; ;
Gemt

Ansættelse af ukrainske statsborgere

Nyhed

25. april 2022

Læs her om, hvordan du som kommende arbejdsgiver skal forholde dig, hvis du vil ansætte ukrainske statsborgere mv.


Hvem er omfattet af loven?

Det følger af loven, at der efter ansøgning kan meddeles opholdstilladelse til en udlænding, der er fordrevet fra Ukraine, i følgende tilfælde:

1) udlændingen er ukrainsk statsborger og er den 24. februar 2022 eller senere udrejst af Ukraine, hvor den pågældende på tidspunktet for udrejsen havde bopæl,

2) udlændingen havde den 24. februar 2022 status som flygtning i Ukraine og er den 24. februar 2022 eller senere udrejst af Ukraine,

3) udlændingen er ukrainsk statsborger eller havde den 24. februar 2022 status som flygtning i Ukraine og opholdt sig eller havde opholdstilladelse i Danmark den 24. februar 2022.

Opholdstilladelse giver adgang til arbejde

Udlændinge med opholdstilladelse efter loven er fritaget for krav om arbejdstilladelse og kan derfor påbegynde arbejde, fra fredag den 22. april 2022 gælder dette allerede fra ansøgning om opholdstilladelse se nedenfor.  

Meddelelse af opholdstilladelse efter loven vil herudover betyde, at de pågældende udlændinge vil have adgang til undervisning og uddannelse under deres ophold.

Endelig vil de pågældende blive omfattet af integrationslovens regler. De vil derved, hvis de ikke er i arbejde og modtager en ydelse, skulle have tilbudt et program efter integrationsloven, og vil derved modtage en beskæftigelsesindsats og danskuddannelse, hvilket kan være med til at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet.

Varighed af opholdstilladelser efter loven

Opholdstilladelser meddelt efter loven vil have en varighed frem til den 17. marts 2024 med mulighed for, at ministeren, efter inddragelse af de partier der har stemt for loven, kan bestemme, at opholdstilladelserne kan forlænges til den 17. marts 2025.

Loven giver dog også mulighed for, at de ukrainske statsborgere mv. samtidig med ophold efter særloven, kan søge opholdstilladelse efter udlændingelovens almindelige regler, herunder både reglerne for arbejde og asyl.

Ansættelse af ukrainsk statsborger

Loven trådte i kraft torsdag d. 17. marts 2022, og det er nu muligt at søge om opholdstilladelse efter særloven uden de begrænsninger, der tidligere har været gældende for ukrainere med ophold i Danmark.

Det er muligt at ansøge om en opholdstilladelse digitalt (dvs. uafhængigt af opholdssted) ligesom optagelse af biometri (fingeraftryk mv.) kan foregå via en ambassade i udlandet.

Alternativt kan der ansøges om ophold og få taget biometri via et af de fem af Udlændingestyrelsens borgerservicecentre, der ligger placeret i Næstved, Odense, Ålborg, Århus og på Bornholm.

Til virksomheder der ønsker at ansætte en ukrainer

 Adgang til at arbejde fra ansøgningstidspunktet

Fra den 22. april 2022 har ukrainere mv ret til at arbejde i Danmark, når de har ansøgt om opholdstilladelse efter særloven og har fået optaget fingeraftryk og ansigtsfoto (biometri) i Udlændingestyrelsens Borgerservice.

Retten til arbejde gælder dog ikke, hvis personen åbenbart ikke kan få opholdstilladelse efter særloven. Det anbefales i den forbindelse, at virksomheden ser kandidatens pas, for derved at kunne vurdere, om denne forventelig vil kunne opnå opholdstilladelse efter særloven.

Retten til at arbejde gælder uanset, hvornår personen har ansøgt og har fået optaget biometri.

Virksomheden skal alene sikre, at ansøgning og optagelse af biometri er sket ved at se kvittering herfor. Herudover er det en god ide også at bede om at se den pågældendes pas. Dansk Erhverv anbefaler i den forbindelse, at virksomheden opbevarer en kopi af kvitteringen for biometri og evt. også kopi af pas.

Dansk Erhverv anbefaler i øvrigt, at en ukrainsk medarbejder, der fåransættelse før der er givet opholdstilladelse, sender en kopi af ansættelseskontrakten til Udlændingestyrelsen, da det kan have betydning for bopælsplacering.

Processen med tidlig arbejdstilladelse til ukrainere

Som følge af adgangen til at arbejde allerede fra ansøgning og optagelse af biometri, er der opstået praktiske udfordringer som følge af, at den ukrainske statsborger ikke har fået tildelt et cpr.nr og dermed også et skattekort. Partnerskabet for ukrainske statsborgere har meddelt følgende proces:

  1. Personer, der har indgivet en ansøgning om opholdstilladelse, og som er fordrevne fra Ukraine, og som har fået optaget biometri, er fritaget fra krav om opholdstilladelse
  2. Ukrainerne får i tilknytning til optagelse af biometri en kvittering, som er grundlag for deres arbejdstilladelse. Kvitteringer udstedt før bekendtgørelsesændringen giver også ret til arbejde, selvom det fremgår heraf, at de først skal have opholdstilladelse.
  3. Ukrainere, der har fået en ansættelseskontrakt, skal anmode SKAT om et skattekort. I forbindelse med udstedelse af et skattekort vil de få et administrativt cpr. nr. Udstedelse af skattekort vil ske manuelt, da ukrainerne ikke har et cpr. Forventet sagsbehandlingstid vil være 14 dage. Dog med forbehold hvis antallet af ansøgere stiger meget.
  4. SKAT har brug for en lidt mere præcis formulering fra UIM, så der hjemmelmæssigt er grundlag for entydigt at konstatere, at personen er fritaget for arbejdstilladelse – kildeskatteloven. Det mere præcise grundlag vil være på plads i midten af uge 17, hvorefter den konkrete proces kan kommunikeres offentligt.
  5. Det administrative cpr. nr. kan anvendes i alle sammenhænge, hvor et cpr. nr. er nødvendigt. Når opholdstilladelsen bliver udstedt, konverteres det administrative cpr. til et egentligt cpr. nr. Det er det samme nummer.
  6. Ukrainerne kan først bopælsregistreres, når de har et egentligt cpr.nr. 

Særlig om ansættelse af unge under 18 år

Ved ansøgning om opholdstilladelse skal der som udgangspunkt ikke optages biometri for unge under 18 år og det er derfor ikke muligt at booke en tid online for optagelse af biometri.

Der er imidlertid en betingelse for at kunne påbegynde arbejde inden opholdstilladelse er opnået, at der er indgivet ansøgning og optaget biometri.

Udlændingestyrelsen har til Dansk Erhverv oplyst, at den unge under 18 år derfor skal bestille tid for biometri og i den forbindelse oplyse at det sker med henblik på arbejde. Ansøgning kan ske her Tidsbestilling - Biometri til opholdstilladelse (kubedata.dk)

Nyttige link:

Information til personer fra Ukraine
Udlændingestyrelsen og SIRI har grundet krigen i Ukraine lavet denne informationsside med spørgsmål og svar målrettet personer fra Ukraine, der ønsker at opholde sig i Danmark eller er i Danmark. Siden vil løbende blive opdateret og udbygget med relevante spørgsmål og svar.

Udlændingestyrelsens borgerservice
Her kan blandt andet bestilles tid til biometri til opholdstilladelse.

Udenrigsministeriet: Find os i verden