;

Høringssvar 2023

Her kan du læse Dansk Erhvervs høringssvar afgivet i 2023.

Guide

Beskæftigelsesministeriet

 

Børne- og Undervisningsministeriet

Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Aftale om at styrke undervisningen for anbragte børn og unge

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

Ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer

Erhvervsministeriet

EU Kommissionens forslag til listing act

Green Deal Industrial Plan for the Net Zero Age

Anvendelse af MitID som kontrolkilde

Lov om ændring af lov om erhvervsfremme

Ændringsbekendtgørelse om Startup Denmark-ordningen

CbC ændring af årsregnskabsloven

Bekendtgørelse vedr. tilskud til energiudsatte dagligvarebutikker i små byer mv. - Købmandsordningen

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens rådgivende organ

Forslag til ændring af lov om investeringsscreening og klagenævn for udbud

Critical raw materials

Forslag til lov om ændring af lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v.

Net Zero Act

The Single Market at 30

Kommissions forslag til direktiv om Right to Repair

Evaluering af Produktloven

EU-Kommissionens meddelelse vedr. et sikkert og bæredygtigt udbud af kritiske råstoffer til støtte for den dobbelte omstilling

EU

DCC_Input on draft revised Market Definition Notice

Electricity market reform

DCC Call for evidence

Finansministeriet

REPower-EU-kapitel

Forsvarsministeriet

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Udvidelse af fristen for retten til udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med somatisk behandling

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Justitsministeriet

 

Kirkeministeriet

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse vedr. detailmarkedet for gas

Ændring af lov om vedvarende energi

Kommissionens delegerede retsakter for grønne brændstoffer

Kommissionens forslag til forordning om styrkede CO2-emissionsmål for nye tunge køretøjer

Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald

Forslag til elmarkedsreform (REMIT og ACER)

Forslag til elmarkedsreform

Affaldsaktørbekendtgørelsen vedrørende kompostering på genbrugspladser

Kulturministeriet

Lov om ophavsret

Miljøministeriet

Forslag om revision af CLP forordningen

Miljøministeriets rammenotat for Euronorm 7

Direktivforslag om grønne anprisninger

Kommissionens forslag om prioritering af produkter under Ecodesignforordningen

Dansk Erhverv og Genvindingsindustriens høringssvar til revision af Dækbekendtgørelsen

Kommissionens forslag om prioritering af produkter under Ecodesignforordningen

Forslag om Detergentforordningen

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

EU-vejledning og bilag til forordning 853-2004

Bekendtgørelse om foderkontrol mv.

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater, herunder nyt smileymærke

Skatteministeriet

Forslag til lov om midlertidigt solidaritetsbidrag

Lov om et loft over indtægter fra elproduktion

Lov om ændring af momsloven chokoladeafgiftsloven skattekontrolloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af momsloven

Forslag til ejendomsskattelov og forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven, kulbrinteskatteloven og ligningsloven

Styresignal om fastlæggelse af praksis for juridiske kategorisering

Betalingsfrister og fradrag for dagplejere

Nyt afsnit i DJV om værdiansættelse

Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Lovforslag til ændring af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet

Lov om ændring af lov om social service

Statsministeriet

 

Transportministeriet

Bekendtgørelse om vilkår for udførelse af cabotagekørsel

Bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler mv

Rammerne for udvikling af Københavns Lufthavn

HSV Kompetencedelegation tunnelfabrik Femern

Lovforslag om udlejningskøretøjer uden fører til godstransport (ændring af lov om godskørsel)

Fælles høringssvar - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område

Bekendtgørelse om særtransport

EETS-bekendtgørelse

Bekendtgørelse om vejnet i forsøg med dobbelttrailere

Uddannelse- og Forskningsministeriet

 

Udenrigsministeriet

 

Udlændige- og integrationsministeriet

 

Økonomiministeriet

 

Øvrige

Kontakt

Arbejds- og ansættelsesret H/T

Lotte Holmstrup

Direktionssekretær

Andre relaterede guides i temaet