; ;

Der er mange og komplekse årsager til, at skovrydning og skovforringelse finder sted, og samtidig varierer årsagerne fra råvare til råvare og afhængigt af land og region. Dette betyder, at der ikke er én let løsning på problemet. Med vedtagelsen af forordningen mod global skovrydning og skovforringelse (EUDR) har EU taget et stort skridt i den rigtige retning. Gennem denne fælles lovning kan de globale afskovningsproblematikker adresseres og målsætningerne om europæiske afskovningsfrie værdikæder realiseres. For at den nye forordning har en reel effekt, er det dog vigtigt at det sikres, at EU medlemsstaternes nationale implementering bliver ensartet og at virksomheder får den fornødne vejledning af myndigheder.

En omfattende liste af produkter underlægges EUDR-krav
Forordningen rammer import, eksport og handel meget bredt med de råvarer og de mange afledte produkter, som er omfattet. Forordningen indfører nemlig ikke kun skærpede krav til handel med palmeolie, soja, kvæg, kaffe, kakao, naturgummi og træ, men også afledte produkter heraf. Listen af de afledte produkter af disse 7 råvarer er omfattende og vidtrækkende: papkasser, spånplader, chokolade, palmeoliebaserede derivater, bøger, læder, nogle tilberedte eller konserverede varer af kød, træstole, gummislanger og meget, meget mere. Omfattede produkter er opgjort ud fra deres toldkoder, og den fulde liste kan ses i EUDR-forordningens bilag 1.

EUDR-kravene for afskovningsfrie værdikæder og produkter
Når virksomheder importerer, handler med eller eksporterer produkter, der er omfattet af forordningen, skal der forelægge dokumentation på, at de konkrete varer er afskovningsfrie. Dette gøres gennem opfyldelsen af kravet om ’due diligence’, som i hovedtræk består af oplysninger om produktet, risikovurdering og risikobegrænsning. Blandt de påkrævede oplysninger er de præcise geolokaliseringskoordinater (GPS-punkter) af stedet eller jordlodderne for produktets oprindelse, tidspunkt for høst, leverandøroplysninger samt dokumentation på overholdelse af skovrydningsfrihed, skovforringelse og lovlighed.
Risikovurderingen består af en analyse og evaluering af, om produkterne er skovrydningsfrie og er produceret i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land. Skulle der findes betydelige risici, så er en efterfølgende risikobegrænsning nødvendig før virksomheden alligevel må sælge de pågældende produkter.    

Læs mere om kravene på Miljøstyrelsens hjemmeside om EUDR hvor der bl.a. findes en dansk FAQ.

Implementering og virksomhedernes udfordringer
Store og mellemstore virksomheder skal leve op til EUDR-kravene fra den 30. december 2024, mens mikro- og små virksomheder er underlagt fra den 30. juni 2025. Dette er relativt kort implementeringstid, når så mange virksomheder og komplekse leverandørkæder skal opbygge og implementere nye kontrol- og informationssystemer. Derfor skal der fra myndighedernes side være forståelse for kompleksiteten i værdikæderne og udfordringer med at videreføre den nødvendige data virksomhederne imellem. Det er alfa og omega for virksomheder, at europæiske og danske myndigheder arbejder hurtigt på at producere udførlige og operationelle guides til at sikre en effektiv og ensartet implementering af EUDR i hele EU.

Bliv medlem af Dansk Erhvervs Netværk for global, ulovlig skovrydning for at blive informeret om EUDR og deltage i et forum for videndeling og kompetenceopbygning.

Ansvarlighed og løsninger på tværs af aktører
Dansk Erhverv og mange af vores medlemmer arbejder allerede aktivt med at sikre sig ansvarlige og afskovningsfrie værdikæder og produkter - og har gjort det i mange år. Dansk Erhverv er aktivt engageret i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie og senest Dansk Alliance for Ansvarlig Kaffe, der er faciliteret af Etisk Handel Danmark. Her arbejder vi med at sikre, at importeret soja, palmeolie og kaffe er produceret ansvarligt og ikke bidrager til afskovning. Konkret arbejder vi med andre aktører for at fremme certificeringsordninger, engagement i internationale initiativer, krav til leverandører og skærpelse af ambitionsniveauet for internationale soja-, palmeolie- og kaffestandarder. Som medlem af alliancerne bakker Dansk Erhverv op om alliancernes vision, og opfordrer vores medlemmer og alle danske aktører, der har mulighed for at fremme ansvarlig produktion og værdikæder, til at tage ansvar.

På nationalt niveau blev regeringens Handlingsplanen mod afskovning lanceret i 2021 på baggrund af et tværministerielt samarbejde. Se reaktioner på handlingsplanen bl.a. med bidrag fra Dansk Erhvervs medlemmer. 

 

Gense Dansk Erhvervs seminar om afskovning nedenfor. 

Andre relevante fokusområder