Producentansvaret handler om at skabe gode ressourcer af affaldet

EU’s producentansvarssystem er et stærkt virkemiddel til at indtænke og fremme cirkulær økonomi i produktionen. Producentansvaret binder en sløjfe mellem pris for produktet eller emballagen og dets miljøeffekt. På denne måde bliver varens miljøperformances en vigtig parameter i designfasen, hvor den største miljømæssige forskel besluttes.

På agendaen

EU har fastsat regler for et udvidet producentsansvar for affaldstyper, som der er store mængder af, og som medfører væsentlige miljøbelastninger. Producentansvar indføres som noget nyt for emballager i 2025, og frem mod 2025 revideres eksisterende producentansvarsordninger for elektriske og elektroniske produkter, batterier og biler. EU-kommissionen forventes også at komme med et producentansvar for tekstiler i løbet af få år.

Producentansvaret skal styrke den cirkulære økonomi
EU's producentansvar indebærer, at virksomheder, der sætter visse varer og emballager på markedet selv, er ansvarlige for dem, når de bliver til affald. Virksomhederne skal sørge for en affaldshåndtering og finansiere den.

Alligevel er producentansvaret langt fra blot en affaldsmodel. Regler fra 2018 for producentansvar er det første eksempel på en regulering, der binder en økonomisk sløjfe mellem design- og genanvendelsesfasen. Faser, som hidtil har været adskilte, fordi de befinder sig langt fra hinanden i værdikæden. Producentansvarets mekanisme er, at virksomhedens pris for affaldshåndteringen allerede besluttes i designfasen. Hvis man vælger at designe med genanvendte materialer, så slipper man billigere i affaldshåndteringssystemet, ligesom man slipper billigere, hvis der anvendes en mindre mængde materialer til produktet eller emballagen, som så senere skal affaldshåndteres. En række miljøparametre som disse bringes i spil fra EU-kommissionens side i form af en vejledning om, hvordan graduerede bidrag – altså forskellig betaling alt efter produktets eller emballagens miljøeffekt – bør fastsættes i medlemsstaterne.

Erhvervslivets mål for emballage-producentansvaret og egen kollektiv ordning
Det kommende producentansvar for emballager gælder alle emballager - primære, sekundære og tertiære - uanset mængde, uanset materialetype og uanset om emballagen er genbrugelig. Virksomheder, der bliver omfattet af det danske producentansvar for emballage i 2025, er dem, som sætter en emballage på det danske marked.

Virksomheden kan vælge selv at organisere et affaldssystem eller indgå i en kollektiv ordning og løfte ansvaret i fællesskab med andre. Dansk Erhverv tager sammen med DI, L&F og DagSam initiativet til at oprette en kollektiv ordning.

I den kollektive ordning vil tilmeldte virksomheder i fællesskab løfte ansvaret for at organisere indsamlingen, sorteringen og genanvendelsen af affaldsressourcerne.

Dansk Erhverv mener:

  • At producentansvarssystemerne skal sikre reelle miljøforbedringer i form af mere miljøvenlige emballager og genanvendelse i høj kvalitet.
  • At det danske producentansvarssystem for emballager konkurrenceudsættes med henblik på at sikre omkostningseffektivitet og teknologisk innovation.
  • At reguleringen sikrer, at alle, der er omfattet af producentansvaret, også indgår i en producentansvarsordning, og dermed bidrager til at bære omkostningerne.
  • At producenter og importører gives en betydelig indflydelse på affaldshåndteringen, og dermed systemets omkostninger, og at der derved i et givent omfang bliver tale om en operativ model.
  • At importerede pakker til EU/det danske marked pålægges en fast emballageafgift, som f.eks. modsvarer en gennemsnitspris for håndtering i det danske producentansvar.
  • At der skabes administrative synergier mellem producentansvarssystemerne mhp. omkostningseffektivitet.
  • At EU's plastafgift, såvel som den danske plastafgift, undtages for emballager i 2025, hvor producentansvarets økonomiske incitamenter træder i kraft. Dette for at undgå tripel-regulering af plastemballager.

Andre relevante fokusområder