; ;
Gemt

Grønne indkøb går hånd i hånd med både klima- og erhvervspolitik

Med årlige offentlige indkøb for 380 milliarder kroner, svarende til 17 procent af Danmarks BNP, kan staten, kommunerne, regionerne og offentlige virksomheder i samarbejde gøre en markant forskel for den grønne omstilling – men det kræver en kulturændring og kompetenceudvikling.

Nyhed

10. februar 2021

Af: Morten Jung, markedschef, Dansk Erhverv.

Danmark har en bunden opgave i at forbruge smartere og producere mere klimavenligt. Vi har et ansvar i at være proaktive og arbejde for at undgå klimaudfordringerne. Derfor foreslår Dansk Erhverv, at det offentlige bruger sin handlekraft, når der købes ind.

Lad os købe grønt ind sammen
Den mest effektfulde måde, som det offentlige kan være bannerfører på, når det kommer til 70-procentmålet, er gennem udbud og indkøb. Forskning fra Center for European Economic Research viser, at det offentlige indkøb er det stærkeste værktøj til at fremme offentlig innovation i tysk erhvervsliv. Det samme gør sig gældende i Danmark. Derfor er det offentlige med sin store indkøbsmuskel vigtig, når vi skal reducere Danmarks udledning af CO2.

Men potentialet bliver langt fra indfriet. Dansk Erhverv har undersøgt 62 nye udbudssager, og selvom udbuddene ofte indeholder grønne mindstekrav, så bliver grønne hensyn sjældent brugt som decideret konkurrenceparameter, når opgaver tildeles.

Verdens førende grønne nation
Samtidig vil et grønt offentligt indkøb også være med til at drive markedet i en grønnere retning og på sigt være med til at skærpe den danske konkurrenceevne. Og virksomhederne er klar. En medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at hele 75 procent af virksomhederne hilser krav til klima og miljø velkommen, når det offentlige køber ind.

Bliver klima et konkurrenceparameter i Danmarks offentlige udbudsrunder – og gør vi det som de første i verden – så bliver grøn innovation automatisk en international konkurrencefordel for danske virksomheder, når de skal sælge produkter og ydelser i udlandet. Efterspørgslen på grønne løsninger vil kun stige frem mod 2030, hvor verdens lande skal i mål med Parisaftalen.

Men selvom viljen er der, kommer vi ingen vegne uden ambitiøse og bindende mål. Derfor skal vi fortsat gå efter et mål om reduktion af drivhusgasser fra det offentlige indkøb og forbrug på 70 procent i 2030. For at målene ikke forbliver pyntegrønne hensigter, foreslår vi en løbende monitorering af kommuner, regioner og statens præstation, kaldet ”Det offentlige grønne barometer”.

Læs også: Et opgør med ”dem og os”-fortællingen

Vi kan lære af vores nabolande
Med de rette krav kan det offentlige flytte markeder i en grønnere retning. I Norge har det offentlige gode erfaringer med at efterspørge endnu ikke udviklede grønne løsninger på det private marked.

For et par år siden udbød en norsk kommune en opgave med krav om en emissionsfri byggeplads. Markedet responderede ikke, fordi opgaven var for lille. Derfor indgik en række kommuner et samarbejde og udbød en tilsvarende opgave i fællesskab.

Volumen var nu tilstrækkelig til, at flere bød ind med løsninger, og en emissionsfri byggeplads er i dag en realitet. Markedet valgte at investere i udviklingen af maskiner, der kunne leve op til de miljøkrav, som det offentlige havde sat. I dag eksporteres maskinerne, der blev udviklet på baggrund af en lokal efterspørgsel, til verdensmarkedet. Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse viser, at danske virksomheder er klar til at gøre det samme.

Stop med ”dem og os”
Derfor ønsker Dansk Erhverv et opgør med ”dem og os”, fortællingen om det offentlige og private som hinandens modsætninger. Under coronaen har vi fundet ud af, at det private erhvervsliv og det offentlige ikke er hinandens modsætninger, men derimod hinandens forudsætninger.

"Det er kun cirka hver fjerde af de såkaldt konkurrenceegnede opgaver, som kommunerne og regionerne lader de private virksomheder konkurrere om."
- Morten Jung, markedschef, Dansk Erhverv

Det private og det offentlige er gensidigt afhængige. Vi skal væk fra tankegangen om, at initiativer altid er på bekostning af andre. Virksomheder, der leverer grønne og innovative løsninger i dag, er afgørende for danske borgeres livskvalitet og trivsel i fremtiden.

Det er kun cirka hver fjerde af de såkaldt konkurrenceegnede opgaver, som kommunerne og regionerne lader de private virksomheder konkurrere om. Derfor opstår der et behov for mere inddragelse og samarbejde, hvis Danmark skal gøre noget for klimaet, udvikling af innovation og dansk konkurrencekraft.

Grønne udbud kræver kompetencer
Et af de store behov for at kunne imødekomme et grønt offentlig-privat samarbejde fordrer en markant investering i og kompetenceudvikling af de i forvejen dygtige medarbejdere, så de besidder de rigtige kompetencer. På den måde kan udbud og kontrakter skabe mest mulig værdi for både indkøbere og leverandører.

Grønne og bæredygtige indkøb er komplekse og kræver en nuanceret og kommerciel tilgang til udbud. Derfor foreslår Dansk Erhverv, at der oprettes ECTS-berettigede indkøbsuddannelser målrettet både offentlige og private aktører. Uddannelsesforløbet skal forankres på universitetsniveau med fokus på grøn omstilling, økonomi og samarbejdsmodeller.

Etableringen af en indkøbsuddannelse vil understøtte, at offentlige og private aktører taler samme sprog og kan arbejde professionelt med udbuds- og kontraktprocessen ud fra en fælles indsigt og et mål om at skabe merværdi for alle parter og samfundet som helhed.

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil