; ;

Høringssvar 2017

Dansk Erhverv afgiver løbende udtalelser til love, bekendtgørelser m.v. Her kan du finde de høringssvar vi har afgivet i 2017.

Guide

Beskæftigelsesmininsteriet

Børne- og Socialministeriet

Vejledning om godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96

Vejledning om det frivillige område efter serviceloven

Vejledning om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA)

Ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelsesændringer til udmøntning af revision af servicelovens voksenbestemmelser

Lovforslag om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier


Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Lov om Forsyningstilsyn

Lov om elforsyning

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Evaluering af bredsbåndspuljen

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder mv.

Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Ændring af lov om varmeforsyning

SPU-høring om Europa-Kommissionens forslag til monitorering og rapportering af CO2-emissioner og brændstofforbrug for tunge motorkøretøjer

Lov om ændring af lov om afgift på elektricitet

SMP-retningslinjer for teleudbydere med en stærk markedsposition

Varmeforsyning mv.

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder mv.

Ændring af lov om elforsyning

Erhvervsministeriet

Forslag til lov om deling af data i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelser med hjemmel i markedsføringsloven

Bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden

Overimplementering

Bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til § 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge (betalingstjenesteloven)

Bekendtgørelse om gebyrer ved brug af betalingsinstrumenter i den fysiske handel

EU-Kommissionens meddelelse "Completing the Bette Regulation Agenda: Better solutions for better results"

Lovudkast om forretningshemmeligheder

Revideret udkast til vejledning om revisors levering af tilladte skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder af interesse for offentligheden

Kommissionens meddelelse om ulovligt indhold online og øget ansvar for online platforme

Industripolitisk strategi

Lovforslag om planloven

Vejledning "Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven"

Lov om ændring af lov om EKF Danmarks Eksportkredit

EU-Kommissionens forslag til en EU-ramme for screening af investeringer

Regler for detailhandel i et miljø med flere salgskanaler

Vejledning om Revisors levering af tilladte skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder af interesse for offentligheden

Reviderede anbefalinger for god selskabsledelse 2017

Lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love

Forslag om ændring af konkurrenceloven

Lov om ændring af rejsegarantifondsloven

Bekendtgørelse om finansiering af driften af kvalitetskontrollen, undersøgelser samt Revisornævnet

Kommissionens forslag om et informationsværktøj for det indre marked (COM (2017) 257) af 2. maj 2017

EU-Kommissionens forslag til forordning om en fælles digital portal (Single Digital Gateway)

Udkast til vejledning om Grønt Danmarkskort mv.

Bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer mv.

Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætning for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked

Kommissionens meddelelse "Opbygning af en Europæisk dataøkonomi"

Bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter

EU-Kommissionens forslag til et direktiv om en proportionalitetsvurdering af nationale regler om erhvervstjenester

Kommissionens forslag til e-databeskyttelsesforordningen

Kommissionens meddelelse "Building a European Data Economy"

EU-Kommissionens forslag til en forordning og et direktiv om indførelse af et nyt elektroniske EU-tjensteydelseskort

EU-Kommissionens forslag til et direktiv til bedre anmeldelse af udkast til nationale love om tjenesteydelser

Udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet og om klagefrist og krav til klagens indhold samt bekendtgørelse om gebyrer for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgifter mv. til dækning af Ædelmetalkontrollens udgifter

Finansministeriet

Bekendtgørelse om forsikringsformidlere, genforsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler

Forslag til lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag til forslag til lov om betalinger

Forslag til lov om betalinger

Forsvarsministeriet

Det internationale arbejde med ADR

Bemærkninger til forordningen om ENISA og om ICT cybersikkerhedscertificering

Justitsministeriet

Forslag til lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer

Forslag til databeskyttelsesloven

Vejledning om lovkvalitet

Redegørelse fra Voldgiftsinstituttets udvalg om revision af voldgiftsloven

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vagtvirksomhed

Ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Erfaringer med offentlighedsloven

Udkast til bekendtgørelse om ændring af kriminalregisterbekendtgørelsen


Kultur- og Kirkeministeriet

Ligestillingsministeriet og Ministeriet for Nordisk samarbejde

Miljø- og Fødevareministeriet

Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.

Forslag til første generation af kriterier for Svanemærkning af emballage til flydende fødevarer

Lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser

Bekendtgørelse og vejledning om kosttilskud

Ændring af hygiejnevejledningens kapitel 18 - skadedyr i fødevarevirksomheder

Affaldsdatasystemet

Forslag om ny EU-regulering af bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer

Forslag om 9. ændring af forordning 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer

Ændring af kystbeskyttelsesloven

EU-forordning om akrylamid i fødevarer

Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr mv.

Bekendtgørelse om pant på og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer

Vejledning om mærkning af vin og spiritus

Udkast til vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens analyse

Forslag til ændringer vedr. bisphenol A - forslag til ændring af forordning 10/2011

Ministeriet for offentlig innovation


Ministeriet for Udviklingssamarbejde


Skatteministeriet

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft mv.)

Ændring af bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund

L 109 - lovforslag om afgiftssænkninger m.m.

Kommissionens forslag til det endelige momssystem - grænseoverskridende handel mellem virksomheder

Fradragsret for erhvervsmæssige lønudgifter

Begrænsning af SKAT's mulighed for at tilbagekalde bindende svar m.m.

Udkast til styresignaler om moms - ATP-sagerne

Afskaffelse af forskudsmomsordningen

Udkast til styresignal om moms - personalets private brug af virksomhedens aktiver

Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab

Kommissionens forslag om en midlertidig generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og ydelser over en bestemt værdi

EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne

L 103 - Kildeartsbegrænsning af underskud fra visse anpartsprojekter

Udkast til styresignal om moms - personalets private brug af virksomhedens aktiver

Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte

Afskaffelse af PSO-afgiften

Retssikkerhedspakke III

Sundhed- og Ældreministeriet

Lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Vejledning om håndkøbslægemidler i selvvalg

Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Ændring af sundhedsloven (organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center mv.)

Humane håndkøbslægemidler i selvvalg

Ændring af lægemiddelloven om håndkøbslægemidler i selvvalg

Udkast til en række bekendtgørelser om regulering af håndkøbslægemidler i selvvalg

Lov om ændring af sundhedsloven (Udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker samt forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger)

Forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Lov om ændring af sundhedsloven (genindførsel af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen samt afvikling af kontaktpersonordningen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo100kørsel med bus

Europa-Kommissionens forslag til forordning om CO2-krav til nye personbiler og lette køretøjer

Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport

Targeted consultation on safety goals and functional requirements for small passenger ships

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort samt bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om taxikørsel og udkast til bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport

Vejledning om syn af kørertøjer

Ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag til Kommissionens forslag til ændring af forordning 1073/2009/EF om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18)

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Ændrede bekendtgørelser om flyvning med droner

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Bekendtgørelse og tilhørende vejledning om mærkning af demensegnede plejeboliger

Ændring af BL 9-15 om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)

Udkast til ændring af slæbningsbekendtgørelsen

Forslag til lov om erhvervsmæssig personbefordring

Forslag til lov om krav til infrastruktur for alternative drivmidler

Ændring af gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bekendtgørelse på synsområdet

Øresundskonsortiets ansøgning om ændring af forbindelsens kategorisering

Forslag om ændring af færdselsloven

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven (Erhvervskandidatuddannelse)

Forslag til lov om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse)

Forslag til model for lokal variation af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Vækstinitiativ 80B)

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område og bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Udkast til bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne

Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og SU-loven

Udenrigsministeriet


Udlændinge- og Integrationsministeriet

Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte 

Undervisningsministeriet

Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (kapacitetsloft)

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udkast til ny momsrefusionsbekendtgørelse

Udkast til Lov om frikommuneforsøg

Forslag til lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner

Lovændringer som opfølgning på frikommuneforsøget 2012-2015 

Øvrige

Danmarks Statistiks 2022-Strategi

Europæisk erhvervsstatistik, ændring af forordning nr. 184/2005 og ophævelse af 10 retsakter vedr. erhvervsstatistikker

Undersøgelse af virksomheders internationale organisering og outsourcing

Public Consultation in relation to the REACH REFIT evaluation

Andre relaterede guides i temaet