; ;

Høringssvar 2022

Her kan du læse Dansk Erhvervs høringssvar afgivet i 2022.

Guide

Beskæftigelsesmininsteriet

-

Indenrigs- og Boligministeriet

Ændring til bygningsreglement

Landsplanredegørelse 2022

Børne- og Undervisningministeriet

-

EU

Mechanism to deter and counteract coercive action by non-EU countries

Consultation response - Transparency and targeting in political advertising

DCC Call for evidence Market Definition Notice

Contribution to Commision hearing on EPBD

Draft Horizontal guidelines 2022

Effective ban on products produced, extracted or harvested by forced labor

Consultation on Draft European Sustainability Reporting Standards

Erhvervsministeriet

Forslag til et instrument til at modvirke tvang

Lov om Sociale Medier

Kommissions høringsproces vedr. markedsdefinitionen

Udkast til rådskonklusioner vedr. udbud

Kommissionens meddelelse om en Erklæring om Digitale Rettigheder og Principper

Kommissionens forslag til revision af standardiseringsforordningen

Udbudsloven

Den delegerede retsakt supplerende taksonomiforordningen vedrørende økonomiske aktiviteter i visse energisektorer

Lovforslag om Danmarks Eksport- og Investeringsfond (DEIF)

Corporate Sustainability Due Diligence

Bekendtgørelse om Pulje til Iværksætterevents

Brexit reserven

Forslag til lov om bogføring

Kommissionens forslag til direktiv vedr. styrkelse af forbrugernes rolle i den grønne omstilling gennem bedre beskyttelse mod visse former for praksis og bedre information

Vejledning om risikovurdering af foreninger

EU Kommissionens Single Market Emergency Instrument

EU-Kommissionens Call for Evidence - Effektivt forbud mod produkter, der fremstilles, udvindes eller høstes ved tvangsarbejde

International havforvaltning

Vejledning om offentliggørelse af intern viden om ledelsesændringer

Forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om betalingskonti, hvidvaskloven og forskellige andre love (del 2)

Lov om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes interesser

Lov om ændring af lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere og lov om markedsføring

Indefrysningsordningen

Critical Raw Materials

Single Market Emergency Instrument

Direktiv om ansvar for defekte produkter

AI Liability Directive

Cyber Resilience Act (CRA)

Kommissionens forslag til harmoniserede regler ang. fair ad-gang til og brug af data (Data Act)

Finansministeriet

Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning

Forsvarsministeriet

Ændringer til tekniske forskrifter for gasser

Den private sektors samarbejde med CFCS

Miljøministeriet

Den delegerede retsakt supplerende taksonomiforordningen vedrørende økonomiske aktiviteter i visse energisektorer

Vejledning om bygge- og beskyttelseslinjer i naturbeskyttelsesloven §§ 16-19

Natura-2000 planer 2022-2027

Frederikshavn Havvindmøllepark

Nulemissionszoner

Elektronikaffaldsbekendtgørelse - WEEE-bekendtgørelse

Revideret cirkulære om miljø- og energihensyn ved statslige indkøb

Ændring af pantbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om kommunernes pligt til at etablere genbrugsområder på kommunale genbrugspladser

Dansk Erhverv kommentarer til biodiversitetsrådets årsrapport 2022

Emballageforordning

Ændring af CLP med introduktion af nye fareklasser

Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri

Udkast til Autorisationsvejledningen 

Forslag om ændring af regel om sidste salgsfrist for æg

Forslag om indberetning af visse landbrugsprodukter

Forslag om ændring af sidste salgsfrist for æg

Ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.m.

Fonden for Plantebaserede Fødevarer

Udkast til revideret bekendtgørelse om mælkeprodukter mv.

EU-Kommissionens gennemførelsesforordning der fastsætter regler for detaljer og formatet af den information der skal gøres tilgængelig af medlemslandene mv.

Reviderede handelsnormer for fjerkrækød

Mulig obligatorisk berigelse af visse fødevarer med D-vitamin

Vejledning om foder og fodervirksomheder

Forslag til revision af handelsnormerne for frugt og grønt

Autorsationsvejledning

Ministeriet for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde

-

Justitsministeriet

Digital anmeldelse til skifteretten af krav og tilgodehavender mv. i sager om skifte af dødsbo

Styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet

Forslag til lov om ændring af lov om indsamling mv.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet

Aflandshage Vindmøllepark

CCUS-puljen

Den delegerede retsakt supplerende taksonomiforordningen vedrørende økonomiske aktiviteter i visse energisektorer

REPowerEU

Bekendtgørelse om tilskud til køb af nye brint og ellastbiler

REPowerEU forslag vedr. VED, EED og EPBD

Ændring af lov om elforsyning

Energinets metode for producentbetaling

Forslag til lov om ændring af energispareloven 

Ændring af lov om gasforsyning Energinet og brintforsyning

Ændring af lov om vedvarende energi

Indefrysningsordningen

Rådgivende interessentforum for Energinet

Affaldsaktørbekendtgørelsen og Affaldsregisterbekendtgørelsen

Nyt tilsyn med affaldssektoren

Bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder samt bekendtgørelse om ikrafttrædelse

Brintoprindelsesgarantier

Rådsforordning om gasområdet

Affaldsaktørbekendtgørelsen og ny bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande

Bekendtgørelse om direkte linjer

Accelering af VE-udbygning

Forslag til rådsforordning om markedskorrektionsmekanisme

Forslag til rådsforordning om certificering af kulstofoptag

Kulturministeriet

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Indhentelse af børneattest på kulturområdet

Lovforslag om kulturbidrag

Lovforslag om Kulturens Analyseinstitut

Kirkeministeriet

 

Skatteministeriet

Forhøjet selskabsskat og manglende fradag for lønudgifter

Global minimumsskat

Styresignal vedr. 15-pct.-reglen, særligt hvornår der foreligger særlige omstændigheder

DEBRA

Sanktionstiltag vedr. skattekontrolloven

Nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger

Selskabers ejendomsavancer og fastholdelse af loft over investorfradraget

Praksisændring ift. momsfritagelse af faglig undervisning

Indefrysningsordningen

Lovforslag om vejafgift

Styresignal om aktionærlån

Statsministeriet

-

Social- og Ældreministeriet

Ændring af lov om social service (Udvidelse af ordningen med varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service)

Udkast til barnets lov

Lovforslag om omlægning af indsatsen mod hjemløshed

Ændring af bekendtgørelse om socialtilsyn og bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Sundhedsministeriet

Autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Ændring af lov om sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Lovforslag om tilpasning af national ret som følge af forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik etc.

Bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur

Dansk Erhverv og Sundhed Danmark afgiver høringssvar vedr. sundhedsklynger

Forordningsforslag om European Health Data Space

Forordningsforslag om blod, væv og celler

Ændring af bekendtgørelse om høreapparatbehandling

Transportministeriet

Køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Udvikling af statsvejnettet og ophævelse af brugerbetaling ved Frederikssundbroen

Vilkår for udførsel af cabotagekørsel, kombineret og ikke-bilaterale internationale transporter

Foranstaltninger over for transportvirksomheder

Udkast til bekendtgørelse om buskørsel (Vejpakken)

Udkast til bekendtgørelse om godskørsel (Vejpakken)

Udkast til bkg. om ændring af bkg. om visse former for kombineret godstransport (cabotageregler for kombineret transport)

Udkast til ændring af bkg. om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang (sfa. L 62)

Lovforslag om kontrol med arbejdstid

Supplerende høring af lovforslag om kontrol med arbejdstid

Bekendtgørelse om pulje til offentligt tilgængelige ladestandere

Bekendtgørelse om havnepulje

Bekendtgørelse om godskørsel

Høringssvar fra DE DPT og DTL vedr. ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne ændring af bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd

Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne

Bekendtgørelse om vilkår for cabotagekørsel, kombineret transport og ikke-bilateral international transport

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om buskørsel og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel

Statsstøtte indenfor jernbane, indre vandveje og multimodal

Busudstationeringsvejledning

Uddannelses- og Forskningsministeriet

-

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Udenrigsministeriet

Gennemførelsen af Handels- og samarbejdsaftalen og Udtrædelsesaftalen - Brexit

Øvrige

HSV Havnetunnel

HSV Metrolinje M5

Kontakt

Ansættelsesret - Detail, industri og BL

Lotte Holmstrup

Direktionssekretær

Andre relaterede guides i temaet