Fremtidens udbudslov

Loven om offentlige udbud står foran et serviceeftersyn. Efter Dansk Erhvervs opfattelse, skal der fokuseres på initiativer, der kan øge konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver og nedbringe transaktionsomkostningerne for både virksomheder og ordregivere.

På agendaen

Med evalueringen af udbudsloven er der en unik mulighed for at skabe rammerne for bedre udbud, da det i sidse ende er altafgørende for en stærk konkurrence i Danmark. Denne dagsorden vil Dansk Erhverv fortsat kæmpe stærkt for bl.a. gennem Dansk Erhverv og IKAs Netværk for Udbud.

Dansk Erhverv har indgivet høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på baggrund af Erhvervsministeriets evaluering af udbudsloven. I høringssvaret gives 6 indspil til ændringer, der kan føre til bedre udbud:

1. Større smidighed ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbud

Der skal skabes større smidighed ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbud, så offentlige indkøb kan gennemføres mest hensigtsmæssigt fra et samfundsøkonomisk perspektiv.

2. Bedre forudsætninger for innovative indkøb

Rammerne for innovative indkøb skal gøres klarere, så tempoet i brugen af de fleksible udbudsformer speedes op. Dertil kan processen omkring de fleksible udbudsformer styrkes ved hjælp af øget vejledning.

3. Øget gennemsigtighed

Der er behov for øget gennemsigtighed, så det i højere grad bliver muligt at få indsigt i oplysninger hos ordregiveren. Der skal fastsættes klarere regler for ordregivers adgang til at annullere udbud og deres brug af rammeaftaler.

4. Lavere transaktionsomkostninger

Det er meget byrdefuldt at gennemføre offentlige udbud, hvilket hæmmer konkurrencen. De unødvendige transaktionsomkostninger skal fjernes via initiativer der bl.a. modvirker de mange annullationer og forbedrer rammerne for markedsdialog.

5. Øget ansvarlighed

Der skal iværksættes initiativer, der styrker ordregivernes håndtering af udbudslovens regler om udelukkelse og "self-cleaning", så der ikke længere opstår tvivl eller risiko for fejlvurderinger.

6. Bedre vilkår for små- og mellemstore virksomheder (SMV'er)

Der skal skabes bedre vilkår for SMV'er, så de i højere grad kan deltage i konkurrencen om offentlige opgaver. Initiativer skal sikre, at ordregiverne ikke stiller unødvendige og uforholdsmæssige krav, der afskærer SMV'er fra udbud.

Læs det fulde høringssvar:
Høringssvar vedr. evaluering af udbudsloven af 20. februar 2019

 

"Der hersker på flere punkter usikkerhed om, i hvilket omfang ordregiver kan tilpasse et udbud, hvis der i processen opstår et behov herfor. Det bør skæres ud i pap med en lettilgængelig vejledning om, hvordan man som ordregiver og tilbudsgiver må benytte muligheden for at tilpasse udbudsprocessen. Det kunne være en opgave for en OPS-enhed, som Dansk Erhverv har foreslået at oprette for at opsamle og sprede viden om offentlig-privat samarbejde", siger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv.

Læs hele interviwet med Morten Jung:
Ny udbudslov bør give mere fleksibilitet og færre annulleringer

 

Hvad skal der ske nu?

Dansk Erhvervs høringssvar vil sammen med øvrige interessenters input blive drøftet i løbet af foråret i Forum for Udbud, hvor markedschef Morten Jung repræsenterer Dansk Erhverv. På basis heraf bliver der sat analyser i gang, som i løbet af 2019 og begyndelsen af 2020 munder ud i en evalueringsrapport. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventer, at der kan ligge et lovforslag klar i foråret 2020.

 

Aktiviteter på området vedrørende offentlige udbud:

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Michael Borring Andersen

Fagchef for offentlig ret, advokat