; ;
Gemt

Uge 13: Økonomiske konsekvenser af corona-pandemien

Denne analyse (uge 13) er den anden corona-specifikke medlemsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv. Analysen giver et indblik i corona-pandemiens foreløbige konsekvenser for dansk erhvervsliv. Analysen er en situationsrapport to uger efter første varsel af restriktioner for at forsinke udbredelse af corona-virus i Danmark. Data er indsamlet i perioden 25. marts til 26. marts. 1.030 medlemsvirksomheder har svaret på undersøgelsen.

INDLEDNING

Vurdering af hjælpepakker, omsætning, international handel, lønomkostninger & likviditet

11. marts 2020 introducerede regeringen og myndighederne en række midlertidige restriktioner for danskernes adfærd for at forsinke udbredelse af corona-virus i det danske samfund. Formål: At undgå en situation, hvor sundhedsvæsenets kapacitet er utilstrækkelig.

Restriktionerne har imidlertid også store negative følgevirkninger: Danske virksomheder er blevet ramt øjeblikkeligt og hårdt. Arrangementer er blevet aflyst, kunder bliver væk og medarbejdere bliver hjemsendt og afskediget.

For at belyse omfanget af de negative følgevirkninger for erhvervslivet og behovet for hjælpepakker, der kan modvirke skaderne, har Dansk Erhverv gennemført to medlemsundersøgelser, som bl.a. afdækker udviklingen i omsætning, likviditet og lønomkostninger.

Se resultaterne fra den første medlemsundersøgelse (uge 12) her

Den første medlemsundersøgelse blev gennemført den 18.-19. marts, en uge efter regeringens første varsel om midlertidige restriktioner for danskernes adfærd.

Den anden medlemsundersøgelse, som offentliggøres herunder, er gennemført den 25.-26. marts, altså to uger efter regeringens første varsel af restriktioner.

Nedenstående er uddrag af medlemsundersøgelsen (uge 13). Hele undersøgelsen kan downloades i sit hele som PDF nederst her på siden. 

Hovedkonklusioner

Vurdering af hjælpepakker til erhvervslivet

 • Hver tredje virksomhed svarer, at de ikke har overblik over, om deres virksomhed kan benytte ordningerne i de politisk vedtagne hjælpepakker.
 • 60 pct. af virksomhederne svarer, at de har overblik over, om deres virksomhed kan benytte ordningerne i de politisk vedtagne hjælpepakker. Blandt disse vurderer 37 pct., at de nuværende hjælpepakker og tiltag ikke er tilstrækkelige, hvis deres virksomhed skal klare sig gennem corona-krisen.

Medlemsvirksomhedernes vurdering af hjælpepakkerne er ny viden, der ikke blev spurgt til i den første medlemsundersøgelse.

Omsætning

 • Omsætningen indtil videre i marts er faldet for to ud af tre af virksomhederne.
 • Virksomhedernes omsætning i marts er i gennemsnit faldet med 30 pct.
 •  36 pct. af virksomhederne har oplevet et fald i omsætningen i marts på mindst 40 pct.
 • Oplevelseserhvervene er de brancher, som har oplevet det største omsætningsfald i marts: Her har virksomhederne i gennemsnit mistet 75 pct. af deres omsætning.
 • De næstmest ramte brancher er detailhandlen og transportsektoren, som i gennemsnit har mistet 42 pct. og 34 pct. af deres omsætning.
 • Vi estimerer, at det samlede produktionstab i serviceøkonomien bliver på 35-52 mia. kr. i marts 2020. Estimatet omfatter brancherne handel og transport, information og kom-munikation, erhvervsservice og kultur, fritid og anden service.
 • Hver tredje virksomhed forventer tidligst en normaliseret omsætning seks måneder efter, at samfundet igen åbner op.

Nøgletallene for omsætning har stort set ikke flyttet sig siden sidste uge, hvor Dansk Erhverv gennemførte den første, store undersøgelse af de foreløbige økonomiske konsekvenser af corona-krisen. I dette tilfælde er ingen udvikling desværre ikke en god ting, da det betyder, at omsætningstabet har varet ved i endnu en uge med uforandret styrke.

International handel

 • To ud af tre eksportvirksomheder har oplevet, at eksporten er faldet sammenlignet med marts sidste år.
 • 70 pct. af importvirksomheder oplever, at det er blevet sværere at importere varer fra udlandet, som de er afhængige af.
 • Data om medlemsvirksomhedernes internationale handel er nye nøgletal, der ikke blev spurgt til i den første medlemsundersøgelse.

Lønomkostninger

 • 19 pct. af virksomhederne har opsagt medarbejdere siden 1. marts, og 16 pct. forventer at opsige flere.
 • Om to uger kan op mod 28 pct. af virksomhederne have opsagt medarbejdere som følge af corona-relateret fald i omsætningen.
 • 73 pct. af virksomhederne har sendt medarbejdere hjem.
 • 25 pct. af virksomhederne har hjemsendt ved brug af lønkompensationsordningen.
 • 39 pct. af virksomhederne forventer at gøre brug af muligheden for lønkompensation.

Nøgletallene for virksomhedernes lønomkostninger er heller ikke forbedret siden første med-lemsundersøgelse. Andelen, der har sendt medarbejdere hjem under lønkompensationsord-ningen, er dog steget en smule; fra 17 pct. for en uge siden til 25 pct. i denne uge.

Likviditet

 • For 43 pct. af virksomhederne er likviditet en bekymring på tidspunktet for dataindsamling.
 • 36 pct. af virksomhederne forventer, indenfor en tidshorisont på to måneder, at løbe tør for likviditet, hvis situationen ikke bliver bedre.
 • 23 pct. af virksomhederne har tilgodehavender hos offentlige institutioner, og 47 pct. har tilgodehavender hos andre private virksomheder.
 • 45 pct. af virksomhederne med salg til den offentlige sektor har tilgodehavender hos offentlige institutioner.
 • 38 pct. af virksomhederne med salg til den offentlige sektor har oplevet, at det offentlige annullerer igangværende og/eller indgåede aftaler som følge af corona-krisen.
 • 22. pct. af virksomhederne med salg til den offentlige sektor har indenfor den seneste uge oplevet, at det offentlige annullerer igangværende og/eller indgåede aftaler som følge af corona-krisen.

Andelen af virksomheder, der ikke er bekymrede for deres likviditet, har umiddelbart forbedret sig en smule siden sidste uge, hvilket kan være tegn på, at hjælpepakkerne er begyndt at få effekt. Ændringerne er imidlertid så små, at de er på kanten af at være statistisk signifikante. Lidt færre virksomheder har tilgodehavender hos offentlige institutioner sammenlignet med for en uge siden, men også her er ændringen på kanten af statistisk signifikans. De øvrige nøgletal for likviditet afviger ikke statistisk signifikant fra sidste uges medlemsundersøgelse.

HJÆLPEPAKKER

Vurdering af hjælpepakker til erhvervslivet

Vi har i uge 13 spurgt Dansk Erhvervs medlemmer, om de har overblik over, om deres virksomhed kan benytte ordningerne i de politisk vedtagne hjælpepakker.

Hver tredje virksomhed svarer, at det har de ikke. Krisen har udviklet sig hurtigt, og der er allerede varslet, vedtaget og implementeret en række af politiske tiltag, som skal holde hånden under de kriseramte virksomheder og arbejdspladserne. Det høje tempo, og at tiltagene endnu ikke er kommunikeret i detaljen, kan bidrage til at forklare, at mange virksomheder er usikre på det konkrete indhold.

Transportbranchen har den største andel af virksomheder, 40 pct., som ikke har overblik over, om de kan benytte ordningerne i de politisk vedtagne hjælpepakker. I oplevelseserhvervene er der den laveste andel af virksomheder, 23 pct., som ikke har overblik over, om de kan be-nytte ordningerne.

De medlemsvirksomheder, som har svaret ”ja” til, at de har overblik over ordningerne i hjælpepakkerne, er blevet bedt om at vurdere, om hjælpepakkerne er tilstrækkelige til, at deres virksomheder kan klare sig gennem corona-krisen. Kun hver tredje mener, at hjælpepakkerne er tilstrækkelige. 37 pct. mener ikke, at de er tilstrækkelige, og 30 pct. svarer ”ved ikke”.

I oplevelseserhvervene, som er meget hårdt ramt på omsætningen, se næste afsnit, mener kun hver tiende, at hjælpepakkerne er tilstrækkelige. Engroshandlen og rådgivningsbranchen har henholdsvis 46 pct. og 44 pct., som ikke mener, at hjælpepakkerne er tilstrækkelige. En mulig forklaring på den høje andel kan være et generelt højt lønniveau, så grænseværdierne i lønkompensationen fører til store lønomkostninger for virksomhederne på trods af kompen-sationen.

OMSÆTNING

Omsætningen er faldet for to ud af tre af Dansk Erhvervs medlemmer

Til trods for de mange politiske initiativer har corona-krisen sat dybe spor i danske virksomheders omsætning.

Blandt Dansk Erhvervs medlemmer angiver to ud af tre, at omsætningen er faldet i marts måned i år sammenlignet med samme periode sidste år. Kun ti pct. oplever stigende efterspørgsel og omsætning på deres varer eller serviceydelser, mens lige knap hver fjerde melder om uændret omsætning.

 

For branchespecifikke indsigter, se den samlede rapporten. Kan downloades nederst på siden.

Indsigterne viser bl.a., at corona-krisen har ramt bredt i det danske erhvervsliv, men at særligt én branche er hårdt ramt; oplevelseserhvervene. 

Estimat for samlet tabt omsætning i den danske serviceøkonomi

Dansk Erhvervs medlemmer har i undersøgelsen også angivet, hvordan deres omsætning har udviklet sig indtil videre i marts måned, hvis de sammenligner med samme periode sidste år. I gennemsnit har Dansk Erhvervs medlemmer mistet 30 pct. af deres omsætning, se Figur 5 i rapporten. 

Vi har koblet resultaterne med tal fra Danmarks Statistiks nationalregnskab og estimeret den samlede tilbagegang i omsætningen for brancherne i handel og transport, information og kommunikation, erhvervsservice og kultur, fritid og anden service.

Vi estimerer, at der vil være et omsætningstab på 35 til 52 mia. kr. i marts måned, svarende til 26-38.000 kr. pr. medarbejder i de relevante brancher. Vi bemærker, at estimatet er forbundet med stor usikkerhed.

For uddybning af metode, se den samlede rapport. Downloades nederst på siden. 

International handel

Fald i eksport for to ud af tre eksportører

Der gik ikke længe før corona-epidemien blev opgraderet til corona-pandemien.

Betegnelsen blev ændret, fordi corona-krisen hurtigt udviklede sig fra et lokalt smitteudbrud i Kina til en global krise på stort set alle kontinenter. Det har naturligvis stor betydning for landenes muligheder for at handle med hinanden, og her er Danmark ingen undtagelse.

Mange af de lande, som danske virksomheder handler med, kæmper også med nedlukninger af samfundet i varierende grad. Det påvirker naturligvis danske virksomheders mulighed for eksport og import af varer og serviceydelser til og fra udlandet.

Den danske økonomi er en lille åben økonomi, som er dybt afhængig af at kunne handle med andre lande. Vores velstand har i de sidste mange hundrede år været tæt forbundet med vores evne til at eksportere og importere varer og serviceydelser. Mange danske virksomheder indgår i en række komplekse, globale værdikæder, som nu er under pres som følge af corona-krisen. I det følgende belyses det, hvordan eksporten og importen blandt Dansk Erhvervs medlemmer har udviklet sig siden corona-krisens start.

26 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har eksport til udlandet. Af disse angiver 61 pct., at eksporten er faldet sammenlignet med marts måned 2019. Kun 8 pct. af dem oplever, at deres eksport er steget, mens 27 pct. melder om uændret eksportomsætning. Det viser med al tydelighed, at corona-pandemien allerede har sat ind hos vores globale handelspartnere, som i lighed med Danmark har lukket ned for store dele af samfundet i disse dage.

 

Det er blevet sværere for Dansk Erhvervs medlemmer at importere varer

Import af varer og serviceydelser er tilmed en vigtig del af hverdagen for mange danske virksomheder, herunder mange medlemmer af Dansk Erhverv. 40 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer angiver, at de er afhængige af import af varer fra udlandet.

Blandt disse virksomheder oplever hele 70 pct., at det er blevet sværere for dem at importere de varer, som de er afhængige af. Der er ingen af virksomhederne, der oplever, at importen er blevet nemmere, mens 22 pct. melder om uændrede importforhold.

Der er således ingen tvivl om, at de danske virksomheders handel med udlandet allerede er ramt hårdt. To ud af tre eksportører melder om faldende omsætning fra eksport til udlandet, mens 70 pct. af de virksomheder, som er afhængige af importerede varer, oplever, at det er blevet sværere at importere de nødvendige varer.

LØNOMKOSTNINGER

19 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har opsagt medarbejdere, og 16 pct. forventer at opsige flere

Corona-krisen har medført et fald i omsætningen hos to ud af tre af Dansk Erhvervs medlemmer.

Den faldende omsætning har allerede haft konsekvenser for ansatte i en lang række virksomheder, som har måtte opsige medarbejdere. Blandt Dansk Erhvervs medlemmer har hver femte virksomhed opsagt medarbejdere siden 1. marts 2020 som følge af corona-relateret fald i omsætningen.

Hver sjette virksomhed forventer at opsige flere medarbejdere i løbet af de næste 14 dage, hvis omsætningen ikke normaliseres.

Det er særligt oplevelseserhvervene og transportbranchen, som allerede har opsagt medarbejdere som følge af corona-krisen. Hele 43 pct. af virksomhederne inden for oplevelseserhvervene har opsagt medarbejdere, mens det gælder for 32 pct. af transportvirksomhederne.

Engroshandlen og IT/tele er blandt de brancher, hvor færrest virksomheder har følt sig nødsaget til at opsige medarbejdere indtil videre.

For alle brancher gælder det, at mellem 14 pct. og 20 pct. af virksomhederne forventer at opsige flere medarbejdere i løbet af de næste 14 dage, hvis omsætningen ikke normaliseres.

Om to uger kan op mod 28 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer have opsagt medarbejdere som følge af corona-relateret fald i omsætningen

De 16 pct. af virksomhederne, som forventer at opsige flere medarbejdere inden for de næste 14 dage, er i stort omfang virksomheder, som ikke tidligere har opsagt medarbejdere med henvisning til corona-relateret fald i omsætningen. Som man kan se af figuren nedenfor, forventer 9 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer, som endnu ikke har foretaget opsigelser, at opsige medarbejdere inden for de næste 14 dage. Det vil i så fald bringe det samlede tal for andelen af Dansk Erhvervs medlemmer, som har opsagt medarbejdere som følge af corona-relateret fald i omsætningen, op på 28 pct.

De forventede opsigelser fordeler sig jævnt ud over de seks undersøgte brancher.

Det varierer fra 14 pct. af virksomhederne inden for rådgiverbranchen til 7 pct. af transportvirksomhe-derne. Inden for engrosbranchen og IT/tele-sektoren kan det endda betyde, at antallet af virksomheder, som opsiger medarbejdere, fordobles i løbet af de næste 14 dage.

39 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer forventer at gøre brug af lønkompensationsordningen

Der er indgået en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation til private virksomheder. Ordningen bygger på en trepartsaftale fra 14. marts 2020, som er udmøntet i en lov, der er endeligt vedtaget den 24. marts 2020. Ansøgning kan ske fra den 25. marts 2020 med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020.

Vi har spurgt medlemmerne, om de forventer at gøre brug af denne mulighed for lønkompensation.

39 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer forventer, at de kommer til at gøre brug af muligheden for lønkompensation. Det gælder særligt for oplevelseserhvervene (61 pct.) og detailhandlen (67 pct.), mens kun 13 pct. af virksomhederne indenfor IT/tele forventer at gøre brug af muligheden.

Der er en naturlig sammenhæng mellem hvilke brancher, der er hårdest ramt, og hvilke brancher, der forventer at gøre brug af lønkompensationsordningen. Det skyldes, at lønkompensation først tages i anvendelse, når en virksomhed pga. et forventet omsætningsfald bliver nødt til at afskedige minimum 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte.

Bemærk, at Figur 13 viste, at kun 25 pct. af medlemmerne på nuværende tidspunkt har sendt medarbejdere hjem på lønkompensationsordningen. Det skyldes formentlig, at ordningen stadigvæk er meget ny, og at nogle virksomheder ikke endnu er i krise, men forventer at komme det, hvis ikke situationen normaliserer sig.

Udvikling siden sidste uge

Den 18.-19. marts gennemførte vi den første spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemmer. Den anden medlemsundersøgelse, som tallene i denne rapport er baseret på, er gennemført den 25.-26. marts.

De fleste nøgletal omkring lønomkostninger har ikke rykket sig markant fra den første medlemsundersøgelse til den anden.

Andelen, der har sendt medarbejdere hjem under lønkompensationsordningen, er dog steget en smule; fra 17 pct. for en uge siden til 25 pct. nu. Det giver god mening set i det lys, at ordningen har haft længere tid at virke i og at flere virksomheder dermed har fået øjnene op for muligheden.

Der er dog flere indikationer på, at Dansk Erhvervs medlemmer desværre ikke er færdige med at opsige medarbejdere som følge af omsætningsfald forårsaget af corona-krisen.

19 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har allerede måtte opsige medarbejdere, og 9 pct. forventer at følge trop inden for de kommende to uger. Dertil kommer, at en lang række af de virksomheder, som allerede har opsagt medarbejdere, forventer at opsige endnu flere de kommende uger.

Det er et meget klart bevis på, at den lange række af hjælpepakker, som allerede er lanceret, desværre ikke er nok til, at virksomhederne kan undgå opsigelser i denne ekstraordinære tid.

LIKVIDITET

For knap halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer (43 pct.) er likviditet en bekymring

Dette afsnit handler om, hvordan Dansk Erhvervs medlemmers likviditet har ændret sig som følge af krisen, og hvilken betydning det har for deres forretning.

Medlemsvirksomhederne har derudover svaret på, om de fortsat har ubetalte regninger liggende hos offentlige institutioner og private virksomheder, og om de har oplevet, at ordrer bliver annulleret af offentlige institutioner – også inden for den seneste uge.

For knap halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer (43 pct.) er likviditet en bekymring til trods for de politiske hjælpepakker, som fx indeholder midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter. Særligt oplevelseserhvervene samt detailhandlen bekymrer sig om manglen på likviditet.

Blandt gruppen af medlemmer i oplevelseserhvervene er likviditet en bekymring for 68 pct. Det gør sig gældende for 52 pct. af medlemmerne i detailhandlen. Disse brancher mærkede som de første en nedgang i omsætningen som følge af corona-krisen, da de indførte forsamlingsrestriktioner og butikslukninger i særdeleshed går ud over deres forretninger. Det er derfor ikke overraskende, at en stor andel af dem er bekymrede for mangel på likviditet.

I den samlede rapport kan du bl.a. læse mere om, hvor mange pct. af Dansk Erhvervs medlemmer, der kan løbe tør for likviditet indenfor to måneder. I rapporten bringer vi også indsigter i medlemmernes tilgodehavender hos private og offentlige kunder. 

Økonomiske konsekvenser af corona-pandemien - Medlemsundersøgelse nr. 2 – uge 13

pdf

Download

Kontakt

Spørgsmål til medlemsundersøgelsen?