; ;

Høringssvar 2023

Her kan du læse Dansk Erhvervs høringssvar afgivet i 2023.

Guide

Beskæftigelsesministeriet

 

Børne- og Undervisningsministeriet

Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Aftale om at styrke undervisningen for anbragte børn og unge

Høring over udkast til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

Ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

Ligestilling af krisecentertilbud til mænd

Erhvervsministeriet

Præhøring af lov- og bekendtgørelsesudkast vedrørende implementering af bæredygtighedsdirektivet (CSRD)

EU Kommissionens forslag til listing act

Green Deal Industrial Plan for the Net Zero Age

Anvendelse af MitID som kontrolkilde

Lov om ændring af lov om erhvervsfremme

Ændringsbekendtgørelse om Startup Denmark-ordningen

CbC ændring af årsregnskabsloven

Bekendtgørelse vedr. tilskud til energiudsatte dagligvarebutikker i små byer mv. - Købmandsordningen

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens rådgivende organ

Forslag til ændring af lov om investeringsscreening og klagenævn for udbud

Critical raw materials

Forslag til lov om ændring af lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v.

Net Zero Act

The Single Market at 30

Kommissions forslag til direktiv om Right to Repair

Evaluering af Produktloven

EU-Kommissionens meddelelse vedr. et sikkert og bæredygtigt udbud af kritiske råstoffer til støtte for den dobbelte omstilling

Valg af værtsby for Expo 2027-2028

Papir om dataetik i den finansielle sektor

Lov om beføjelser i forhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om digitale markeder DMA

Taksonomi KOM delegerede forordninger om klima og miljø

EU-kommissionens forslag til forordning om udstedelse af tvangslicens med henblik på krisestyring

EU-toldreformpakke

Forslag til lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere

Indre marked for digitale tjenester

Kommissionens forslag om betalingstjenestedirektiv og -forordning

Kommissionens forslag til Open Finance-forordning

Forslag om ny legetøjsforordningen

Legetøjsforordningen - Legebranchen

Kommissionens udkast til hjælpepakker for SMV'er

Ændring af ADR Direktivet

Ændring af bekendtgørelse om anmeldelse registrering gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Nedsættelse af parlamenterisk arbejdsgruppe om at reducere adm byrder

Lov om ændring af bla. årsregnskabsloven (implementering af CSRD)

Hjemkaldelse af sedler december 2023

Nedsættelse af kontantforbud december 2023

Ændring af produktloven m.v

Lov om ændring af årsregnskabsloven m.fl. (implementering af CSRD)

Forslag til ændring af konkurrenceloven 2023

EU

Feedback til EU-Kommissions høring om forslag til nye bæredygtighedsstandarder jf. CSRD

DCC_Input on draft revised Market Definition Notice

Electricity market reform

DCC Call for evidence

Call for Evidence on the TRL

Late Payment

Finansministeriet

REPower-EU-kapitel

Kommissionens forslag til etablering af en digital euro

Forsvarsministeriet

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Udvidelse af fristen for retten til udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med somatisk behandling

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse om gebyr for videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger

Bekendtgørelse om udleveringsbestemmelser for håndkøbslægemidler til mennesker og dyr

Bekendtgørelser om sæsonvaccination

Lovforslag om Nævnet for sundhedsapps

Lovforslag om tilpasninger af den økonomiske styringsmodel for apotekssektoren mv.

Ændring af hygiejnevejledningen

EU-Kommissionens forslag til revision af EU’s lægemiddellovgivning

Bekendtgørelser om gebyrer for kliniske forsøg

Vejledning om frit sygehusvalg

Bekendtgørelser om indberetninger fra praksissektoren til Sundhedsdatastyrelsen

Udkast til integreret dobbeltdiagnose behandling

Justitsministeriet

Revision af konkurskarantæne reglerne

Forslag til ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om kreditaftaler

Kommissionens forslag til forordning om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner

Forslag til lov om ændring af databeskyttelsesloven

Kirkeministeriet

Lov om ændring af planloven og forskellige andre love

Bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering

Ændring af testcenterloven (ændring af Høvsøre)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse vedr. detailmarkedet for gas

Ændring af lov om vedvarende energi

Kommissionens delegerede retsakter for grønne brændstoffer

Kommissionens forslag til forordning om styrkede CO2-emissionsmål for nye tunge køretøjer

Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald

Forslag til elmarkedsreform (REMIT og ACER)

Forslag til elmarkedsreform

Affaldsaktørbekendtgørelsen vedrørende kompostering på genbrugspladser

Klimastatus- og Fremskrivning 2023

Ajourføring af Danmarks nationale energi- og klimaplan

Ændring af metode for nettarif for elforbrugere tilsluttet transmissionsnettet

Bekendtgørelse om tilskud til energiforbedringer i bygninger til helårsbeboelse (Energirenoveringspuljen)

Forslag om Unionens udtræden af energichartertraktaten

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag til ændring af forskrift D1, C2, H1 og I ifm. implementering af uafhængige aggregatorer

Lov om CO2-kvoter

Indspil til evaluering af klimalovens årshjul

Forslag til Lov om ændring af lov om elfor-syning og lov om gasforsyning

Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2023

Prisloft på overskudsvarme

Bekendtgørelse om varetagelse af gasforsyningssikkerheden

State of the Energy Union

Vindenergipakken

Energinets forslag til metode for forbrug tilsluttet på 10 kV og derover i distributionsnettet

Udkast til ny bekendtgørelse om CO2-kvoter

Forlængelse af tre nødforordninger på energiområdet

Danmarks globale klimaindsats (Klimarådet)

Indspil til drøftelse af samfundsmæssige hensyn

Metodebeskrivelse - Tarifering af direkte linjer industrielle egenproducenter og samplacerede anlæg

Grid Action Plan

Unionslisten over projekter af fælles og gensidig interesse

Kulturministeriet

Lov om ophavsret

Lov om kulturbidrag

Bekendtgørelse om administration af ordning om visse medietjenesteudbyderes bidrag til fremme af dansk kultur

Miljøministeriet

Forslag om revision af CLP forordningen

Miljøministeriets rammenotat for Euronorm 7

Direktivforslag om grønne anprisninger

Kommissionens forslag om prioritering af produkter under Ecodesignforordningen

Dansk Erhverv og Genvindingsindustriens høringssvar til revision af Dækbekendtgørelsen

Kommissionens forslag om prioritering af produkter under Ecodesignforordningen

Forslag om Detergentforordningen

Forslag om forbud mod PFAS i brandslukningsudstyr på øvelsespladser

Bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage

Taksonomi KOM delegerede forordninger om klima og miljø

Ændring af habitatbekendtgørelsen - udpegning af et nyt marint fuglebeskyttelsesområde

Bekendtgørelse om forbud mod visse engangsplastprodukter og krav om mærkning af visse andre engangsplastprodukter

Revision af affaldsrammedirektivet

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter m.v.)

Revision af Dækbekendtgørelsen

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (selektiv nedrivning af visse byggerier)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

EU-vejledning og bilag til forordning 853-2004

Bekendtgørelse om foderkontrol mv.

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater, herunder nyt smileymærke

Udkast til betalingsbekendtgørelse

Kommissionens rapport om nye handelnormer for cider og bælgfrugter

Kommissionens delegerede forordning om ændring af listen over sektorer og produkter omfattet af handelsnormer

Guidelines for calculating the carbon footprint of food products available on the Danish market

Ændringer til forordninger om olivenolie

Skatteministeriet

Forslag til lov om midlertidigt solidaritetsbidrag

Lov om et loft over indtægter fra elproduktion

Lov om ændring af momsloven chokoladeafgiftsloven skattekontrolloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af momsloven

Forslag til ejendomsskattelov og forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven, kulbrinteskatteloven og ligningsloven

Styresignal om fastlæggelse af praksis for juridiske kategorisering

Betalingsfrister og fradrag for dagplejere

Nyt afsnit i DJV om værdiansættelse

Gennemførelse af aftale om skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet

Klare regler for bevarelse af lavere pensionsudbetalingsalder og forhøjelse af personfradraget for personer under 18 år m.v.

Ophævelse af visse SKAT-meddelelser offentliggjort i perioden 2005-2009 - udkast til styresignal

Ændring af aktiesparekontoloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love

Lov om en ekstraskat for visse koncernenheder (minimumsbeskatningsloven)

Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven m.fl.

Forslag om lempelse af energiafgiften for hotellers rumvarme

Forslag til lov om spil

Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Lovforslag til ændring af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet

Lov om ændring af lov om social service

Lov om ændring af lov om frikommunenetværk

Opdatering af vejledninger som følge af vedtagelsen af L 64

Lov om ændring af lov om social service m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 (BR18)

Statsministeriet

 

Transportministeriet

Bekendtgørelse om vilkår for udførelse af cabotagekørsel

Bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler mv

Rammerne for udvikling af Københavns Lufthavn

HSV Kompetencedelegation tunnelfabrik Femern

Lovforslag om udlejningskøretøjer uden fører til godstransport (ændring af lov om godskørsel)

Fælles høringssvar - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

Bekendtgørelse om særtransport

EETS-bekendtgørelse

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med dobbelttrailer-vogntog

Bekendtgørelse om vejnet i forsøg med dobbelttrailere

Bekendtgørelse om forenkling af foranstaltninger vedr. det transeuropæiske transportnet (TEN-T)

Forslag til lov om ændring af færdselslovens §70a (forsøg med dobbelttrailer-vogntog)

3. etape af Kalundborgmotorvejen

Bekendtgørelse om køretøjers vægt og dimensioner mv.

Forslag til lov om E20_E45 ved Kolding, Kalundborgmotorvejens 3. etape og rute 15 Ringkøbing-Herning

HSV Trafikselskaber 10-årige rutetilladelser til nulemissionsbusser

Lov om ændring af taxiloven - mulighed for at undtage visse øer fra lovens anvendelsesområde

Ændring af postloven

Havneatlas

Europa-kommissionens forslag til forordning om beregning af drivhusgasemissioner fra transportsektoren

Lovforslag om ændring af lov om Sund og Bælt og lov om offentlige veje m.v.

Udkast til lov om ændring af lov om luftfart

Bekendtgørelse om vejnettet for modulvogntog

Miljøkonsekvensvurderingen af øget kapacitet på Motorring 3

Miljøkonsekvensvurderingen af udbygningsprojektet for E20 Amagermotorvejen

Bekendtgørelse om godskørsel og buskørsel (vandelskrav og kapitalkrav)

Bekendtgørelse om vejafmærkning (lange vogntog)

Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

Lovforslag vedr. opgradering af Øresundsbanen

Uddannelse- og Forskningsministeriet

 

Udenrigsministeriet

 

Udlændige- og integrationsministeriet

Ændring af udændingeloven (Revision af reglerne om transportøransvar ifm. midlertidig grænsekontrol)

Økonomiministeriet

 

Øvrige

Nyt administrationsgrundlag for udeservering i KK

Kontakt

Direktions- & Strategisekretariatet

Trine Grinder-Pedersen

Direktionssekretær

Andre relaterede guides i temaet