; ;

Ligelønsloven

Læs her om krav til ligeløn mellem kvinder og mænd, kønsopdelt lønstatistik og forbud mod fortrolighedsklausuler.

Guide

Ligelønsloven forbyder lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn
Enhver arbejdsgiver skal som udgangspunkt yde kvinder og mænd lige løn, herunder lige lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. Der kan dog være saglige og objektive grunde til at aflønne forskelligt. Loven beskytter mod både direkte og indirekte forskelsbehandling.

Hvis medarbejderen kan godtgøre, at der er lønforskelle for samme arbejde eller arbejde af samme værdi, skal arbejdsgiveren herefter kunne sandsynliggøre, at lønforskellen ikke skyldes kønsdiskriminering, men er begrundet i saglige og objektive forhold.

Saglige og objektive forhold kan fx være:

  • Den enkeltes kvalifikationer
  • Uddannelse
  • Anciennitet
  • Præstation
  • Fleksibilitet
  • Erfaring

Kønsopdelt lønstatistik
Virksomheder med mindst 35 medarbejdere, hvoraf der mindst er 10 af hvert køn med samme arbejdsfunktion, har pligt til at fremlægge kønsopdelt lønstatistik.

Læs mere i pjecen Kønsopdelt lønstatistik - hvordan?

Fortrolighedsklausul vedrørende løn
Det fremgår af loven, at medarbejdere frit må oplyse enhver om deres egne lønforhold, hvorfor der er et forbud imod fortrolighedsklausuler.

Der må derfor ikke være en ”fortrolighedsklausul” i ansættelseskontrakten, der fastsætter, at medarbejderen ikke må oplyse andre om sine lønforhold. Dette vil være en overtrædelse af ligelønsloven og udgøre et ugyldigt vilkår i ansættelseskontrakten.

Det vil være i strid med loven at opsige medarbejdere med den begrundelse, at de har har videregivet oplysninger om egne lønforhold. 

Konsekvenser ved overtrædelse af ligelønsloven

Lønforskellen
I forbindelse med en overtrædelse af ligelønsloven, hvor der ulovligt er givet kvinder og mænd forskellig løn for samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi, kan medarbejdere kræve lønforskelle udlignet 5 år tilbage. Der er desuden praksis for at medarbejdere, der ikke er indkaldt til lønsamtale under barsel, og som følge af dette er sat i stå i lønudviklingen, kan kræve efterbetaling.

Godtgørelse
En medarbejder, hvis rettigheder er krænket som følge af lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn, kan tilkendes en godtgørelse. Godtgørelsen skal fastsættes under hensyn til medarbejderens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt.
 
Godtgørelse ved opsigelse i strid med ligelønsloven
Medarbejdere må ikke afskediges eller udsættes for anden ugunstig behandling som reaktion på:

  • En klage eller et krav om ligeløn, herunder lige lønvilkår.
  • Fremsættelse af krav om kønsopdelt lønstatistik.
  • Videregivelse af egne lønoplysninger.

Underkendelse af opsigelse
Medarbejdere, der afskediges i strid med ligelønsloven, kan rejse krav om underkendelse af opsigelsen, således at ansættelsesforholdet opretholdes eller genoprettes. Ofte vil samarbejdsrelationen dog have lidt væsentlig skade, hvorfor der typisk rejses krav om betaling af en godtgørelse. 

Bod/bøde
Ligelønsloven finder ikke anvendelse, hvis en tilsvarende pligt til at yde lige løn følger af en kollektiv overenskomst. En overtrædelse af overenskomsternes bestemmelser om ligeløn kan sanktioneres med bod.

Overtrædelse af reglerne om udarbejdelse af en kønsopdelt lønstatistik kan straffes med bøde.

Andre relaterede guides i temaet