Gemt

Det Miljøøkonomiske råds rapport for 2022

14. december 2022

I en ny rapport efterspørger Det Miljøøkonomiske Råd bl.a. en CO2e-afgift for landbruget og viser med historiske data, at prissignaler påvirker virksomheders grønne omstilling. Dansk Erhverv er enig med en række af budskaberne i rapporten. ​​ 

 

Den 6. december har Det Miljøøkonomiske Råd udgivet deres årlige rapport. Årets rapport ligger i forlængelse af tidligere årsrapporter fra Det Miljøøkonomiske Råd og indeholder tre overordnede kapitler:  

  • Aktuelle miljøøkonomiske problemstillinger  
  • Klimaregnskaber i landbruget 
  • Fremstillingsvirksomheder og energipriser 

CO2e-afgift skal være central driver i den grønne omstilling​​
Det Miljøøkonomiske Råd gennemgår i rapporten en lang række aktuelle miljø- og klimapolitiske problemstillinger.  

Det Miljøøkonomiske Råd påpeger bl.a., at den samfundsøkonomiske billigste måde at indfri 70 pct. målsætningen på, er ved at indføre en ensartet afgift på drivhusgasudledninger. Dansk Erhverv er overordnet enig i, at afgift på drivhusgasser bør være en central drivkraft til at realisere den grønne omstilling. Derfor bør der også indføres en drivhusgasafgift for landbruget.  

​​Det Miljøøkonomiske Råd ønsker også, at udbygningen af vedvarende energi skal ske på en samfundsøkonomisk effektiv måde. Det er Dansk Erhvervs klare holdning, at den hurtigste og billigste udbygning af vedvarende energi opnås med en mere markedsbaseret udbygning. Derfor skal private udviklere tildeles et større ansvar for udpegning og realisering af nye projekter, og den statslige godkendelsesproces skal smidiggøres. 

I rapporten nævner Det Miljøøkonomiske Råd, at det ser positivt på en kilometerbaseret afgift for tung transport, hvor afgiften differentieres. I den forbindelse vil Dansk Erhverv pointere, at det foreliggende lovforslag til en vejafgift for lastbiler grundlæggende ikke vil fremme den grønne omstilling af sektoren i nævneværdig grad, men gør vejtransport dyrere, hvilket svækker dansk konkurrencekraft. Dansk Erhverv mener, at den tidligere regerings lovforslag om en kilometerbaseret afgift bør tilbage på skrivebordet og revideres.​ 

Dansk Erhverv mener også, at der er behov for at føre hele provenuet ved en evt. vejafgift tilbage til sektoren til eksempelvis en midlertidig støtteordning til nulemissionslastbiler. 

Klimaregnskaber i landbruget ​ 
Det Miljøøkonomiske Råd belyser i rapporten mulighederne for at lave såkaldte bedriftsregnskaber, der kan opgøre de enkelte landbrugsbedrifters drivhusgasudledninger. Bedriftsregnskaberne bliver en afgørende trædesten, når der skal indføres en afgift på landbrugets udledninger. I rapporten præsenterer Det Miljøøkonomiske Råd både en simpel og en detaljeret model for bedriftsregnskaber.  

​​Dansk Erhverv finder det i den forbindelse vigtigt, at klimaregnskaberne bliver lavet så tilpas detaljeret, at regnskaberne tager højde for forbedrede produktionsteknikker og derigennem giver den enkelte landmand incitament til at omstille sin produktion.  

​​For Dansk Erhverv er det desuden afgørende, at arbejdet med klimaregnskaber intensiveres, så der forelægger brugbare bedriftsregnskaber hurtigst muligt efter, at der forventeligt er indgået en grøn skatteaftale for landbruget i første halvdel af 2023.

Fremstillingsvirksomheder og energipriser​ 
Det Miljøøkonomiske Råd dokumenterer i rapporten, at danske fremstillingsvirksomheder har tilpasset sig ændrede energipriser de seneste to årtier. Øgede energipriser har således medvirket til, at virksomhederne er blevet mindre energi- og CO2-intensive. 

​Det viser, at prissignaler kan skubbe til omstillingen, og det understreger behovet for en CO2e-afgift på tværs af alle sektorer. Dansk Erhverv mener i forlængelse heraf, at afgiftssystemet bør indrettes således, at det understøtter investeringer i energieffektivitet og klimavenlig produktion. Derfor bør de administrativt tunge energieffektiviseringspuljer også omlægges til et energieffektiviserings- og elektrificeringsfradrag, så afgiftsstrukturen direkte understøtter omstilling til mere energieffektiv produktion.

 

Kontakt

Klima, energi og miljø

Esben Thietje Mortensen

Chefkonsulent