Betalinger i fysisk handel – regler og råd

Læs her om de vigtigste regler om betalingsmidler, som fx danske sedler og mønter, udenlandsk valuta, betalingskort, kontantpligt og kontantforbud.

Guide

Jura om betalingsmidler

Regler og råd vedrørende kontanter
Danske pengesedler og mønter er ”lovlige betalingsmidler”, også kaldet gangbar mønt, det vil sige, at en kunde som udgangspunkt altid har ret til at betale med disse

Virksomhederne er modsat ikke forpligtet til at tage imod betaling med udenlandske mønter og sedler, herunder sedler fra Grønland og Færøerne, medmindre det er aftalt på forhånd eller lovet f.eks. ved skiltning med priser i Euro, Svenske kroner, Dollars eller anden valuta.

I henhold til lov om betalinger, er betalingsmodtagere, der tager imod kortbetalinger, mobilbetalinger og andre betalinger omfattet af lov om betalinger, også forpligtet til at tage imod betalinger i kontanter. Dette fremgår af lovens §81.

Der er dog mulighed for at sige nej tak til kontanter fra kl. 22.00 til kl. 06.00, samt i en række områder allerede fra kl. 20.00. Listen over postnumre, hvor man kan sige nej til kontanter fra kl. 20.00 kan findes her. Hvis en butik ønsker at afvise kontanter allerede fra kl. 20.00, skal butikken underrette Finanstilsynet herom. 

Butikker har desuden ikke pligt til at tage imod kontanter, hvis der er tale om fjernsalg eller et salg i et egentligt selvbetjeningsmiljø – fx en parkeringsautomat.

Efter møntloven kan en butik også afvise betaling, som kunden vil foretage med mere end 25 af hver møntenhed.

Der er mulighed for at søge om dispensation til at tage imod kontanter. Der skal være vægtige grunde til, før der kan gives dispensation. Tidligere er dispensation bl.a. givet til midlertidige begivenheder som fx festivaler, samt flyselskaber.

Lov om betalinger §81 kan læses her:
§ 81. En betalingsmodtager er forpligtet til at modtage betaling med kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis denne modtager betalingsinstrumenter omfattet af denne lov, jf. dog § 2 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og stk. 2, 3 og 5.
Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse ved fjernsalg eller ved betalingstransaktioner i ubemandede selvbetjeningsmiljøer.
Stk. 3. Betalingsmodtagere, som er beliggende i områder, hvor der kan være en forhøjet risiko for røveri forbundet med modtagelse af kontanter, er uanset stk. 1 alene forpligtet til at modtage kontanter fra kl. 06.00 til kl. 20.00. Erhvervsministeren fastsætter, i hvilke områder i Danmark der kan være en forhøjet risiko for røveri forbundet med modtagelse af kontanter. Erhvervsministeren offentliggør en meddelelse herom på Erhvervsministeriets hjemmeside.
Stk. 4. Betalingsmodtagere, der ønsker kun at modtage kontanter fra kl. 06.00 til kl. 20.00, jf. stk. 3, skal forinden underrette Finanstilsynet herom.
Stk. 5. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at bestemte typer af betalingsmodtagere er forpligtet til altid at modtage betaling med kontanter uanset stk. 1-3.

Efter reglerne i hvidvasklovgivningen er det forbudt at modtage 20.000 kr. eller derover i kontanter. Det gælder både ved en enkeltstående handel og ved flere indbyrdes sammenhængende handler. Se uddybende længere nede i artiklen. 

Hvidvasklovens kontantforbud finder du i lovens §5

§ 5. Erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af § 1, stk. 1, må ikke modtage kontantbetalinger på 20.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Pengesedler
Der er særlige regler for pengeinstitutternes modtagelse af sedler, der er blevet farvet, bærer præg af kemisk rensning eller af at have været gravet ned.

Hovedreglerne er:

 • Tag ikke imod farvede, svedne, rensede eller andre mistænkelige sedler.
 • Henvis kunder med disse sedler til deres pengeinstitut.
 • Er du uforvarende kommet til at modtage en mistænkelig seddel, så henvend dig i dit pengeinstitut.
 • Hvis du burde have opdaget for eksempel farvestof, svedning eller rensning, inddrages sedlen og beløbet er tabt. Det er i sidste ende Nationalbanken, som afgør dette.


Læs mere her:


At modtage betaling i kontanter kan være dyrt, men det er desværre ikke tilladt, at tage et gebyr, for at tage imod kontanter. Det har Forbrugerombudsmanden afgjort. 

Euro – mønter og sedler
Hvis du vil sikre dig mod falske Euro, kan du finde informationsmateriale på dansk hos Den Europæiske Centralbank.

Regler og råd vedrørende betalingskort
Ønsker en butik at tage imod Dankort, så skal butikken kontakte NETS, som ejer Dankort. Det er også Nets, der opkræver betaling for det årlige abonnement. Abonnementet er ikke momsbelagt.

Hvis butikken ønsker at tage imod andre betalingskort end Dankort – fx Visa og MasterCard – så er der forskellige indløsere, der kan tilbyde dette. Det gæler fx Nets, Bambora, Swedbank, Handelsbanken og Elvon. De forskellige indløsere har forskellige priser og vilkår, så undersøg hos dem alle, hvem der kan tilbyde den mest attraktive løsning for virksomheden. 

Betalingsgaranti - Dankort
NETS garanterer over for forretningen, at betalingstransaktioner, der er omfattet af aftalen, vil blive honoreret med op til følgende beløb (betalingsgarantier):

 • Chip og PIN-kode er anvendt: 4.000 kr. 
 • Chip og underskrift er anvendt: 1.500 kr. 
 • Chip er anvendt i selvbetjente automater uden PIN-kode ved manglende dækning på konto: 1.000 kr. 
 • Chip anvendt i selvbetjente automater uden PIN-kode: 350 kr. 
 • Betalinger på internettet ved manglende dækning på konto: 2.000 kr. (Gældende fra 1. februar 2017) 
 • Betalinger via post og telefonordre ved manglende dækning på konto: 1.000 kr. 
 • Kontaktløse betalinger uden PIN: 350 kr. 
 • Kontaktløse betalinger med PIN-kode: 4.000 kr. Læs mere om vilkår og undtagelser for garantien her: https://www.dankort.dk/Pages/Regler-og-vilk%C3%A5r.aspx

Betalingskortsvindel
Er din butik blevet udsat for betalingskortsvindel, fx ved at en person, uretmæssigt har anvendt en anden persons betalingskort, vil butikken typisk stå med tabet, da kortholders bank vil tilbageføre beløbet. Ved køb for større beløbet eller ved transaktioner, der kan virke mistænksomme, kan det derfor være en fordel at få verificeret kundens identitet, inden handlen gennemføres.

Surcharge
Som udgangspunkt er det forbudt at overvælte betalingskortgebyret på kunden. Der gælder dog en række undtagelser hertil. 

Gavekort og elektroniske penge
Læs om reglerne for gavekort og elektroniske penge her. 

Kontantforbud og hvidvaskning
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme forbyder betaling med kontanter på 20.000 kr. eller derover ved salg af varer eller ydelser.

Ved andre transaktioner skal virksomheder være opmærksomme på transaktioner, som på grund af deres karakter særlig menes at kunne have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Forbuddet gælder også mindre betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet. Det betyder navnlig, at forbuddet også rammer køb af varer til over 20.000 kr., der betales i rater på under 20.000. kr. 

Virksomheder, der modtager betalinger over den nævnte grænse, skal sikre, at personalet er instrueret om, at betalinger over grænsen skal ske med betalingskort, bankoverførsel eller lignende.

Som konsekvens af loven skal man afvise betalinger med kontanter over grænsen. Kunden må imidlertid gerne betale 19.999,50 kr. i kontanter og resten med kort, mobilbetaling eller kontooverførsel, hvis varens eller ydelsens pris er på 20.000 kr. eller derover.

Hvis kunden alene ønsker at foretage betaling af købet af en vare der har en pris på 20.000 kr. eller derover med kontanter, må forhandleren nægte at gennemføre handlen. Der vil i sådant tilfælde ikke være tale om misligholdelse af aftalen fra forhandlerens side.

Overtrædelse af kontantforbuddet straffes som udgangspunkt med bøde, som udmåles til 25 % af det beløb der overstiger beløbsgrænsen i kontantforbuddet. Bøden er dog på mindst 10.000 kr.

Kontakt

Spørg Dansk Erhvervs ekspert i jura om betalingsmidler

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Chefkonsulent
Medarbejderprofil

Andre relaterede guides i temaet