; ;

Erhvervslivets elregning er steget fra 3,5 milliarder kr. i andet halvår af 2019 til forventet 20 mia. kr. i andet halvår af 2022. Det er en voldsom stigning, som presser alle virksomheder, og i værste fald kan betyde færre investeringer og få negative konsekvenser for ansættelser og evt. fremtidig drift. 

NYT ENERGINETVÆRK

Nyt energinetværk i Dansk Erhverv 


Dansk Erhvervs Energinetværk giver dig mulighed for at få viden om, hvordan din virksomhed kan navigere sig igennem energikrisen, klimakrisen og hverdagen, samtidig med at du holder en grøn profil. På møderne vil der være mulighed for sparring og erfaringsudveksling, således at I som virksomheder har mulighed for at klæde hinanden bedst muligt på.

Der vil både være fokus på energioptimering, -effektivisering og forbrug, men også vedvarende energi (f.eks. opsætning af solceller) og andre emner. Derudover vil der på hvert møde være oplæg fra Energistyrelsen eller andre relevante eksperter på energiområdet, der kan give viden om feltet. Du er selv med til at sætte dagsordenen og temaerne for møderne. Læs mere om netværket her 

Grøn gennem energikrisen

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

GRØNT WEBINAR

GRØNT WEBINAR

Grøn gennem energikrisen

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

Dansk Erhvervs prioriteter i energikrisen

Energikrisen presser mange danske virksomheder. Derfor arbejder Dansk Erhverv for:

  • Hurtig likviditetshjælp til virksomheder, hvor man for eksempel kan se på en udskydelse af momsbetalingen, skatter eller afgifter, eller udskydelse af dele af elregningen.

  • Fokus på grønne investeringer i virksomhederne, eksempelvis energieffektivisering og konvertering til el, ved at give fradragsmuligheder og fremrykke puljemidler.

  • Situations-servicetjek af alle offentlige kontrakter med private leverandører, så de kan blive justeret i forhold til de stigende energipriser og inflationen.

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

EU 

EU-Kommissionen har lanceret en række initiativer, der har til formål at skabe en fælles indsats, som modsvar til de høje energipriser. Udover krav til energibesparelser og mulighed for, at medlemsstaterne kan stille likviditetsgarantier til energiselskaberne, har Kommissionen foreslået en særbeskatning af energiselskaber, der producerer elektricitet fra bl.a. sol-, vind eller atomkraft. Dansk Erhverv advarer kraftigt imod særskatten på grøn energi, idet den: 

  • Helt generelt medfører usikre rammevilkår for erhvervslivet, da der skabes præcedens for arbitrær særbeskatning af en given sektor. Det er umuligt at forudsige, hvilken sektor eller hvilke virksomheder der næste gang står for skud. 
  • Ikke sænker elprisen for virksomheder og husholdninger, da forslaget alene handler om at generere nye skatteindtægter til særligt husholdningerne. 

  • Underminerer den grønne omstilling, idet incitamentet til investeringer i vindmøller og solceller reduceres voldsomt, når udviklere og energiselskaber ikke kan regne med rammevilkårene for sektoren. 

  • Dermed medfører forslaget højere elpriser allerede på mellemlang sigt, da det reducerer investeringerne i sol og vind, der er klart den billigste energiform, og den energiform som er hurtigst at opføre. 

Dansk Erhverv foreslår, at alle medlemslandene hurtigst muligt implementerer reglerne for det indre marked for el. En øget integration af de europæiske elmarkeder og elnet vil bidrage til at sænke elprisen og understøtte den grønne omstilling. Det gælder ikke mindst oprettelsen af flere og mere retvisende budzoner for el, der i højere grad afspejler flaskehalsene i elnettet. Bl.a. er der behov for, at der oprettes flere budzoner i Tyskland, så elprisen i højere grad afspejler de regionale forskelle i den tyske elnetskapacitet. Mere retvisende budzoner i Tyskland ville også kunne afføde lave elpriser i Danmark, idet den lavere pris for strøm fra vedvarende energi i højere grad ville kunne slå igennem herhjemme. 

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

GRØN GENNEM ENERGIKRISEN

Gode råd til at spare på energiudgifterne

Flere artikler

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Underdirektør
Medarbejderprofil
Klima, energi og miljø

Esben Thietje Mortensen

Fagchef for energi