; ;
Gemt

Medlemsundersøgelse 3: Økonomiske konsekvenser af corona-pandemien

Denne tredje corona-specifikke medlemsundersøgelse giver et indblik i pandemiens foreløbige konsekvenser for dansk erhvervsliv. Det er stærk og trist læsning, som med al tydelighed understreger, at vi står midt i en historisk stor økonomisk krise. Data er indsamlet i perioden 14. april til 15. april. 1.015 medlemsvirksomheder har svaret på undersøgelsen. Blandt Dansk Erhvervs medlemmer angiver to ud af tre, at omsætningen er faldet siden corona-krisens start, sammenlignet med samme periode sidste år. Kun 9 pct. oplever større efterspørgsel og omsætning på deres varer eller serviceydelser, mens lige knap hver fjerde melder om uændret omsætning.

INDLEDNING

Omsætningen i marts og første halvdel af april er faldet for 67 pct. af virksomhederne

11. marts 2020 introducerede regeringen og myndighederne de første midlertidige restriktioner for danskernes adfærd for at forsinke udbredelse af corona-pandemien. 

Restriktionerne har imidlertid store negative følgevirkninger: Danske virksomheder er blevet ramt øjeblikkeligt og hårdt. Arrangementer er blevet aflyst, kunder bliver væk og medarbejdere bliver hjemsendt.

For at belyse omfanget af de negative følgevirkninger for erhvervslivet – og dermed samfundsøkonomien – har Dansk Erhverv gennemført denne tredje medlemsundersøgelse, som afdækker udviklingen i omsætning, likviditet og lønomkostninger. Undersøgelsen viser blandt andet, at omsætningen i marts og første halvdel af april er faldet for 67 pct. af virksomhederne.

Undersøgelsens konklusioner skal ses i lyset af, at første fase af samfundets genåbning blev varslet den 6. april med virkning fra den 15. april. De mange politiske tiltag, som har til hensigt at holde hånden under nødlidende virksomheder og deres medarbejdere, er også et væsentligt bagtæppe for konklusionerne. De observerede konsekvenser er altså til trods for hjælpepakker m.v. Vi noterer dog, at det på tidspunktet for dataindsamlingen endnu ikke har været muligt at få implementeret alle de besluttede hjælpepakker og tiltag.

Nedenfor bringer vi et uddrag af den samlede undersøgelse med fokus på omsætning. Nederst på siden kan du downloade hele undersøgelsen som PDF.

På baggrund af undersøgelsen konkluderer vi bl.a.:

Omsætning

 • Omsætningen i marts og første halvdel af april er faldet for 67 pct. af virksomhederne.
 • Virksomhedernes omsætning i marts og april i gennemsnit faldet med 32 pct.
 • 46 pct. af virksomhederne har oplevet et fald i omsætningen på mindst 35 pct.
 • Oplevelseserhvervene er den branche, som har oplevet det største omsætningsfald i marts og april: Her har virksomhederne i gennemsnit mistet 82 pct. af deres omsætning.
 • De næstmest ramte brancher er detailhandlen og rådgivningsbranchen, som i gennemsnit har mistet 40 pct. og 35 pct. af deres omsætning.
 • 4 ud af 10 virksomheder forventer tidligst en normaliseret omsætning mere end seks måneder efter, at samfundet genåbner.
 • Vi estimerer, at det samlede produktionstab i serviceøkonomien bliver på 48-74 mia.kr. i marts og første halvdel af april 2020. Estimatet omfatter brancherne handel og transport, information og kommunikation, erhvervsservice og kultur, fritid og anden service.

Nøgletallene for omsætning har stort set ikke flyttet sig i de seneste uger, siden Dansk Erhverv gennemførte den anden, store undersøgelse af de foreløbige økonomiske konsekvenser af corona-krisen i uge 13. I dette tilfælde er ingen udvikling desværre ikke en god ting, da det betyder, at omsætningstabet har varet ved i endnu tre uger.

Flere virksomheder end tidligere forventer, at de må bruge mere end seks måneder på at komme tilbage på førkrise omsætningsniveau. Andelen af virksomhederne, der frygter dette, er således steget fra 32 pct. til 43 pct. på de tre uger, der er gået siden sidste undersøgelse.

OMSÆTNING

Omsætningen er faldet for to ud af tre af Dansk Erhvervs medlemmer

Til trods for de mange politiske initiativer, har corona-krisen sat dybe spor i danske virksomheders omsætning. Blandt Dansk Erhvervs medlemmer angiver to ud af tre, at omsætningen er faldet i marts i år sammenlignet med samme periode sidste år. Kun 9 pct. oplever større efterspørgsel og omsætning på deres varer eller serviceydelser, mens lige knap hver fjerde melder om uændret omsætning.

Nedenstående oversigt over en række udvalgte brancher viser både, at corona-krisen har ramt bredt i det danske erhvervsliv, men at særligt én branche er hårdt ramt; oplevelseserhvervene. Her angiver hele 98 pct. af virksomhederne, at de har haft lavere omsætning som konsekvens af de tiltag, som den danske regering har truffet for at forhindre yderligere corona-smitte. Oplevelseserhvervene dækker i denne undersøgelse over virksomheder, som definerer sig selv som hørende til én eller flere af følgende kategorier: Hotel, restauration, turisme eller underholdning. Det viser med al tydelighed, at virksomhederne i disse brancher er ekstraordinært hårdt ramt af corona-krisen.

Udover oplevelseserhvervene er det særligt (visse dele af) detailbranchen, som er særligt hårdt ramt. Her melder 82 pct. af virksomhederne om lavere omsætning. Tallet for detailhandlen dækker over en branche, som er delt i to. Blandt supermarkeder, købmænd og andre dagligvareforhandlere oplever ”kun” 38 pct. af virksomhederne lavere omsætning, mens det gælder for hele 88 pct. af detailhandlen, som ikke sælger dagligvarer. Den øvrige detailhandel (fx tøjbutikker, isenkræmmere eller sportsbutikker) er altså lige så hårdt ramt som oplevelseserhvervene, hvis man ser på andelen af virksomheder, som oplever et fald i omsætningen. En analyse af transporterhvervene, som Dansk Erhverv lavede inden påske, viste, at det samme gælder for transportsektoren, hvor påvirkningen af henholdsvis vare- og passagertransport er meget forskellig. Godstransporten er mindre hårdt ramt end passagertransporten, som i langt højere grad har oplevet lavere omsætning som følge af corona-krisen.

At det særligt er oplevelseserhvervene samt visse dele af både detail- og transportbranchen, som er ramt af lavere omsætning, kan hænge sammen med, at det er de brancher, som blev ramt først, da danskerne blev bedt om at holde afstand og blive hjemme. Desuden blev en lang række forretninger i disse brancher lukket ved påbud.

Inden for rådgivnings- og IT/tele-branchen melder henholdsvis 67 og 59 pct. om lavere omsætning. Det vidner om, at en række virksomheder inden for disse brancher har opretholdt en uændret eller måske endda stigende omsætning under corona-krisen på trods af de mange restriktioner. Der meldes imidlertid stadig om lavere omsætning i mere end hver anden virksomhed på tværs af alle de undersøgte brancher.

 

Dansk Erhvervs medlemmer har i gennemsnit mistet 32 pct. af deres omsætning som følge af corona-krisen

Dansk Erhvervs medlemmer er også blevet bedt om at angive, hvor meget deres omsætning er steget/faldet med i perioden 1. marts til tidspunktet for dataindsamling (14./15. april 2020), hvis de sammenligner med tilsvarende periode sidste år.

Figuren nedenfor viser, at Dansk Erhvervs medlemmer i gennemsnit har mistet 32 pct. af deres omsætning indtil videre under corona-krisen, hvis de sammenligner med samme periode sidste år. Det overordnede estimat dækker over store forskelle på tværs af brancher.

Figuren bekræfter det billede, som blev dokumenteret ovenfor; der er ingen brancher, som går fri, men oplevelseserhvervene er den branche, som er hårdest ramt. Dansk Erhvervs medlemmer indenfor oplevelseserhvervene har i gennemsnit mistet 82 pct. af deres omsætning. Det er markant mere end de næstmest ramte brancher, som er detailhandlen og rådgivningsbranchen, hvor virksomhederne i gennemsnit har mistet 40 pct. og 35 pct. af deres omsætning. Omsætningsudviklingen i detailsektoren er dog vidt forskellig for supermarkeder, købmænd og andre dagligvareforhandlere på den ene side og detailhandlen med ikke-dagligvarer på den anden. Detailhandlen med dagligvarer melder om nogenlunde uændret omsætning, hvis man sammenligner med samme periode sidste år. Det står i skærende kontrast til detailhandlen med ikke-dagligvarer, som i gennemsnit har mistet 45 pct. af deres omsætning.

Derudover er det IT- og telebranchen, hvor virksomhederne i gennemsnit har mistet mindst omsætning.

 

46 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har oplevet et omsætningsfald på mindst 35 pct.

Regeringen har lanceret en hjælpepakke, som er vedtaget med opbakning fra alle partier i Folketinget. Pakken indeholder bl.a., at virksomheder på tværs af brancher får mulighed for midlertidig kompensation for faste udgifter. Kompensationen er målrettet virksomheder med et stort fald i omsætningen (grænsen er netop blevet justeret til at kræve et omsætningsfald på mere end 35 pct.).

Figur 4 nedenfor viser, at 46 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har mistet mindst 35 pct. af deres omsætning i perioden 1. marts til 14./15. april 2020, hvis de sammenligner med samme periode sidste år. Figuren viser også, at det særligt er oplevelseserhvervene og detailhandlen, som er hårdt ramt. Her har henholdsvis 93 pct. og 64 pct. af virksomhederne haft et omsætningsfald på mere end 35 pct. I detailhandlen med dagligvarer oplever kun 17 pct. af virksomhederne et omsætningsfald på mere end 35 pct. Det gælder derimod for 71 pct. af den hårdt trængte detailhandel, som ikke handler med dagligvarer.

Estimat for samlet tabt omsætning i den danske serviceøkonomi

Dansk Erhvervs medlemmer har angivet, hvordan deres omsætning har udviklet sig indtil videre i marts og april, hvis de sammenligner med samme periode sidste år. I gennemsnit har Dansk Erhvervs medlemmer mistet 32 pct. af deres omsætning, se figur 3.

Vi har koblet resultaterne med tal fra Danmarks Statistiks nationalregnskab og estimeret den samlede tilbagegang i omsætningen for brancherne i handel og transport, information og kommunikation, erhvervsservice og kultur, fritid og anden service7. Vi estimerer, at der vil være et omsætningstab på 48 til 74 mia. kr. i marts og første halvdel af april, hvilket svarer til 36-55.000 kr. pr. medarbejder i de relevante brancher.

Vi bemærker, at estimatet er forbundet med stor usikkerhed.

42 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer forventer tidligst en normaliseret omsætning mere end seks måneder efter samfundet genåbner

Genåbningen af det danske samfund er så småt i gang, men selv med de nyeste tiltag in mente er det uklart, hvordan det danske samfund og erhvervsliv kommer til at se ud, når samfundet genåbner. Vil virksomhederne blot fortsætte, hvor de slap inden den delvise nedlukning, eller har corona-krisen gjort varig skade? Dansk Erhvervs medlemmer har givet deres bud på, hvor lang tid det vil tage, før de vender tilbage til et ”normalt” omsætningsniveau.

Figur 6 nedenfor viser for det første, at kun meget få virksomheder regner med at kunne komme op på et ”normalt” omsætningsniveau umiddelbart efter samfundets genåbning. Stør-stedelen af virksomhederne regner med at kunne nå førkrise niveau 1-6 måneder efter genåbning af samfundet. Det er dog samtidig bekymrende, at 43 pct. af virksomhederne allerede nu forventer, at de skal bruge mere end et halvt år på at nå en ”normal” omsætning. Der er samlet set rigtig mange virksomheder, som nu er så mærkede, at det vil tage adskillige måneder for dem at komme ovenpå efter corona-krisen.

Udvikling i forhold til tidligere undersøgelser

Omsætningssituationen er alt i alt nogenlunde uændret for Dansk Erhvervs medlemmer siden sidste undersøgelse af de foreløbige økonomiske konsekvenser af corona-krisen, som vi lavede i uge 138. I dette tilfælde er ingen udvikling desværre ikke en god ting, da det betyder, at det procentmæssige omsætningstab har varet ved i endnu tre uger med uforandret styrke.

Flere virksomheder, sammenlignet med den seneste undersøgelse, forventer, at de må bruge mere end seks måneder på at komme tilbage på førkrise omsætningsniveau. Andelen af virksomhederne, der frygter dette, er steget fra 32 pct. til 42 pct. på de tre uger, der er gået siden Dansk Erhvervs anden medlemsundersøgelse blev foretaget. Det viser med al tydelighed, at corona-krisen sætter dybere og dybere spor i de danske virksomheders omsætning.

Ovenstående kapitel om omsætning er et uddrag fra den samlede medlemsundersøgelse. Download hele medlemsundersøgelsen som PDF via linket herunder.

Økonomiske konsekvenser af corona-pandemien - Medlemsundersøgelse nr. 3 uge 16

pdf

Download

Hovedkonklusioner

På baggrund af undersøgelsen konkluderer vi bl.a.:

Omsætning

 • Omsætningen i marts og første halvdel af april er faldet for 67 pct. af virksomhederne.
 • Virksomhedernes omsætning i marts og april i gennemsnit faldet med 32 pct.
 • 46 pct. af virksomhederne har oplevet et fald i omsætningen på mindst 35 pct.
 • Oplevelseserhvervene er den branche, som har oplevet det største omsætningsfald i marts og april: Her har virksomhederne i gennemsnit mistet 82 pct. af deres omsætning.
 • De næstmest ramte brancher er detailhandlen og rådgivningsbranchen, som i gennemsnit har mistet 40 pct. og 35 pct. af deres omsætning.
 • 4 ud af 10 virksomheder forventer tidligst en normaliseret omsætning mere end seks måneder efter, at samfundet genåbner.
 • Vi estimerer, at det samlede produktionstab i serviceøkonomien bliver på 48-74 mia.kr. i marts og første halvdel af april 2020. Estimatet omfatter brancherne handel og transport, information og kommunikation, erhvervsservice og kultur, fritid og anden service.

Lønomkostninger

 • 23 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har opsagt medarbejdere, og 11 pct. forventer at opsige flere.
 • Om to uger kan op mod 30 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer have opsagt medarbejdere som følge af corona-relateret fald i omsætningen.
 • 71 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har sendt medarbejdere hjem.
 • 38 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer forventer at gøre brug af lønkompensationsordningen.

Likviditet

 • Hver fjerde af Dansk Erhvervs medlemmer kan løbe tør for likviditet inden for to måneder.
 • Hver femte af Dansk Erhvervs medlemmer har været i banken med behov for mere likviditet som følge af corona-krisen.
 • 24 pct. af medlemmerne, der har været i banken med behov for mere likviditet, har efterspurgt nye lån. Af disse har hver femte fået bankens tilsagn.
 • 83 pct. af medlemmerne, der har været i banken med behov for mere likviditet, har efterspurgt en forhøjelse af kassekreditten. 55 pct. af disse har fået bankens tilsagn.
 • 27 pct. af medlemmerne, der har været i banken med behov for mere likviditet, har efterspurgt udskydelse af afdrag på eksisterende gæld. Halvdelen af disse har fået bankens tilsagn.
 • Fire ud af ti af Dansk Erhvervs medlemmer har tilgodehavender hos andre private virksomheder.
 • Hver femte af Dansk Erhvervs medlemmer har ubetalte regninger hos offentlige institutioner. Det gælder 37 pct. af de virksomheder, som sælger til det offentlige.
 • 51 pct. af virksomheder med ubetalte tilgodehavender i det private oplever, at betalingsfrister i højere grad overskrides.
 • Blandt de medlemsvirksomheder, som har ubetalte tilgodehavender hos det offentlige, er det dertil oplevelsen blandt hver femte (18 pct.), at det offentlige oftere ikke får betalt regningerne rettidigt, end hvad der var tilfældet før corona-krisens begyndelse.

Første fase af genåbning

 • 43 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer mener ikke, at genåbningen er gået langt nok, dvs. at flere restriktioner burde være ophævet.
 • 5 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer mener, at genåbningen er gået for langt.
 • 10 pct. af virksomhederne forventer, at deres omsætning vil stige i ugen efter genåbningen i forhold til den forudgående periode, hvor samfundet har været lukket ned som følge af corona-krisen.
  Hjælpepakker til erhvervslivet
 • 17 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer svarer, at de ikke har overblik over, om deres virksomhed kan benytte ordningerne i de politisk vedtagne hjælpepakker.
 • 76 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer svarer, at de har overblik over, om deres virksomhed kan benytte ordningerne i de politisk vedtagne hjælpepakker.
 • Blandt disse vurderer 34 pct., at de nuværende hjælpepakker og tiltag ikke er tilstrækkelige, hvis deres virksomhed skal klare sig gennem corona-krisen.
 • 38 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har ansøgt om støtte gennem én eller flere af de vedtagne hjælpepakker.
 • 10 pct. af disse har fået penge udbetalt som følge af, at de har ansøgt om støtte via én eller flere af de politisk vedtagne hjælpepakker.

Data i den tredje medlemsundersøgelse er indsamlet i perioden 14. april kl. 11 til 15. april kl. 9. 1.015 danske virksomheder har svaret på undersøgelsen.

__

Data i den første medlemsundersøgelse er indsamlet i perioden 18. marts kl. 15 til 19. marts kl. 12. 1.091 danske virksomheder har svaret på undersøgelsen. Se undersøgelsen her.

Data i den anden medlemsundersøgelse er indsamlet i perioden 25. marts kl. 8 til 26. marts kl. 24. 1.030 danske virksomheder har svaret på undersøgelsen. Se undersøgelsen her

Kontakt

Spørgsmål til medlemsundersøgelsen?