; ;

Høringssvar 2021

Her kan du læse Dansk Erhvervs høringssvar afgivet i 2021.

Guide

Beskæftigelsesmininsteriet

-

Børne- og Undervisningministeriet

Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud

Grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser

Minimumsnormeringer i daginstitutioner og indsamling af data

Rammer for puljer udmøntet i forbindelse med aftale om minimumsnormeringer

Erhvervsministeriet

Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn

Garantifond for skadeforsikringsselskaber, investeringsforeninger, hvidvaskloven mv.

EU’s Regionalfond og Socialfond Plus samt partnerskabsaftale 2021-2027

Elektrisk materiel

Criteria for the analysis of the compatibility with the internal markets of State Aid

A Competition policy fit for new challenges

Pulje til fremme og formidling af grønt iværksætteri

Havplanen

Miljømarkedsføring

Markedsføringsloven

General Product Safety Regulation (GPSR)

Evaluering af aftalen om et opgør med kviklån

Konkurrenceforvridende subsidier på det indre marked fra lande uden for EU

Anerkendelse af udenlandske sønæringsbeviser til tjeneste i fiskeskibe

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel

Bekendtgørelse om maskiner

Corporate Sustainability Reporting Directive

Updating the 2020 New Industrial Strategy

Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer.

Forordning om europæisk datastyring

Urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden

Udkast til rådskonklusioner om New Consumer Agenda

Strategi for Danmark som en førende bæredygtig turistdestination

Urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden

Investeringsscreening

Digital Market Act (COM(2020)842 final)

Digital Services Act samt ændring af e-handelsdirektivet (2000/31/EC)

Finansministeriet

Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering - ny EU-tilsynsmyndighed (AMLA)

Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering – sporbarhed af overførsler af kryptoaktiver

Lov om finansiel virksomhed, kapitalmarkeder og  om investeringsforeninger m.v.

Lov om velfærd (Velfærdsloven)

Handlingsplanen for Verdensmålene

Offentliggørelse og deklarering i konsulentrapporter bestilt af offentlige myndigheder

Lov om betalinger

Forsvarsministeriet

Eftersøgning og redning på luftfartsområdet i Grønland

Direktiv om sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen

Oplysnings- og underretningspligter vedrørende sikkerhed i net og tjenester

Leverandørsikkerhed i den kritiske teleinfrastruktur

Miljøministeriet

Regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås (jf. lufthavnsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affald

Udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring

Clean Vehicles Directive

Tilskudsordning af mindre belastende biocidprodukter og aktivstoffer

Forbud mod, og krav om mærkning af, visse engangsplastprodukter

Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri

Foderkontrol, kædekontrol og fodervirksomheder med certificeret kvalitetsstyringssystem

Fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

Ekstrakter af grøn te indeholdende (-)-epigallocathecin-3-gallat

Obligatorisk D-vitamin berigelse af industrimargarine anvendt i finere bagværk

R 18-21 notat om revision af EU’s handelsnormer for landbrugsprodukter

Berigelsesforordningen for så vidt angår monacolinerfra rød gær-ris

Fjernelse af titandioxid (E 171)

Kodeks for klimakommunikation om fødevarer

Mulig obligatorisk berigelse af fødevarer med D-vitamin

Kodeks for klimakommunikation om fødevarer

Erklæring for klimakommunikation om fødevarer

Datadrevet kontrol og modernisering af smiley-ordningen

EU-forslag til maksimalgrænseværdier for akrylamid

EU-Kommissionens undersøgelse om nye genomteknikker

Vejledning om egenkontrol

Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket

Økologihandlingsplan

Justitsministeriet

Politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG)

Behandling af personoplysninger vedrørende personer meddelt opholdsforbud efter straffelovens §79c

Direktiv om forbrugerkreditaftaler

Direktivpakken New Deal for Consumers

Undtagelse af belønningsbaseret crowdfunding fra lov om indsamling

Obligatorisk registrering af tv-overvågning

Udkast ændring af revisionsbestemmelse om logningsreglerne

Lov om tryghedsskabende opholdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande mv.

Kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Rammer for etablering af VE på havet samt flyvende solcelleanlæg

Overskudsvarmeregulering

Standarder for transmission af tv-signaler, radiotransmission m.v.

Tilskud til energibesparelser- og effektiviseringer i helårsbeboelse (Bygningspuljen)

Kommentar til Klimarådets arbejdsplan for 2021 

Kommentar til Klimarådets statusrapport for 2021 

Strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet

Den Europæiske Klimapagt

Reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål

Kulturministeriet

Slots- og Kulturstyrelsens behandling af data vedr. COVID-19-kompensationsordninger.

Kirkeministeriet

 

Miljøministeriet

Regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås lufthavnsbekendtgørelsen)

Forbud mod visse engangsplatprodukter 

Handlingsplan for cirkulær økonomi - National plan for forebyggelse og håndtering af affald

Skatteministeriet

Moms på kunsteres rettigheder (L106)

Skattekontrol

Indførelse af afgift på nikotinprodukter m.v.

Dækningsafgiften mv.

Skattekontrol- og lignignsloven

Muligheden for at forbedre skattevilkårene for iværksættere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Registeringsafgiftsloven mv. (L 129)

Kompenserende skatte- og afgiftslettelser ifm. grøn skattereform

Social- og Indenrigsministeriet

Ændret socialtilsyn og lov om social service

Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud

Regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.

Landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Sundheds- og Ældreministeriet

Tobaksvarer m.v. og lov om elektroniske cigaretter m.v.

Dansk Erhvervs bemærkninger til HERA-pakken

Mellemkommunal refusion for kommunale sundhedsydelser til borgere på specialiserede sociale botilbud

Pulje til at understøtte innovative indkøb i sundhedsvæsenet

Konsekvensanalyse og spørgeskema ang. European Health Data Space

Det digitale sundhedskort

Vejledning om helbredskrav til kørekort

Velfærdsaftaler og frikommuner

Handlingsplan for verdensmål på sundhedsområdet

Udkast til bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet

Forretningsorden for Rådet for tryghedsskabende Velfærdsteknologi

Ændringsforslag til Epidemiloven (L 134)

Epidemiloven

Implementering af markedsovervågningsforordningen for e-cigaretter

Obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Ældretilsynet

Transport- og Boligministeriet

Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

Pulje til grøn drivmiddelinfrastruktur til erhvervstransport

Udkastet til BL 7-101

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Infrastruktur for alternative drivmidler til transport

Fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter

Nyaffattelse af bekendtgørelser om biobrændstoffers bæredygtighed m.v.

Straf i sager om forkert afsætning af passagerer

Supplerende hørings af implementering af EU's Vejpakke

Færdsel- og Trafikstyrelsens beføjelser

Ændring af Postloven

Implimentering af EU´s Vejpakke

Indførsel af forebyggelsesområder mv. i lov om almene boliger

Indskrænkning af adgangen til luftfart 

Kompensation mv. ifm. jernbaneloven og lov om elektrificering

Banedanmarks Netredegørelse 2022 – bilag 3.5C

Interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer, fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen.

Udstedelse af takografkort & ændring af Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter

Markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer

Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang

Ændring af Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller

Bekendtgørelse om jernbanerelaterede servicefaciliteter og tjenesteydelser

Farlig gods kompetencer

Registering af køretøjer

Anlæg af Femern Bælt-tunnelen

Implementeringsredegørelse for Lynetteholm-projektet

Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på taxi-området

Håndbog for sideanlæg i åbent land

Ophævelse af cirkulæreskrivelse nr. 11572 og nr. 19

Udkast til vejledning om strategisk planlægning for landsbyer

Udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus mv.

Forslag til lov om anlæg af Lynetteholm

Femern Bælt

Skærpet indsats mod vanvidskørsel

Overvågning af CO2-udledning fra lette køretøjer

Revision af slots-forordningen som følge af Covid-19

Ophævelse af revisionsbestemmelse for Tempo 100-ordningen

Ændring af AFI-loven

Uddannelses- og Forskningsministeriet

-

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Udenrigsministeriet

-

EU

General Block Exemption Regulation (“GBER”) for State aid promoting the green and digital transition

Preventing money laundering and terrorist financing – new rules for the private sector

Roadmap on Sustainable Food Systems

DG SANTE - Legislation for plants produced by certain new genomic techniques

Fit for 55 pakken

Civil Liability

AI public hearing

Declaration of Digital Principles

Europa-Kommissionens forslag om en pålidelig og sikker digital identitet til alle europæere

Feedback to the Combined Roadmap/Inception Impact Assessment for the European Health Data Space

Data Act

Forordning om kunstig intelligens

Kommissionens meddelelse om bedre regulering

Roadmap regarding protecting marine environment

Revision of Commission Regulation and Notice on Simplified Procedure

General Block Exemption for the Green Deal and the Industrial and Digital Strategies

Energy Performance of Buildings Directive

Initiative on Sustainable Corporate Governance

European Commission’s Roadmap on revision of EU marketing standards

Øvrige

Landsplandirektiv for arealer til erhverv i Tårnby og Dragør Kommuner inden for støjrestriktionsområdet omkring Københavns Lufthavn

OECD Working Party on Responsible Business Conduct

Behandlingsrådets proces håndbog og metodevejledning til evaluering af sundhedsteknologi

Lejre Kommunes indkøbspolitik

Climate change – updating the EU emissions trading system (ETS)

Inception Impact Assessment for the European Health Data Space

National emissions reduction targets (Effort Sharing Regulation)

State aid rules on risk finance for SMEs

Review of the Framework for State aid for research and development and innovation

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Carl Andersen

Politisk konsulent for familieejede virksomheder

Andre relaterede guides i temaet