Høringssvar 2021

Her kan du læse Dansk Erhvervs høringssvar afgivet i 2021.

Guide

Beskæftigelsesmininsteriet

-

Børne- og Undervisningministeriet

Minimumsnormeringer i daginstitutioner og indsamling af data

Rammer for puljer udmøntet i forbindelse med aftale om minimumsnormeringer

Erhvervsministeriet

Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer.

Forordning om europæisk datastyring

Urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden

Udkast til rådskonklusioner om New Consumer Agenda

Strategi for Danmark som en førende bæredygtig turistdestination

Urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden

Investeringsscreening

Digital Market Act (COM(2020)842 final)

Digital Services Act samt ændring af e-handelsdirektivet (2000/31/EC)

 

Finansministeriet

Handlingsplanen for Verdensmålene

Offentliggørelse og deklarering i konsulentrapporter bestilt af offentlige myndigheder

Lov om betalinger

Forsvarsministeriet

Direktiv om sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen

Oplysnings- og underretningspligter vedrørende sikkerhed i net og tjenester

Leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur

Miljøministeriet

Forbud mod, og krav om mærkning af, visse engangsplastprodukter

Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri

Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket

Økologihandlingsplan

Justitsministeriet

Obligatorisk registrering af tv-overvågning

Udkast ændring af revisionsbestemmelse om logningsreglerne

Lov om tryghedsskabende opholdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande mv.

Kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Kommentar til Klimarådets arbejdsplan for 2021 

Kommentar til Klimarådets statusrapport for 2021 

Strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet

Den Europæiske Klimapagt

Reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål

Kulturministeriet

-

Kirkeministeriet

 

Miljøministeriet

Forbud mod visse engangsplatprodukter 

Handlingsplan for cirkulær økonomi - National plan for forebyggelse og håndtering af affald

Skatteministeriet

Muligheden for at forbedre skattevilkårene for iværksættere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Registeringsafgiftsloven mv. (L 129)

Kompenserende skatte- og afgiftslettelser ifm. grøn skattereform

Social- og Indenrigsministeriet

 

Sundheds- og Ældreministeriet

Vejledning om helbredskrav til kørekort

Velfærdsaftaler og frikommuner

Handlingsplan for verdensmål på sundhedsområdet

Udkast til bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet

Forretningsorden for Rådet for tryghedsskabende Velfærdsteknologi

Ændringsforslag til Epidemiloven (L 134)

Epidemiloven

Implementering af markedsovervågningsforordningen for e-cigaretter

Obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Ældretilsynet

Transport- og Boligministeriet

Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på taxi-området

Håndbog for sideanlæg i åbent land

Ophævelse af cirkulæreskrivelse nr. 11572 og nr. 19

Udkast til vejledning om strategisk planlægning for landsbyer

Udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus mv.

Forslag til lov om anlæg af Lynetteholm

Femern Bælt

Skærpet indsats mod vanvidskørsel

Overvågning af CO2-udledning fra lette køretøjer

Revision af slots-forordningen som følge af Covid-19

Ophævelse af revisionsbestemmelse for Tempo 100-ordningen

Ændring af AFI-loven

Uddannelses- og Forskningsministeriet

-

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Udenrigsministeriet

-

EU

Revision of Commission Regulation and Notice on Simplified Procedure

General Block Exemption for the Green Deal and the Industrial and Digital Strategies

Energy Performance of Buildings Directive

Initiative on Sustainable Corporate Governance

European Commission’s Roadmap on revision of EU marketing standards

Øvrige

Lejre Kommunes indkøbspolitik

Climate change – updating the EU emissions trading system (ETS)

Inception Impact Assessment for the European Health Data Space

National emissions reduction targets (Effort Sharing Regulation)

State aid rules on risk finance for SMEs

Review of the Framework for State aid for research and development and innovation

Andre relaterede guides i temaet