Gemt

Nyt bud på klimapolitikken: Globalt, skalérbart og orden i eget hus

Dansk Erhverv bakker op om regeringens ambitiøse klimamål, som bør løses i samarbejder via konkrete omstillingsaftaler med brancherne, samt tiltag der får markedet til at trække i en grøn retning. Det er afgørende for både klimaet og den folkelige opbakning, at klimapolitikken sikrer fortsat vækst og velstand og ikke lukker danske virksomheder, øger importen og flytter danske jobs ud af landet.

Nyhed

Dansk Erhverv | Politik - 13. september 2019 - Af Kristian Kongensgaard

Globalt er det ikke afgørende, om det lykkes for Danmark at reducere sin del af klimabelastningen med 70 procent inden 2030. Danmark gør efter Dansk Erhvervs opfattelse først en virkelig forskel, hvis vi både lykkes på hjemmebane og skaber vækst og udvikling i samme hug. For så bliver vores løsninger attraktive globalt - og derfor bør de være tænkt skalerbare fra start.

Som eksempel har Danmark haft en pionérrolle med vindenergi og henter stadig jobs og velstand. Vindkraft fortrænger i dag en milliard tons CO2 på globalt plan. Det er 200 gange den samlede danske CO2-udledning. Målet for Danmark bør derfor i lige så høj grad som 70 % reduktionen handle om, hvordan vi i Danmark får skaleret klimaløsninger rettet mod den næste milliard tons CO2.

Klimapolitik rimer på vækst og velstand
Hvis erhvervslivet slår hælene i og ikke tænker med, så ender de høje, grønne ambitioner formodentlig i løsninger, som skubber virksomheder ud af landet, mener Dansk Erhvervs klima- og energichef Ulrich Bang.

Det må ikke ske, og derfor er Dansk Erhverv i disse dage meget aktiv i medier og over for politikere for at vise, at samarbejde er vejen frem. Det sker via tre overordnede principper for klimapolitikken:

”Vi skal naturligvis feje for egen dør, hvor vi reducerer klimabelastningen i Danmark. Dernæst skal vi skalere de grønne løsninger, da vi kun løser klimakrisen ved at udvikle grønne løsninger, der er de sorte overlegne på hele verdensmarkedet. Endelig skal vi vise, at en ambitiøs klimapolitik går hånd i hånd med vækst og velstand. Kun på den måde vil den blive kopieret af andre lande. En politik, der lukker danske virksomheder, øger importen og flytter danske jobs ud af landet, vil hverken forbedre klimaet, samle bred opbakning eller være attraktiv for andre lande at kopiere,” siger Ulrich Bang.

Samarbejds-trio mellem politikere, virksomheder og organisationer
Klimamålet ser Dansk Erhverv opnået gennem partnerskaber og samarbejder mellem politikere, virksomheder og organisationer.

”Vi forestiller os konkrete omstillingsaftaler på brancheniveau inden for sektorer som eksempelvis industri, privat og offentlig service, byggeri, transport, arealanvendelse samt fødevarefremstilling. Hovedpunkterne i de aftaler vil dels være konkrete klimamål for den pågældende branche, og dels stabile og forudsigelige politiske rammevilkår. Det skal være vilkår, der sikrer omstilling og samtidig giver virksomheder og investorer ro og mulighed for at udvikle og tage nye løsninger i brug samtidig med, at klimamålene nås,” siger Ulrich Bang.

Bred vifte af politisk dialog
Dansk Erhvervs administrerende direktør, Brian Mikkelsen, har drøftet regeringens klimaambitioner med klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og en række andre af de nye ministre. Her har en rød tråd været, at målene skal nås på en måde, som går hånd i hånd med fortsat vækst og velstand.

Dertil kommer en løbende dialog med en lang række interessenter, politikere og organisationer. Blandt andet med Klimarådet om, hvordan sådanne brancheaftaler kan skrues sammen. Den politiske proces påvirkes bedst ved at stå sammen med andre, mener Ulrich Bang.

Derfor ser Dansk Erhverv eksempelvis også den grønne tænketank Concito som en alliancepartner i de kommende diskussioner:

”Concito er god til at bygge bro mellem klimaløsningerne i Danmark og den globale grønne omstilling. Både ved at bringe danske og nordiske løsninger ud internationalt og ved at bringe vigtig global viden ind i en dansk kontekst,” siger Ulrich Bang.

Markedsbaserede modeller er nødvendige for at nå klimamålet
Foruden den nationale og internationale dimension i klimaproblematikken er det også vigtigt med regional og lokal involvering. Blandt andet i forhold til kommunernes rolle.

På den årlige Christianshavnerdag for nylig debatterede Ulrich Bang med medlemmer af Borgerrepræsentationen, henholdsvis Klaus Mygind - SF, Mette Annelie Rasmussen - Radikale Venstre, og Jens Kindberg - Konservative Folkeparti om klimaindsatser i Københavns Kommune.

Ulrich Bang deltog også i sensommerens Fynske Folkemøde i en debat med formanden for de fynske kommuner, borgmester Kenneth Muus fra Nyborg, om kommunernes ansvar og muligheder for at forbedre klimaet.

Det afgørende for at nå målet er, at hele markedet går i en grøn retning. Derfor er det markedsbaserede modeller - og inden for nogle områder satsning på innovation og udvikling - der er nødvendige for at nå klimamålet.

”Klimamålet kræver på en række områder teknologier, for eksempel på transportområdet, som endnu ikke findes, eller som endnu ikke er modne. Derfor er de heller ikke konkurrencedygtige, og en massiv indsats med forskning og udvikling er uomgængelig. På andre områder - for eksempel udnyttelse af overskudsvarme - skal de rette rammevilkår falde på plads. Her er teknologien allerede klar,” siger Ulrich Bang.

Medlemsvirksomheder inviteres til at komme med input
Med et område af så voksende betydning for medlemsvirksomhederne - både hvad angår eget klimaaftryk, regulering, nye markedsmæssige muligheder samt forbrugertrends - er Dansk Erhvervs bestyrelse derfor i færd med at strikke en ny styrket klima- og energipolitik sammen. Blandt andet vil der blive nedsat en referencegruppe, hvor interesserede medlemmer kan komme med input til politikudviklingen.

Folketinget vil formentlig allerede i år eller i starten af næste år vedtage en overordnet klimalov med mål og delmål. Til foråret forventes loven så at blive udmøntet i en egentlig handlingsplan.

Allerede nu sporer Dansk Erhverv sig ind på lovens forventede konsekvenser for danske virksomheder i almindelighed og Dansk Erhvervs medlemmer i særdeleshed.

Vores løsning er en simpel, enkel og sektorneutral skatte- og afgiftspolitik
Dansk Erhvervs analyser viser, at 70 % målet vil få markant økonomisk betydning. Alene effekten på provenuet ved at gå væk fra olie, gas og kul og over til el i en række sektorer vil være omkring 8-10 milliarder kr. om året. Hvis man samtidig nedsætter registreringsafgiften på elbiler, så kan man også her se frem til et markant provenutab alt efter hvilken model, der vælges.

”De manglende indtægter fra energi- og CO2-afgifter kan enten dækkes ved en mere effektiv offentlig sektor eller færre offentlige udgifter. Alternativt en skatte- og afgiftsreform. Her er vores løsning en simpel, enkel og sektorneutral skatte- og afgiftspolitik, der skaber vækst og velstand samt understøtter skalering af grønne klimaløsninger. Det er skalerbare, grønne løsninger, klimaet har brug for. Ikke grønne skatter og afgifter,” siger Ulrich Bang.

Kontakt os