Gemt
Presse og Nyheder

Dansk Erhverv hilser grøn skattereform stort velkommen

08. december 2020

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale om grøn skattereform. Det er en god en af slagsen, lyder det fra Dansk Erhverv, der særligt fremhæver fradrag for investeringer og en fremtidig CO2-beskatning som fornuftige elementer.

Et bredt flertal i Folketinget er nu blevet enige om en grøn skattereform. Reformen er opdelt i to faser. Første fase løber frem mod 2022 og tager udgangspunkt i det eksisterende energiafgiftssystem. Her vil energiafgiften på fossile brændsler stige for erhverv. Anden fase fra 2023 og frem skal fastlægge rammerne for en ensartet CO2-afgift frem til 2030.

”I Dansk Erhverv hilser vi aftalen stort velkommen. Det er grundlæggende en god en af slagsen, og den er dybt nødvendig, hvis vi skal sikre en reduktion af CO2-udledningen på 70 procent frem mod 2030. Først og fremmest så viser aftalen vejen til en afgift på CO2, hvilket er klogt, fordi vi beskatter det, vi vil have mindre af. Men en CO2-afgift kan selvfølgelig ikke stå alene, og derfor indføres der en række fradrag og kompensationsordninger for erhvervslivet. Vi havde helst en lempelse af selskabsskatten over en bred kam, men den valgte model er et fint første skridt,” siger Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv hæfter sig ved, at lempelserne til erhvervslivet allerede indfases fra 2021, og afgiftsforhøjelserne først indfases fra 2023.

”Det er den rigtige vej at gå, for det giver erhvervslivet mulighed for i rette tid at foretage energiinvesteringer, som vil medvirke til at reducere deres afgiftsbetaling på den lange bane,” siger Brian Mikkelsen.

Ekspertgruppe skal arbejde hurtigt
Brian Mikkelsen understreger, at det nu er vigtigt, at den ekspertgruppe, der skal komme med en plan for sammensætningen af CO2-afgiften arbejder hurtigt.

”Ekspertgruppen er sat til at blive endelig færdig i efteråret 2022. Vi siger: Jo hurtigere, jo bedre. For det er af største vigtighed, at virksomhederne hurtigst muligt får klarhed over de fremtidige rammer, så de kan planlægge de grønne investeringer frem mod 2030. Desuden er vi glade for, at fradraget for forskning og udvikling bliver forlænget til 2022 som en integreret del af reformen. Men jeg må understrege, at Dansk Erhverv er langt mere ambitiøs på området. Forskning og udvikling er en hovednøgle i den grønne omstilling. Derfor ønsker vi, at fradraget på 130 procent bliver gjort permanent, og at loftet for fradrag hæves. Det vil Dansk Erhverv kæmpe videre for,” siger Brian Mikkelsen.

Brian Mikkelsen tilføjer, at Dansk Erhverv ser frem til at nærstudere aftalen og indgå i en dialog om, hvordan den endelige model for en CO2-afgift skal skrues sammen.

Aftale om grøn skattereform

Øgede energiafgifter
Udspillet indeholder ikke en ensartet klimaafgift på CO2, men i første omgang en forhøjelse af energiafgifterne på olie, kul og gas for alle erhverv – inkl. mineralogiske processer, som i det nuværende afgiftssystem reelt er afgiftsfritaget. Energiafgiften på fossile brændsler for erhverv forhøjes med 6 kr. pr. GJ. Forhøjelsen indfases fra 2023 til 2025, og svarer til den forhøjelse for rumvarme, som blev aftalt for hovedsageligt husholdningerne med Klimaaftalen fra juni 2020. Der er samme afgiftssats for kul, olie og gas, og hvis afgiftsforhøjelsen omregnes til en CO2-afgift, vil det være en CO2-afgift for kul på 65 kr./tCO2, 80 kr./tCO2 for olie samt 105 kr./tCO2 for gas. Afgifterne gælder fra 2023 og for 2025 for landbrug, gartnerier og mineralogiske processer – fx cementproduktion.

I Dansk Erhverv mener vi, at det er en unødig omvej at gå. Fremfor at forhøje energiafgifterne burde man med det samme indføre en ensartet CO2 afgift fra 2024, som gradvist kan stige frem mod 2030. Derudover mener vi ikke, det er det rigtige signal at sende til virksomhederne, at investeringer i kul reelt får en CO2 skatterabat på 40 pct. i forhold til gas, som er et langt renere brændsel.

Lempelser for erhvervslivet
I den politiske aftale fremgår det, at der er lempelser for erhvervslivet på i alt knap 6 mia. kr. frem mod 2025. Det er positivt, og flugter med Dansk Erhvervs udspil til en grøn skattereform om først at indføre lempelser, og dernæst afgiftsforhøjelser.

Konkret er der aftalt følgende lempelser for erhvervslivet:

 • Hæve grænse for straksafskrivninger
  Selskaber har i dag mulighed for at straksafskrive driftsmidler med en anskaffelsespris under 14.100 kr. Grænsen foreslås forhøjet til 30.000 kr. Fremover vil en virksomhed, der fx køber en ny energibesparende maskine til 25.000 kr., kunne fratrække maskinen i det skattepligtige overskud i samme år, frem for at afskrive maskinen over en længere årrække. Ændringen er permanent.
 • Investeringsvindue
  Virksomheder har i dag mulighed for skattemæssigt at afskrive med 25 pct. af anskaffelsessummen på driftsmidler. Afskrivningsgrundlaget foreslås hævet med 16 pct. af anskaffelsessummen fra udspilsdatoen (23. november) og frem til udgangen af 2022. Fremover vil en virksomhed, der fx investerer 100.000 kr. i en ny elektrisk drevet maskine som led i en omstilling til en grønnere produktion, kunne fradrage 116.000 kr., idet afskrivningsgrundlaget på maskinen er forhøjet til 116 pct. Det eneste, der er undtaget fra den forhøjede afskrivningsadgang er maskiner (men ikke lastbiler), der drives af fossile brændsler. Afskrivningen vil dog fortsat ske efter saldometoden, hvor man afskriver 25 pct. om året.
 • Fastholde bundfradrag i svovlafgift
  Bundfradraget i svovlafgiften giver en afgiftslempelse til særligt betonindustrien i Danmark. Fradraget foreslås fastholdt, såfremt det er muligt inden for statsstøttereglerne.
 • Tilskud til energieffektiviseringer i virksomheder
  Den nuværende Erhvervspulje yder tilskud til virksomheders energiinvesteringer. Erhvervspuljen foreslås udvidet med ca. 315 mio. kr. over årene 2021 til 2025.
 • Tilskudspulje til grøn omstilling
  Der afsættes en ramme på i alt 360 mio. kr. over perioden 2021-2025 til en tilskudspulje til grøn omstilling og målrettede energieffektiviseringer.
 • F&U-fradrag forhøjes i 2022
  Det er allerede aftalt, at F&U-fradraget forhøjes til 130 pct. i 2020 og 2021. Med den grønne skattereform er det nu besluttet, at fradraget også bliver forhøjet i 2022.

Det er positive tiltag, og den helt rigtige tilgang med lempelser for erhvervslivet samtidig med at der indføres nye afgifter. Dansk Erhverv er stor tilhænger af reformer. Også grønne skattereformer, hvor vi beskatter det, vi vil have mindre af, nemlig CO2, og lemper skatten på det, vi vil have mere af, nemlig virksomheder der skaber job og velstand.

En reform i to faser
Udover de konkrete afgiftsstigninger og lempelser, så er det aftalt, at regeringen skal nedsætte en ekspertgruppe, som i 2021 og 2022 skal komme med et forslag til en grøn skattereform, som sikrer en ensartet CO2 afgift for hele økonomien undtaget landbruget, som håndteres særskilt.

Med det udgangspunkt, at regeringen ikke spillede ud med en sammenhængende grøn skattereform og havde brug for mere tid, så bakker Dansk Erhverv op om den valgte model. Hellere en gennemarbejdet reform. Dog bør arbejdet fremlægges hurtigst muligt, således at der kan komme klarhed for virksomhedernes investeringer frem mod 2030. Jo længere tid, der er uklarhed omkring det fremtidige afgiftsniveau, desto større risiko er der for fejlinvesteringer, som både kan blive en dyr omgang for danske virksomheder, og bringe os længere væk fra klimamålet.

Læs hele aftalen om grøn skattereform på Finansministeriets hjemmeside: Aftale om Grøn skattereform

Verdens bedste til at indfri potentialet i den grønne omstilling

Klimakrisen kræver handling. Det er nu, vi skal skal gennemføre den grønne omstilling, der kan inspirere resten af verden. I samarbejde kan vi skabe arbejdspladser, velstand og fremgang.

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef
Rådgivning & Videnservice

Ulrich Bang

Klima- og energichef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.