; ;
Gemt

Nedlukning i Nordjylland: Spørgsmål og svar om personaleforhold

Dansk Erhverv har her samlet en række spørgsmål og svar om personalejura m.v. i forhold til de særlige restriktioner for Nordjylland.

Nyhed

16. NOVEMBER 2020

 

Q: Min medarbejder bor i en af de 7 berørte kommuner i Nordjylland og skal krydse kommunegrænsen ud af ”zonen” for at møde på arbejde. Kan jeg kræve, at min medarbejder møder på arbejde?

A: Der er alene tale om en kraftig opfordring fra regeringen, hvorfor det i sidste ende er virksomhedens beslutning i medfør af ledelsesretten, om medarbejderen skal møde på arbejde.
Dansk Erhverv opfordrer i videst muligt omfang virksomhederne til, hvor det er foreneligt med driften, at efterkomme regeringens opfordring og derved skabe mulighed for, at medarbejderen ikke møder på arbejde. Virksomheden bør gå i dialog med medarbejderen om, hvorvidt der er behov for, at denne møder på arbejde. Såfremt medarbejderen ikke møder på arbejde og der ikke kan arbejdes hjemmefra, vil det være muligt at anvende en af modellerne for lønkompensation, se nedenfor. Alternativt kan der indgås individuelle aftaler om f.eks. afholdelse af ferie/feriefridage eller afspadsering.

Det bemærkes, at restriktionerne fra mandag den 16. november 2020 er blevet lempet og at medarbejderne derfor nu kan rejse mellem arbejdssted og bopæl på tværs af kommunegrænsen indenfor de 7 kommuner. Rejse ud af ”zonen” til andre kommuner er fortsat omfattet af den kraftige opfordring om ikke at krydse, med mindre der er tale om kritiske funktioner.

 

Q: Hvem skal betale, hvis virksomheden ønsker at imødekomme regeringens opfordring og lade medarbejderen blive hjemme?

A: Der blev lørdag den 7. november 2020 indgået trepartsaftale om lønkompensation til virksomheder, der er påvirket af de lokale restriktioner i Nordjylland. Det bemærkes, at aftalen forventes at træde i kraft fra den 6. november, men at ordningen først er endelig, når den er gennemført ved lov og/eller bekendtgørelse.

Hvis medarbejderen kan arbejde hjemmefra, bør dette aftales og der kan således ikke modtages lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra.

 

Q: Kan der skabes andre løsninger for driften, f.eks. at flytte arbejdssted, ændre arbejdsplaner mv.?

A: Virksomhederne er fortsat bundet af de for ansættelsesforholdet gældende rammer, eksempelvis de varslingsregler for ændring af arbejdstiden, som måtte gælde i en overenskomst (f.eks. 4-ugers varsel i butiksoverenskomsten), samt i øvrigt eksempelvis funktionærlovens rammer for varsling af væsentlige vilkårsændringer. Det må bero på en konkret vurdering, om flytning til anden arbejdsplads er en væsentlig ændring, og om det vurderes, at der i den givne situation kan være en videre adgang til at anse en flytning som ikke-væsentlig. Dansk Erhverv anbefaler virksomheden at gå i dialog med medarbejderen og forsøge at skabe løsninger både med hensyn til ændring af arbejdsplaner og flytning af arbejdssted.

 

Q: Hvad hvis medarbejderen ikke møder på arbejde, f.eks. fordi medarbejderen mener, at man ikke må tage på arbejde, eller fordi der er transportudfordringer?

A: Medarbejderen har pligt til at møde på arbejde, og det er derfor medarbejderens risiko at blive væk. Konsekvensen heraf er først og fremmest, at virksomheden kan foretage løntræk eller anvende ferie for udeblivelsen.

I forhold til transport har medarbejderen en pligt til at forsøge at skaffe alternative løsninger. Her anbefales det, at der etableres en dialog, herunder om muligt at virksomheden hjælper med at pege på løsninger.

Såfremt virksomheden fastholder, at medarbejderen skal møde på arbejde, og særligt hvor dette er legitimeret i at virksomheden varetager en kritisk funktion, kan der gives et skriftligt mødepålæg til medarbejderen. Såfremt medarbejderen fortsat ikke møder på arbejdet, kan der efter omstændighederne ske en ansættelsesretlig sanktionering i form af opsigelse eller bortvisning. Kontakt gerne Dansk Erhverv for rådgivning forud for en eventuel sanktionering, hvis en sådan situation opstår.

 

Q: Hvad kan virksomheden gøre hvis nogle medarbejdere tager på ferie i en af de 7 nedlukkede kommuner, trods opfordring til at lade være, og i øvrigt ikke har væsentlige og uopsættelige hensyn i forhold til at foretage indrejse?

Dansk Erhverv anbefaler, at virksomheden har retningslinjer for overholdelse af regeringens kraftige opfordring. Virksomheden bør i retningslinjerne angive, hvilke konsekvenser det vil have, hvis medarbejderen i strid med regeringens opfordring alligevel vælger at foretage indrejse til en af de 7 nedlukkede kommuner.

Konsekvensen er først og fremmest, at virksomheden kan forlange, at medarbejderen ikke møder på arbejde i op til 14 dage eller før end medarbejderen via test kan påvise ikke at være smittet. Den tid, der medgår til indhentning af test og dage, hvor der ikke kan udføres arbejde, vil være for medarbejderens egen regning. Medarbejdere, der handler i strid med virksomhedens retningslinjer, vil eventuelt også kunne blive mødt med ansættelsesretlige konsekvenser i form af opsigelse eller evt. bortvisning, hvis fraværet udgør en belastning for driften. Kontakt gerne Dansk Erhverv for rådgivning, hvis en sådan situation opstår.

Dansk Erhverv har udarbejdet en skabelon til brug for orientering af medarbejderne om retningslinjer. Skabelonen skal naturligvis tilpasses virksomhedens forhold og ønsker.