Affaldsressourcer skal være endnu mere værdiskabende

Affaldsressourcer skal efterspørges til enhver produktion, og affaldssektoren skal i form af miljø- og omkostningseffektive indsamlings-, sorterings- og genanvendelsessystemer levere de brugbare genanvendelige råvarer. Det kræver cirkularitet, nye samarbejder og forretningsmodeller i værdikæderne. I den cirkulære tænkning kan genvindingsvirksomhederne være produktionsvirksomhedens og designerens vigtigste rådgiver.

På agendaen

Genanvendelsen af affaldsressourcerne er et vigtigt element i den cirkulære økonomi, og Danmark har med et politisk forlig i juni 2020 skabt rammerne for, at andelen af affald, der genanvendes kan øges, og den danske genvindingsindustri styrkes. Kommunernes sorteringskriterier ensrettes, og det giver større ensartede mængder, som industrien kan arbejde med. Ensartethed muliggør også en højere kvalitet af de sorterede materialer gennem brede informationskampagner og ét håndteringssystem i f.eks. detailkæderne. Samtidig skal mere af affaldet konkurrenceudsættes, så genvindingsindustriens miljøperformances og priser kan blive markedsprøvet med henblik at understøtte innovation. Et vigtigt virkemiddel bliver kommunernes grønne udbud, som skal motivere og presse markedet til forbedring.

Affaldsressourcer skal kunne konkurrere med de jomfruelige råvarer, når produktionsvirksomheder køber ind. Det kræver høj og pålidelig kvalitet, større og stabile leverancer samt en attraktiv pris. Dette er forudsætninger for, at omstillingen af markedet til en cirkulær økonomi bliver stabil og langsigtet, og ikke baserer sig på måske periodisk grøn købevillighed.

Det udvidede producentansvar er et paradigmeskifte i reguleringen. Med økonomiske virkemidler stimuleres producenter til at indtænke varens affaldsfase allerede i designfasen – og til derved at skabe en merværdi for varen. Et konsortium med deltagelse af Dansk Erhverv har udarbejdet en guideline til design af fødevareemballager.

De europæiske strategier fastsætter nutidens og fremtidens fokuser
EU-kommissionen præsenterede i foråret 2020 sin cirkulære handlingsplan, som er en hjørnesten i den europæiske Green Deal. Et af nøglepunkterne er at sikre mindre affald gennem forebyggelse og produktion med reparérbarhed for øje. Ved allerede at indtænke cirkularitet ind i produktionsfasen, f.eks. ved at benytte færre emballagetyper, sikrer man, at affaldsressourcerne bliver af en højere kvalitet. Dermed vil man sikre, at flere varer repareres, genbruges og genanvendes. Samtidig vil EU-kommissionen give forbrugerne mulighed for en egentlig ret til reparation af især elektronikprodukter.

Dansk Erhverv mener:

  • Den danske cirkulære indsats skal udvikles med et europæisk udsyn, således at danske grønne styrkepositioner på det europæiske marked udvikles. På affaldsområdet gælder dette særligt EU’s fokusområder: Genbrug og genanvendelse af plast, tekstil og elektronik.
  • Markedet for anvendelse af genanvendte affaldsressourcer i nye produkter skal styrkes gennem indkøbspolitiker og forbrugerinformation.
  • Gennem stærke udbud skal markedet motiveres til at miljøoptimere sin opgaveløsning. Dette skal ske gennem markedsdialog, hvor udbyder og byder finder løsninger omkring innovation.
  • Med henblik på at øge genanvendelsesmarkedets miljøperformances og priseffektivitet, skal kommunerne udbyde transporten af affaldet, ligesom sortering og behandling bliver udbudspligtigt.
  • Piktogrammer for kommunal mærkning af skraldespande skal udbredes til også at blive anvendt som detailhandlens foretrukne værktøj på privatlabel produkter, når der skal kommunikeres sortering til forbrugerne.
  • Handlens mulighed for at tilbagetage egne og sammenlignelige varer fra forbrugerne med henblik på genbrug og genanvendelse skal være smidig, således at nye grønne løsninger kan spire.
  • Affaldsstilsynet skal være effektivt. Tilsynene skal centraliseres for så vidt planlægningen af og udførelse af kampagner mv., ligesom tilsynene skal være risikobaserede.
  • EU's plastafgift og den danske plastafgift skal sammentænkes og reelt understøtte anvendelse af genanvendt plast i produktioner.
  • Reglerne for små virksomheders brug af de kommunale indsamlingsordninger skal være klare og skal reelt tilgodese virksomhederne, men også sikre en begrænsning af disse ordningers omfang af hensyn til konkurrencen på affaldsmarkedet.
  • Det europæiske marked for genanvendelse skal styrkes gennem den kommende revision af forordningen for grænseoverskridende affald. Det skal være lettere at sende sit affald til det anlæg i EU, der bedst kan udnytte ressourcerne.

Andre relevante fokusområder