dansk virksomhed, når varen befinder sig uden for UK på salgstidspunktet, og vareforsendelsens værdi ikke overstiger £135 

Den danske sælger skal momsregistrere sig i UK, fordi der skal opkræves UK-moms på salgstidspunktet og ikke importmoms på tidspunktet for importen af disse varesalg. Den nugældende momsfritagelse for varer af ringe værdi på £15 ophæves samtidig. Selv om der ikke skal betales told af leverancerne, vil der stadig skulle finde en forenklet tolddeklarering sted ved grænsen, da der er tale om en vareimport fra et EU-land til UK. Der findes ikke en bagatelgrænse, dvs. momsregistreringspligten indtræder fra det første varesalg.  

Udover grænsen på £135 sondres der ifølge de nye britiske regler mellem e-handel med varer, der ikke foregår via en onlinemarkedsplads, og e-handel med varer der foregår via en onlinemarkedsplads. 

  1. a) Salget foregår ikke via en onlinemarkedsplads 

Foregår varesalget ikke via en onlinemarkedsplads, er der tale om en direkte vareleverance fra den danske sælger til den britiske forbrugerhvorfor den danske sælger bliver momsregistreringspligtig i UK og skal opkræve UK-moms af varesalget, jf. ovenfor. 

  1. b) Salget foregår via en onlinemarkedsplads

Foregår salget fra den danske virksomhed til den britiske forbruger derimod via en onlinemarkedspladsvil det være onlinemarkedspladsen, der bliver ansvarlig for at lade sig momsregistrere i UK og afregne UK-moms af varesalget. Her bliver den danske virksomhed ikke momsregistreringspligtig i UK. 

2) Varesalg til britiske forbrugere fra en dansk virksomhed, når varen befinder sig i UK på salgstidspunktet 

  1. a) Salget foregår ikke via en onlinemarkedsplads 

Den danske sælger vil ligesom efter de nugældende regler være momsregistreringspligtig og skal afregne UK-moms af sit varesalg til den britiske forbruger. Der findes ingen bagatelgrænse, dvs. momsregistreringspligten indtræder fra det første varesalg. 

  1. b) Salget foregår via en onlinemarkedsplads 

Onlinemarkedspladsen bliver ansvarlig for at lade sig momsregistrere i UK og afregne UK-moms af varesalget, og på tidspunktet for varesalget til den britiske forbruger, foretager den danske sælger en såkaldt nulmoms-leverance til onlinemarkedspladsen. Den danske sælger vil derfor være momsregistreringspligtig i UK og kunne fradrage importmoms løbende via sin UK-momsangivelse. 

3) Varesalg til britiske forbrugere fra en dansk virksomhed, når vareforsendelsens værdi overstiger £135 
 
Overstiger vareforsendelsens værdi de £135, vil den momsmæssige behandling af varesalget afhænge af de aftalte leveringsbetingelser. 

  • Den danske sælger kan vælge selv at stå for vareimporten til UK, hvilket vil kræve en importør- og momsregistrering i UK, eller 
  • Den danske sælger kan via sine leveringsbetingelser overlade den moms- og toldbehandlingen til den britiske forbruger eller postvæsenet, transportøren m.fl. 
  • For at kunne foretage en korrekt tredjelandsudførsel, kræves et såkaldt EORI-nummer. Der kan ansøges om et EORI-nummer hos Erhvervsstyrelsen. Danske virksomheder skal oplyse deres DK EORI/CVR-nummer på fakturaen til de britiske forbrugere. 

B2B – varesalg uanset værdi til britiske virksomheder 
Når det gælder varesalg fra danske virksomheder til britiske virksomhedergælder der under visse forudsætninger en særlig forenklet procedure mellem momsregistrerede virksomheder, hvor det er den britiske købervirksomhed, der beregner og afregner importmomsen af varekøbet. Dette kræver, at den danske sælger påfører oplysning om ”Reverse charge – Customer to account for VAT” på fakturaen til den britiske køber. 

Det kræves endvidere, at den britiske køber oplyser sit gyldige momsnummer til den danske sælger. Opfyldes dette krav ikke, vil det være den danske sælger, som skal håndtere salget som et B2C-salg med en deraf følgende momsregistreringspligt i UK. 
 
Toldforhold/oprindelse 
Den nye frihandels- og samarbejdsaftale sikrer en toldfri passage mellem EU og UK for varer, som har oprindelse i ét af de to områder. For at gøre brug af toldfriheden skal virksomheden kunne dokumentere oprindelsen på varen. 

En given vare fra Danmark eller et andet EU-land kan kun opnå toldfritagelse ved import til Storbritannien, når varen har oprindelse i EU og/eller UK (Nordirland er en del af EU). Tilsvarende gælder varer, der importeres til EU fra UK. 

Mange varer, som har oprindelse i et tredjeland, der ligger uden for EU og skal sendes til UK, bliver pålagt told. Disse varer vil være underlagt de handelsaftaler, som UK har indgået med de respektive tredjelande, hvor varerne har oprindelse. Virksomheder med omfattende eksport til UK bør undersøge mulighederne for bevilling til toldoplag eller andre af SKATs økonomiske toldprocedurer, som kan lette toldomkostningerne i forbindelse med indførelse af varer fra tredjelande til EU, der skal reeksporteres til Storbritannien. 

Undtagne leverancer 
Der findes nogle få undtagelser til de ovenfor beskrevne principper for afregning af moms ved salg af varer til britiske forbrugere, jf. følgende oplistning: 

  • Ikke-kommercielle forsendelser såsom gaver (gavefritagelsen for forsendelser med en værdi op til £39 bibeholdes) 
  • Forsendelser der omfatter punktafgiftspligtige varer (særligt regelsæt) 
  • Forsendelser fra Jersey og Guernsey som er omfattet af en særlig importmomsafregningsprocedure. 

Særligt om EU/Nordirland 
De nye britiske momsregler finder ikke anvendelse på handel med varer mellem EU og Nordirland. Her vil de eksisterende intra-EU-momsregler stadig finde anvendelse.  

Links til yderligere information 

Dansk Erhver: Fokus på Brexit

Skat.dk: Brexit for virksomheder 

Told: Handel med Storbritannien efter Brexit | Toldstyrelsen 

Brexit - nye regler for told og moms | PostNord 

Brexit - GOV.UK (www.gov.uk) 

Get an EORI number - GOV.UK (www.gov.uk) 

Check your goods meet the rules of origin - GOV.UK (www.gov.uk) 

 
Kontakt Skats Brexit-hotline på telefon: 72 22 12 02 

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Ulla Brandt

Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.