Gemt

Ny lønkompensationsordning ifm. Nordjylland

Spørgsmål og svar om de nye lønkompensationsordninger som følge af ekstraordinær smitteudvikling i Nordjylland.

Nyhed

Lønkompensation og Nordjylland -23. november 2020

Spørgsmål og svar om de nye lønkompensationsordninger som følge af ekstraordinær smitteudvikling i Nordjylland

Dansk Erhverv har samlet en række spørgsmål og svar om de nye kompensationsordninger, der er blevet aftalt som følge af regeringens nedlukning af Nordjylland.

 

Q: Er jeg tvunget til at følge regeringens kraftige opfordring om ikke at lade min medarbejder krydse de berørte kommunegrænser?

A: Regeringen har netop lempet den kraftige opfordring til, at borgere ikke krydser kommunegrænserne i de syv berørte kommuner. Opfordringen om, at borgerne bør undlade at krydse kommunegrænserne, gælder ikke længere imellem de syv berørte kommuner. Derimod gælder opfordringen fortsat i forhold til at krydse kommunegrænser til kommuner, som ikke er berørt af nedlukningen.

Da der alene er tale om en kraftig opfordring, kan du fortsat anvende ledelsesretten til at få dine medarbejdere til at møde på arbejde, fx hvis din virksomhed ligger i Aalborg og medarbejderen bor i en af de berørte kommuner, men vi anbefaler, at du forsøger at finde andre løsninger. Du har også mulighed for at benytte dig af de lønkompensationsordninger, som er blevet indført for de berørte kommuner i Nordjylland. Dem kan du læse mere om nedenfor.

Du kan læse mere om dine muligheder i spørgsmål og svar om personaleforhold: https://www.danskerhverv.dk/corona/netvark/sporgsmal-og-svar-om-nordjylland---personalejura/.

 

Q: Hvad hvis min medarbejder udfører en samfundskritisk funktion?

A: Sundhedsmyndighederne har oplyst, at der med samfundskritiske funktioner blandt andet sigtes til personale ansat i sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.), ældreplejen, børne- og undervisningssektoren, politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, kødkontrollen, på området for socialt udsatte, til pelsning og aflivning af mink og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.

Erhvervsministeriet har i en pressemeddelelse af 6. november 2020 bemærket, at det er en lokal og konkret vurdering, om en funktion er kritisk. Det er således op til den enkelte virksomhed eller den enkelte offentlige myndighed at vurdere, om medarbejderne varetager kritiske funktioner.

Særligt om godstransport henviser vi til https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/begransninger-pa-godstransport/.

Hvis en eller flere af dine medarbejdere udfører en samfundskritisk funktion, vil den kraftige opfordring som udgangspunkt ikke gælde. Dansk Erhverv anbefaler dog, at du forsøger at finde løsninger med medarbejderne i det omfang, at det er muligt for at begrænse krydsning af kommunegrænser til kommuner, som ikke er berørt af nedlukningen.

Du kan læse mere om dine muligheder i spørgsmål og svar om personaleforhold: https://www.danskerhverv.dk/corona/netvark/sporgsmal-og-svar-om-nordjylland---personalejura/

 

Q: Hvem gælder den lokale lønkompensationsordning for?

A: Virksomheder, der er beliggende i de kommuner, som er berørt af regeringens nedlukning i Nordjylland, kan anvende lønkompensationsordningen. Der er tale om følgende kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune.

 

Q: Hvornår gælder lønkompensationsordningen fra?

A: Ordningen trådte i kraft den 6. november 2020 og gjaldt frem til den 22. november 2020, da de lokale restriktioner i Nordjylland er blevet ophævet.

 

Q: Hvilke betingelser er der for at anvende ordningen?

A: Den lokale lønkompensationsordning baserer sig på forudsætningerne i den lønkompensationsordning, der udløb den 29. august 2020. Du kan læse mere i Dansk Erhvervs vejledning om lønkompensationsordningen her https://www.danskerhverv.dk/corona/vejledning-om-lonkompensation/ 

Det indebærer blandt andet, at virksomheden skal hjemsende mindst 30 procent af medarbejderne eller mere end 50 ansatte. Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden, mens de er hjemsendt – heller ikke hjemmefra. Dansk Erhverv har udarbejdet en skabelon til brug for hjemsendelse af medarbejdere, som du kan finde her.

Medarbejdere, der er omfattet af pendlingslønkompensationsordningen, tæller med i opgørelsen af antallet af hjemsendte medarbejdere. Læs mere om pendlingslønkompensationsordningen længere nede.

Lønkompensation kan søges for enkelte lokale arbejdssteder, som er fysisk placeret i de syv nordjyske kommuner. ”Arbejdssteder” opgøres som underopdeling af CVR-nummer, dvs. P-nummer. Dette er nyt i forhold til den oprindelige ordning.

 

Q: Skal mine medarbejdere holde ferie?

A: Nej. I modsætning til den oprindelige lønkompensationsordning stilles der ikke krav om, at medarbejderen skal afholde ferie i lønkompensationsperioden.

 

Q: Må jeg opsige medarbejdere, selv om jeg går ind i lønkompensationsordningen?

A: Nej, du må ikke opsige medarbejdere af økonomiske årsager, når du er trådt ind i lønkompensationsordningen. Hvis du har opsagt medarbejdere før den 6. november 2020, kan du godt indtræde i lønkompensationsordningen pr. 6. november 2020. Hvis du opsiger medarbejdere af økonomiske årsager efter den 6. november 2020 (og endnu ikke er indtrådt i ordningen), kan du tidligst indtræde i lønkompensationsordningen den følgende dag. Læs mere om opsigelse og lønkompensation i Dansk Erhvervs vejledning om lønkompensationsordningen her https://www.danskerhverv.dk/corona/vejledning-om-lonkompensation/ 

 

Q: Hvor meget jeg kan få i kompensation?

A: Lønkompensationen vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter for hjemsendte funktionærer og 90 procent af de samlede lønudgifter for hjemsendte ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. om måneden pr. hjemsendt.

Virksomheden kan få lønkompensation for medarbejdere, som er ansat før den 6. november 2020.

 

Q: Hvad går pendlingslønkompensationsordningen ud på?

A: Formålet med ordningen er at holde hånden under lønmodtagere, der ikke kan arbejde pga. regeringens kraftige opfordring om ikke at bevæge sig over kommunegrænserne. Regeringen har netop lempet opfordringen således, at den ikke gælder for borgere, der bevæger sig rundt indenfor de syv berørte kommuner, men regeringen opfordrer fortsat til ikke at rejse ind eller ud til øvrige kommuner, som ikke er berørt af nedlukningen.

Ordningen kan således anvendes, hvis en medarbejder er bosat i en lukket kommune, og virksomheden er beliggende uden for de berørte kommuner, og ligeledes hvis en medarbejder er bosat uden for de berørte kommuner og arbejdsstedet er beliggende i en lukket kommune.

Ordningen trådte i kraft den 6. november 2020 og er efter Dansk Erhvervs vurdering ophørt pr. den 20. november 2020, da restriktionerne er ophævede. Du kan læse mere herhttps://www.danskerhverv.dk/corona/netvark/sarlige-restriktioner-i-nordjylland/ 

Q: Hvilke betingelser er der for at anvende pendlingslønkompensationsordningen?

A: Ordningen bygger på forudsætningerne fra den oprindelige lønkompensationsordning, der udløb den 29. august 2020. Læs mere i Dansk Erhvervs vejledning om lønkompensationsordningen her: https://www.danskerhverv.dk/corona/vejledning-om-lonkompensation/ .

Det betyder blandt andet, at der, ligesom i den nye, lokale lønkompensationsordning, også skal betales fuld løn til de berørte medarbejdere i kompensationsperioden, og at virksomheden ikke må opsige medarbejdere af økonomiske årsager i perioden.

Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden, mens de er hjemsendt – heller ikke hjemmefra.

Det er ikke fuldt afklaret, om der indføres et minimumskrav til antallet af hjemsendte medarbejdere efter pendlingslønkompensationsordningen på samme måde, som det gælder i lønkompensationsordningen. Der er en række forhold, der skal afklares først, herunder om ordningen opfylder EU’s statsstøtteregler. Hensigten fra aftalens parter er, at virksomheden i videst muligt omfang ikke skal omfattes af krav om hjemsendelse af en vis andel/antal medarbejdere. Dansk Erhverv orienterer yderligere, når dette er endeligt afklaret.

Benytter virksomheden sig både af lønkompensation og pendlingslønkompensationsordningen, vil medarbejdere omfattet af pendlingslønkompensationsordningen tælle med i indgangskriterierne i den lokale genindførelse af den tidligere lønkompensationsordning nævnt ovenfor.

Pendlingslønkompensation kan ansøges for enkelte lokale arbejdssteder. ”Arbejdssteder” opgøres som underopdeling af CVR-nummer, dvs. P-nummer).

 

Q: Skal mine medarbejdere holde ferie?

A: Nej. I modsætning til den oprindelige lønkompensationsordning stilles der ikke krav om, at medarbejderen skal afholde ferie i pendlingslønkompensationsordningen. Det er dog fortsat muligt at aftale ferie, og det er Dansk Erhvervs vurdering, at allerede aftalt ferie skal afholdes, selvom medarbejderen bliver omfattet af pendlingslønkompensationsordningen.

 

Q: Må jeg opsige medarbejdere selv om jeg benytter pendlingslønkompensationsordningen?

A: Nej, du må ikke opsige medarbejdere af økonomiske årsager, når du er trådt ind i pendlingslønkompensationsordningen. Hvis du har opsagt medarbejdere før den 6. november 2020, kan du godt indtræde i pendlingslønkompensationsordningen pr. 6. november 2020. Hvis du opsiger medarbejdere af økonomiske årsager efter den 6. november 2020 (og endnu ikke er indtrådt i ordningen), kan du tidligst indtræde i lønkompensationsordningen den følgende dag. Læs mere om opsigelse og lønkompensation i Dansk Erhvervs vejledning om lønkompensationsordningen her: https://www.danskerhverv.dk/corona/vejledning-om-lonkompensation/ 

 

Q: Hvor meget jeg kan få i pendlingslønkompensation?

A: Pendlingslønkompensation vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærer og 90 procent af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærer, dog maksimalt 45.000 kr. om måneden pr. omfattet ansat, dvs. et højere maksimumbeløb end efter den ordinære ordning, hvor der maksimalt ydes 30.000 kr. pr. måned.

Virksomheden kan få kompensation for medarbejdere, der er ansat før den 6. november 2020. Det vil ikke være muligt at få kompensation for medarbejdere, der arbejder hjemme.

 

Q: Kræves der noget dokumentation for at deltage i pendlingslønkompensationsordningen?

A: Ja, lønkompensation efter pendlingslønkompensationsordningen kræver dokumentation for, at medarbejderne bor i en nedlukket kommune, eller at virksomheden ligger i en nedlukket kommune, og at medarbejderne er bosatte i andre, ikke-nedlukkede kommuner.

Kontakt os