Gemt

Har du styr på hjælpe- og genopretningspakkerne?

26. juni 2020

Vi har her forsøgt at give et overblik over hjælpe- og genopretningspakker i forbindelse med COVID-19.

Af Marianne Eltong Gade

Regeringen og alle Folketingets partier indgik den 19. marts en aftale om omfattende hjælpepakker til danske virksomheder og lønmodtagere. Hjælpepakkerne er igennem perioden blevet justeret og forlænget ad flere omgange. Senest er der politisk enighed om at udfase hjælpepakkerne og erstatte dem med en omfattende genopretningspakke, der skal sætte skub i dansk økonomi i tiden efter coronakrisen. Der er indgået aftale om at afvikle kompensationsordningerne først, idet afviklingen af kompensationsordningerne giver et større økonomisk råderum til andre initiativer. Låne- og garantiordningerne vil derfor blive forbedret samtidig med lempeligere betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms. Fradraget for udgifter til forskning og udvikling forhøjes midlertidigt til 130 procent i 2020-2021.

Nedenfor skitseres:

 1. Hovedtræk i den nye aftale
 2. Frister for ansøgning af hjælpepakker, momsudskydelse mv.
 3. Opmærksomhedspunkter

 

1. Hovedtræk i den nye aftale om udfasning af hjælpepakker mv. samt nye genopretningspakker

Kompensationsordningerne
Hjælpepakkerne har til formål at begrænse antallet af sunde virksomheder, der går konkurs under den nedlukning, der blev gennemført, da coronakrisen brød ud. Kompensationsordning for faste omkostninger ophører ved dens udløb den 8. juli 2020. Der etableres dog en ny kompensationsordning for virksomheder, der er direkte omfattet af COVID-19-relaterede restriktioner, eksempelvis forbud mod at holde åbent. Kompensationsordningen for selvstændige, freelancere mv. udfases, ved at ordningerne forlænges med en måned til og med den 8. august 2020.

Garantiordningerne
I forbindelse med udfasningen af kompensationsordninger mv. forventes anvendelsen af garantiordningerne med statsgaranti at stige. Partierne bag aftalen forlænger derfor fristen for ansøgninger til de eksisterende garantiordninger til udgangen af 2020.

Med henblik på at understøtte de danske virksomheder i udfasningen af kompensationsordningerne vil garantiprocenten i garantiordningerne blive forhøjet til 80 procent. Vækstfonden kan derefter stille garanti for 80 procent af et banklån.

Lempeligere betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms
De udskudte betalinger ville være faldet relativt hurtigt efter genåbningerne og kunne derfor have belastet virksomhederne i en fase, hvor de er ved at genetablere deres forretningsgrundlag. Der er vedtaget en lov, der muliggør en lempeligere tilbagevenden til normale betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.

Forhøjet fradrag for forskning og udvikling
For at øge virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling til gavn for danske eksporterhverv forhøjes fradraget midlertidigt fra 100 procent til 130 procent i perioden 2020-2021.

Eksportpakke
I 2020 afsættes 500 millioner kroner ekstra til en eksportpakke. Midlerne prioriteres blandt andet til genstartteams, der bygger videre på nedsatte vækstteams og blandt andet skal fokusere på grøn teknologi, herunder energi- og miljøteknologi. Regeringen udarbejder oplæg til den endelige udmøntning.

Læs mere her: Aftale om udfasning af hjælpepakker stimuli-initiativer og eksportinitiativer.

Se faktaark om aftaleelementerne her: Faktaark - oversigt om aftalens elementer.

 

2. Frister for ansøgning om hjælpepakker, momsudskydelse mv.

Som følge af COVID-19 er der en række frister at holde styr på. Det gælder først og fremmest fristerne for ansøgning om kompensation fra de forskellige hjælpepakker. Herudover er en række frister udskudt som følge af den nuværende særlige COVID-19-situation. Det gælder blandt andet indberetningsfristerne for årsrapporter og selvangivelser, betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og B-skat samt indberetnings- og betalingsfristerne for moms og afgifter. 

Nedenfor ses de forskellige frister i forbindelse med COVID-19:

 • Hjælpepakker
 • Moms
 • Lønsumsafgift
 • A-skat/AM-bidrag

 

 • Frister for ansøgning om hjælpepakker

Vilkår for kompensationen

Status

Ansøgnings-

frist

Lønkompensation for lønmodtagere

Virksomheder, der står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderne eller mere end 50 ansatte. Er forlænget indtil 29/8, dog kræves afvikling af medarbejderens tilbageværende ferie (maksimalt 15 feriedage). For virksomheder, som har forbud mod at holde åbent mv., forlænges ordningen, til forbuddet ophæves

Åben for ansøgning for perioden indtil 8/7

 

(Perioden indtil 29/8 er ikke åben)

30/7 2020 (for perioden indtil 8/7)

Kompensation for selvstændige

Selvstændige erhvervsdrivende med maksimalt 25 fuldtidsansatte, minimum 30 procent nedgang i omsætningen (tidligere omsætning på minimum 10.000 kroner i gennemsnit per måned

Åben for ansøgning

 

31/8 2020

Kompensation for faste udgifter

Virksomheder, som er tvangslukket kompenseres 100 procent for faste udgifter, mens øvrige kan blive kompenseret 25 procent, 50 procent eller 80 procent afhængigt af omsætningsnedgangen (hvis omsætningsnedgangen er minimum 35 procent)

Åben for ansøgning

 

31/8 2020

Kompensation for aflysning af arrangementer

Kompensation for arrangører, som har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre arrangementer med over 350 deltagere

Åben for ansøgning

31/12 2020

Kompensation til rejseudbydere (Rejsegarantifonden)

Rejseselskaber kan få dækket deres omkostninger i forbindelse med aflyste rejser

Åben for ansøgning (perioden 14/04-31/05 2020)

9/7 2020

Kunststøtteordning

Ordningen svarer til kompensation for selvstændige og kan udgøre op til 23.000 kroner per måned fra 9/3 til 8/7 2020

Åben for ansøgning

 

8/7 2020

Kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv.

Selvejende institutioner, organisationer mv. på kulturområdet, som i dag modtager 50 procent eller mere i offentligt tilskud, vil kunne søge kompensation for faste omkostninger samt for lønudgifter til fast personale for perioden 9/3 til 8/7 2020

Åben for ansøgning

 

30/7 2020 (lønkompensation) og 31/8 2020 (faste omkostninger)

Kompensation til højskoler, aftenskoler, folkeuniversiteter og daghøjskoler

Kompensation for op til 90 procent af den tabte deltagerbetaling for perioden 9/3 til 8/7 2020 

Åben for ansøgning

 

6/8 2020

Kompensation for medievirksomheders tab af annonceindtægter

Medievirksomheder, som oplever minimum 30 procent nedgang i annonceomsætningen, kan få kompensation

Åben for ansøgning

29/6 2020

Kompensation for landsindsamlinger

Kompensation for landsindsamlinger, som skulle have været afviklet i perioden 1-31/3 2020

Åben for ansøgning

 

1/10 2020

Kompensation til lokale idræts- og spejderforeninger

Tilskud fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af for eksempel medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere

Åben for ansøgning

 

Forskellige frister

Kompensation til arrangører på kulturområdet

Arrangører på kultur- og idrætsområdet, der modtager mere end 50 procent i offentligt driftstilskud, og som ikke kan modtage støtte fra andre hjælpepakker

Ikke åbnet endnu

 

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner

For særligt nødlidende kulturinstitutioner samt kulturinstitutioner, som falder uden for de øvrige hjælpepakker

Åben for ansøgning

1/9 2020

 

 • Frister for moms (udskydelse af betalings- og indberetningsfristerne)

Halvårsmoms afregningsperiode

Oprindelig betalingsfrist

Ny udskudt betalingsfrist

1/1-30/6 2020

1/9 2020

1/3 2021

1/7-31/12 2020

1/3 2021

1/3 2021 (uændret)

Kvartalsmoms afregningsperiode

Oprindelig betalingsfrist

Ny udskudt betalingsfrist

1/1-31/3 2020

2/6 2020

1/9 2020

1/4-30/6 2020

1/9 2020

1/9 2020 (uændret)

1/7-30/9 2020

1/12 2020

1/3 2021

1/10-31/12 2020

1/3 2021

1/3 2021 (uændret)

Månedsmoms

Oprindelig betalingsfrist

Ny udskudt betalingsfrist

Marts, april og maj 2020

Hhv. 27/4, 25/5 og 25/5

Hhv. 25/5, 25/6 og 27/7

Juni 2020

17/8 2020

17/8 2020 (uændret)

Juli 2020

25/8 2020

9/9 2020

August 2020

25/9 2020

2/10 2020

 

 • Frister for lønsumsafgift (udskydelse af betalings- og indberetningsfristerne) for metode 4-virksomheder (tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vognmænd mv.)

Afregningsperiode

Oprindelig betalingsfrist

Ny udskudt betalingsfrist

1/4-30/6 2020

15/7 2020

1/9 2020

1/7-30/9 2020

15/10 2020

16/11 2020

 

 • Frister for A-skat og AM-bidrag (udskydelse af betalingsfristerne)

Afregningsperiode (SMV’er)

Oprindelig betalingsfrist

Ny udskudt betalingsfrist

April 2020

11/5 2020

10/9 2020

Maj 2020

10/6 2020

12/10 2020

Juni 2020

10/7 2020

10/11 2020

Juli 2020

10/8 2020

10/8 2020 (uændret)

August 2020

10/9 2020

29/1 2021

September 2020

12/10 2020

31/3 2021

Oktober 2020

10/11 2020

31/5 2021

Afregningsperiode (store virksomheder)

Oprindelig betalingsfrist

Ny udskudt betalingsfrist

April 2020

30/4 2020

31/8 2020

Maj 2020

29/5 2020

30/9 2020

Juni 2020

30/6 2020

30/10 2020

Juli 2020

31/7 2020

31/7 2020 (uændret)

August 2020

31/8 2020

15/1 2021

September 2020

30/9 2020

16/3 2021

Oktober 2020

30/10 2020

17/5 2021

 

3. Opmærksomhedspunkter

Nedenstående er nyttig læsning for de kompensationsordninger, der er afhængige af nedgang i omsætningen (virksomhedens kompensation afhænger af nedgangen i omsætningen i kompensationsperioden i forhold til referenceperioden), som det er tilfældet ved kompensation for faste omkostninger og kompensationsordningen for selvstændige.

Virksomheden kan kun ansøge om kompensation for den fulde 3-måneders (9. marts – 8. juni 2020) eller for den fulde 4-måneders periode (9. marts – 8. juli 2020). Virksomheden kan vælge at søge for 3 måneder nu (9. marts til 8. juni) og senere forlænge ansøgningen med den 4. måned (9. juni til 8. juli 2020).

Virksomheden vælger således selv, hvorvidt kompensationsperioden skal slutte 8. juni eller 8. juli 2020. Søges der for en 4-måneders periode nu, så kan virksomheden ikke senere vælge at søge alene for den oprindelige kompensationsperiode på 3 måneder. Valg af kompensationsperiode kan være afgørende for kompensationsbeløbet i sidste ende, idet en øget omsætning i den 4. kompensationsmåned kan ændre den procentvise omsætningsnedgang fra for eksempel 83 procent nedgang i de første 3 måneder til et gennemsnit på 76 procent nedgang, når der samtidig søges om 4 måneder, hvilket rykker kompensationen fra 80 procent til 50 procent.

 

Eksempel for faste omkostninger

 

3 måneder

4 måneder*

Omsætning (referenceperioden)

1.000.000

1.333.333

Realiseret omsætning i kompensationsperioden

175.000

325.000

Omsætningsnedgang

83 %

76 %

 

 

 

Faste omkostninger opgjort til

300.000

400.000

Kompensationsprocent

80 %

50 %

Kompensationsbeløb

240.000

200.000

 

Eksempel omsætningstab for selvstændige

 

3 måneder

4 måneder*

Omsætning (referenceperioden)

300.000

400.000

Realiseret omsætning i kompensationsperioden

175.000

285.000

Omsætningstab

125.000

115.000

Omsætningsnedgang

42 %

29 %

 

 

 

Kompensationsprocent

90 %

0 %

Kompensationsbeløb

69.000

0

* Referenceperioden for omsætning er den samme, uanset om der vælges 3 eller 4 måneder, idet Erhvervsstyrelsen omregner omsætning i referenceperioden fra 3 måneder til 4 måneder.

Inden virksomheden søger kompensation for den 4. måned, er det derfor vigtigt, at virksomheden gør sig overvejelser om den forventede omsætning for perioden 9. juni – 8. juli 2020. En forlænget kompensationsperiode kan som det ses af eksemplerne have negativ indflydelse på kompensationsbeløbet.

Har virksomheden allerede indsendt ansøgning for den oprindelige 3-måneders periode, så skal der foretages en genansøgning for at forlænge kompensationsperioden til 4 måneder. Der kræves ikke en ny revisorerklæring.

Kontakt os

Handel

Marianne Eltong Gade

Politisk konsulent, sekretariatschef
Medarbejderprofil