Gemt

Gavekort – er du opmærksom på reglerne?

15. december 2020

Julen er højtid for gavekort og med tvangslukningen af en række danske restauranter mv. som følge af Covid-19 er det endnu mere oplagt at udstede og købe gavekort. Men ikke alle er opmærksomme på, hvilke regler der gælder for bl.a. gyldighed og indløsning. Konsekvensen kan bl.a. være en overtrædelse af lov om betalinger. Nedenfor gennemgår vi en række af reglerne.

Gavekort og tilgodebeviser – reglerne er de samme
Det er ikke afgørende, hvad du kalder den situation, hvor du har udstedt en eller anden form for bevis for, at din kunde har et beløb stående hos dig. Det kan fx være et gavekort eller et tilgodebevis. Under alle omstændigheder, er der tale om en eller anden for form fordring mod dig, og reglerne er de samme for både gavekort og tilgodebeviser, hvis den tekniske løsning i øvrigt er identisk.

Gyldighedsperioden er tre år
En fordring, herunder et gavekort eller et tilgodebevis, er som udgangspunkt gyldig i tre år fra udstedelsen. Dette følger af forældelsesloven. Dette gælder uanset hvilken form og teknisk løsning, som gavekortet eller tilgodebeviset antager. Det kan være håndskrevet på papir, elektronisk eller digitalt. Reglerne er de samme.

Det er muligt, at man på udstedelsestidspunktet aftaler en kortere gyldighedsperiode end tre år. Perioden må blot ikke være urimeligt kort. Hvor kort fristen må være, afhænger bl.a. af hvilken vare eller ydelse som gavekortet lyder på, om butikken står overfor at lukke e.l. Typisk har man i Forbrugerklagenævnet dog anset en frist på 1 år for at være rimelig. Det er ikke muligt at aftale en frist der er længere end tre år.

Elektroniske gavekort og tilgodebeviser kan indløses til kontanter
Udsteder du gavekort eller tilgodebeviser, som kan indløses elektronisk, så gælder der særlige regler. Elektroniske gavekort, er fx gavekort med en magnetstribe, en chip, en stregkode, en qr-kode eller en talrække e.l. som kan indtastes elektronisk og hvor oplysningerne om indestående på gavekortet er lagret elektronisk på enten selve gavekortet eller på en server e.l. Det afgørende er, om man ved at aflæse gavekort i sit it-system, kan indløse gavekortet. Den modsatte situation foreligger, ved rent fysiske gavekort, fx håndskrevne papirgavekort eller gavekort, som ikke er tilknyttet en elektronisk indløsning.

Når et gavekort er elektronisk, så har kunden ret til at få restbeløbet udbetalt, fra tidspunktet hvor kortet er udstedt og op til et år efter udløb.

Det er muligt at opkræve et gebyr fra kunden i forbindelse med udbetaling af indestående, hvis det er aftalt senest på det tidspunkt, hvor kortet blev udstedt, og hvis kunden ønsker kortet indløst inden udløb eller mere end et år efter kortets udløb. Gebyret må kun svare til de faktiske omkostninger for at indløse kortet og uanset dette, må beløbet ikke være uforholdsmæssigt højt.
Læs mere her: Gebyr ved indløsning af elektroniske gavekort må maksimalt være 25 kr.

Moms
Den 1. juli 2019 kom der nye regler for moms på såkaldte vouchers. Vouchers indbefatter bl.a. gavekort og tilgodebeviser. De nye regler betyder, at der nu som udgangspunkt skal pålægges moms allerede på udstedelsestidspunktet og ikke på indløsningstidspunktet, hvis man alene sælger varer eller ydelser med en momssats. Sælger man varer eller ydelser med flere momssatser eller kan kortet anvendes i flere lande, så skal der først pålægges moms ved anvendelsen.
Du kan læse om de nye regler i disse to artikler:

Andre regler
Hvis dit gavekort eller tilgodebevis e.l. enten alene kan anvendes til at købe et meget begrænset udvalg af varer, fx. alene diesel og benzin og tilknyttede varer, som fx vask af bilen, eller dit gavekort alene kan anvendes i din egen juridiske enhed eller hos et begrænset netværk af butikker, fx i et butikscenter eller i en butikskæde med flere forskellige juridiske enheder, så er gavekortet ikke omfattet af lov om betalinger. Der er dog den undtagelse hertil, at kortet alligevel er omfattet af lovens forbrugerbeskyttende regler om bl.a. indløsning (som beskrevet overfor). Endvidere er betalingsløsningen også omfattet af en økonomisk grænse på 1 mio. euro for den samlede mængde af transaktioner inden for de seneste 12 måneder. Hvis de seneste 12 måneders samlede transaktioner overstiger 1 mio. euro, skal virksomheden give meddelelse til finanstilsynet herom og oplyse tilsynet om virksomhedens aktiviteter. Der er ikke umiddelbart andre konsekvenser.

Hvis gavekortet kan anvendes meget bredt, til mange forskellige varer og i mange forskellige butikker, kæder e.l., vil der være tale om elektroniske penge. Her er kortet kun undtaget fra lov om betalinger, hvis der maksimalt er lagret 3.000 kr. på kortet, og der ikke kan ske genopfyldning af kortet, og hvor udstederens samlede forpligtelser hidrørende fra udestående elektroniske penge på intet tidspunkt overstiger et beløb, der modsvarer værdien af 5 mio. euro.

Der gælder en hel række regler for gavekort, tilgodebeviser o.l., og denne artikel kan ikke anses for at være udtømmende for alle gældende regler. Du kan kontakte Dansk Erhverv for yderligere rådgivning.

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Chefkonsulent
Medarbejderprofil