; ;

Høringssvar 2020

Her kan du læse Dansk Erhvervs høringssvar afgivet i 2020.

Guide

Beskæftigelsesmininsteriet

Ændring af lov om godskørsel

Erhvervsministeriet

Kommissionens meddelelse om markedsafgrænsning

Høring vedr. Kommissionens meddelelse om markedsafgrænsning

Produkter og markedsovervågning

Dankort prismodel 2020

Forordning om europæisk datastyring (KOM 2020-767)

EU-initiativet "Bæredygtog selskabsledelse"

Roadmap for revisionen om vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse (IPCEI)

Forebyggelse mod forurening fra skibe

Sikkerhedsstyrelsens rådgivende organ

Fastlæggelse af omkostningsniveau i forbindelse med udførelse af visse former for vejtransport

Evaluering af New Legislative Framework

Blue Guide” for implementering af EU-produktregler

Udlejning af sommerhuse m.v. og om kommunernes planlægning for store sommerhuse

Rådskonklusioner om industripolitik – ”A recoveryadvancing the transition towards a more dynamic, resilient and competitive European industry”

EU-Kommissionens meddelelse ”A New Industrial Strategy for Europe” (COM(2020) 102 final)

EU consultation on the establishment of an EU Green Bond Standard

Lov om håndhævelse af Platform-to-Business

EU-rådsformandskabets rådskonklusioner_Better Regulation

Input til fremtidens planlov på kyst- og turismeområdet

Forslag til indsatser i det kommende EU-program for cybersikkerhedscertificering

Lovforslag om lattergas

Lovforslag om Kviklån

Artificial Intelligence

Shaping Europe's Digital Future

A European strategy for data

Barriererapport om det indre marked

Handlingsplan for håndhævelse på det indre marked

Industripolitik

SME Strategy for a sustainable and digital Europe

Rejsegarantifonden

Non-Financial Reporting Directive

Campingreglement

Consultation to guidance to article 4

Høring over diskussionsoplæg om Fintech

Høring over udkast til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger efter hvidvaskloven

New digital financial strategy for Europe FinTech Action Plan

Om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Specialudvalgshøring af Kommissionens meddelelser om turisme

GPSD bekendtgørelse

Dankort abonnement

Renewed Sustainable Finance Strategy

IA om New Competition Tool

IA om ex-ante regulatory instruments

IA om DSA og deepening the internal market

White paper on foreign subsidies

Digital Service Act Package

Nyt konkurrenceværktøj

 

Finansministeriet

Lov om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love

Garantifond for skadeforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger, hvidvaskloven m.v.

Forsvarsministeriet

RID ADR fællesmøde om transport af farligt gods

 

Fødevare-, Fiskeri- og Ligestillingsministeriet og Ministeriet for Nordisk samarbejde

Betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.

Engangsplastdirektivets bestemmelser om udvidet producentansvar og oprydningsansvar

Ændring af Bilag I til MARPOL-konventionen

EU-forslag til udskydelse af økologi Rådsforordningen 2018/848 med ét år

Opdateret mærkningsvejledning

Ny vejledning om fødevarevirksomhed i privat køkken

Fælles ernæringsmærkning i EU

Udkast til hygiejnevejledning

Over europæiske grønne aftale

Forespørgsel om analyse af erhversøkonomiske omkostninger-titaniumdioxid

Udkast til ændring af berigelsesforordningen

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport

Kontrolforordningen for fisk

Farm to Fork Strategy

Rekvireret vejledning indenfor fødevarelovgivningen m.v.

Oprindelsesmærkning

 

Justitsministeriet

Den Sociale Investeringsfond

Lov om ændring af retsplejeloven, våbenloven og hittegodsloven

Delvis forbud mod peberspray

National evaluering af databeskyttelsesreglerne

Forretningsorden for Indsamlingsnævnet

Om ændring af retsplejeloven (Politiets overtagelse af tv-overvågning)

Lov om tv-overvågning

Bekendtgørelse om Indsamling mv.

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Revision byrdefordelingsaftalen fra 2021 til 2030

Revision af direktivet for vedvarende energi

Revision af EU ETS angående luftfart

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Biobrændstofloven og bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed

Bekendtgørelse om energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Lov om elforsyning (Gennemførelse af elmarkedsdirektivet, ensretning af udløbsdatoer for
netbevillinger m.v.)

Vejledning om aftalers markedsmæssighed på området for realisering af energibesparelser

EU Green Deal

Klimaloven

Høringssvar på Klimadialogforum

 

Kultur- og Kirkeministeriet

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed: Radio- & TV-nævnets sammensætning

 

Miljøministeriet

Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn (miljøbeskyttelse, husdyrbrug og gødning)

En kemikaliestrategi med bæredygtighed for øje – På vej mod et giftfrit miljø

Mærkningskrav for engangsplastprodukter

Pantbekendtgørelsen

Lov om kemikalier, lov om miljøbeskyttelse og lov om gødning og jordforbedrings-midler, m.v.

Bekendtgørelse om affald og affaldsdatasystemet

Opfyldelse af returtagningspligten ifm. e-handel

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Roadmap for Farm-to-Fork-strategy

Ny legetøjsbekendtgørelse

Miljøzonebekendtgørelsen

 

Skatteministeriet

Defensive foranstaltninger mod lande på EU´s stortliste

Styrket skattekontrol m.v.

Genindførelse af emballageafgiften m.m.

Forhøjelse af fradrag for F&U-udgifter m.m.

Forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger

 

Social- og Indenrigsministeriet

Forskeradgang til pseudonymiserede virksomhedsdata

Udkast til bekendtgørelser om hhv. socialtilsyn og Tilbudsportalen

Vores Mål delrapporterne - Vores Planet og Vores Samfund

 

Sundhed- og Ældreministeriet

EU's lægemiddelstrategi

Lov om epidemier mv. (epidemiloven)

Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning

Faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatsbehandling af voksne

Lov om ændring af sundhedsloven, lov om social service og forskellige andre love

Bekendtgørelser vedrørende udmøntningen af den nationale handleplan mod børn og unges rygning

Akutanbefalinger - redderuddannelsen

Lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger m.fl.

Lovforslag om tobak

Vedr påbud om at købe og videredistribuere visse lægemidler med paracetamol

Sundhedsloven - frivillige isolationsfaciliteter

Høring over udkast til forslag til lov om epidemier mv. (epidemiloven)

Transport- og Boligministeriet

Lov om private fællesveje (vintervedligeholdelse- og renholdelsesarbejder)

Syn af køretøjer

Dimensions-, særtransport og modulvogntogsbekendtgørelsen

Gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

New Mobility Approach

Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Parkering af løbehjul

Ændring af vejloven

Afholdelse af motorløb på bane

Godkendelse og syn af køretøjer

Afmærkning af akutte trafikfarlige hændelser på motorveje og motortrafikveje

Forsøgsordning for motoriseret løbehjul m.v.

Lov om almene boliger. midlertidig regulering af boligforholdene og lov om friplejeboliger mv.

Bemærkninger til høring af bekendtgørelse om køre- og hviletid

Ændring af vejloven

Lov om godkendelse og syn af køretøjer

Ladestandere i forbindelse med bygninger

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet

Over udkast til Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Lov om luftfart - ophævelse af skandinavisk luftfartssamarbejde

Høring over tilladelse til at drive jernbanevirksomhed

Bilaterale vejtransportaftaler

Autonomous Mobility AS' forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Slotsforordning

Støtte til almene boliger mv.

Nødplan for opretholdelse af syn uder coronakrisen

Den europæiske grønne aftale

VVM vurdering på havneområdet

Bemærkninger til bekendtgørekse om Droneflyvning

Farligt gods

Cykelparkering

Ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Grøn buspulje

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v.

Ladestandervejledning

Godkendelse af tohjule og landbrugskøretøjer mv

Sideaktiviteter for almene boligorganisationer m.v.

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Oprettelse af et europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling

 

Udenrigsministeriet

Sektorpartnerskab for erhvervsrejsende: Let opdatering af retningslinjer

Frihandelsforhandlinger mellem EU og UK

About Danida

 

Øvrige

Contribution on the Commissions Competition Policy supporting the Green Deal

Metode- og procesrammen for Behandlingsrådet

Standard Contractual Clauses for transferring personal data to non-EU countries

Digital Services Act Package

Public consultation on the Market Definition Notice used in EU competition law

European Climate Law (EU) 2018/1999

Statsstøtteretningslinjerne for miljøbeskyttelse og energi

Syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og om ballastvandplaner og -journaler.

Roadmap for national emissions reduction targets (Effort Sharing Regulation)

Roadmap regarding updating the EU emissions trading system

Infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet

Bandedanmarks netredegørelse 2022

Ændring af konkurrenceloven (implementering af ECN+ direktivet)

Udbud på insulinpumper m.m.

Revision af EU's energibeskatningsdirektiv

Bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter

European Commission’s roadmap on Sustainable corporate governance

Høring over udkast til nye kriterier for svanemærkning af legetøj

Udkast til reviderede anbefalinger for god Selskabsledelse

European Commission’s Public Consultation on the initiative: “New Competition Tool (‘NCT’)”

Indsamlingsnævnet - Høring om reguleringen af crowdfunding

Danske Regioners forslag til model for et Behandlingsråd

European Commission Input update of Blue Guide for COM DG GROW

Movias mobilitetsplan

Andre relaterede guides i temaet