; ;

Høringssvar 2019

Her kan du læse Dansk Erhvervs høringssvar afgivet i 2019

Guide

Beskæftigelsesmininsteriet

 

Boligministeriet

Høringssvar på forslag til lov om ændring af byggeloven

 

Børne- og Undervisningministeriet

 

Erhvervsministeriet

Høringssvar om produkter og markedsovervågning

Høringssvar virksomheders CSR-rapportering

Høringssvar Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses

Høringssvar om ændring af lov om planlægning mv.

Høringssvar Kommissionens forslag til ændring af den generelle gruppefritagelsesforordning på statsstøtteområdet

Høringssvar Finsk formandsskabspapir om bæredygtig vækst 

Høringssvar - Evaluering af statsstøttereglerne

Høringssvar af bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom

Høringssvar af bekendtgørelse om VisitDenmarks koordination m.v

Høringssvar supplerende retningslinjer til EU-forhandlingsmandat om international e-handel

Høringssvar Kommissionens meddelelse om Bedre Regulering

Høringssvar Rådskonklusioner om det indre marked

Høringssvar over udbud af .dk - forlængelse af tilladelse til administration af .dk

Høringssvar fingerplan

Høringssvar af forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Høring - udkast til bekendtgørelse - Campingreglementet

Høringssvar om lov om klagemyndigheder for offentlige erhvervsaktiviteter

Høringssvar om Legetøjsbekendtgørelsen

Høringssvar om hvidvaskloven

Høringssvar vedrørende gennemførelse af 5. hvidvaskningsdirektiv

Høringssvar om Udkast til vejledning vdr. fleksibel planlægning

Høringssvar vedr. evaluering af udbudsloven 

Høringssvar om forslag til lov om ændring af sommerhuse og campering

Høring over bekendtgørelser som følge af ændrede regler om reelle ejere

 

Finansministeriet

 

Forsvarsministeriet

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om tilslutning til Center for Cybersikkerhed

Høringssvar over lov om Center for Cybersikkerhed

 

Fødevare-, Fiskeri- og Ligestillingsministeriet og Ministeriet for Nordisk samarbejde

Høringssvar om betaling for godkendelse og syn m.m. af transportmateriel

Høringssvar om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.

Høringssvar om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Høringssvar Økologiske fødevarer og økologisk akvakultur 

Høringssvar om grænseværdier for pesticidrester af stofferne chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl 

Høringssvar om vurdering af fund af mikroorganismer i fødevarer

Høringssvar af erhvervsøkonomiske konsekvenser chlorpyrifos

Høringssvar om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser

Høringssvar på rammenotat Chlorpyrifos

Høringssvar om ernærings og sundhedsansprisninger

Høringssvar udkast til forordning om sundhedsimportdokument

Høringssvar på forespørgsel vedrørende chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af økologiloven

Høringssvar Kommissionens nye udkast til markedstransparens

Høringssvar over 25-19 Notat om markedsforordningen

Høringssvar udkast til markedstransparens

Høringssvar Kommissionens udspil om øget markedstransparens

Høringssvar over udkast til vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Høringssvar om revideret bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift 

 

Justitsministeriet

Lovforslag om ændring af pasloven

Høringssvar Indsamlingsloven

Høringssvar Krigsreglen

Høringssvar om sikkerhedsveste

Høringssvar om virksomhedspanteordningen

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas

Høringssvar om lov om TV-overvågning og retsplejeloven 

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Høringssvar om avancerede biobrændstoffer sænkelse af iblandingskrav

Høringssvar ændring af biobrændstofloven

Høringssvar over Forsyningstilsynets benchmarkingmodel

 

Kultur- og Kirkeministeriet

Høringssvar tv kanal kultur

Hørringssvar kulturkanal radio

 

Ministeriet for Udviklingssamarbejde

 

Miljøministeriet

Høringssvar om producentansvarsordninger

Høringssvar Lynetteholm

Høringssvar af forbud mod uddeling af gratis bæreposer

Høringssvar krav til køretøjer i miljøzoner

Høringssvar for dansk bekendtgørelse for mikroplast

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om forbud mod mikroplast i kosmetiske produkter

Høringssvar Miljøkrav til affaldshåndtringsvirksomheder

 

Skatteministeriet

Høringssvar om Spillemyndighedens vejledning om ansvarligt spil

Høringssvar om hovedaktionærnedslaget

Høringssvar Engangsservice

Høringssvar Fri telefon

Høringssvar Generationsskifte

Høringssvar fondsbeskatning

Høringssvar overskudsvarme

Høringssvar CFC lovforslaget

Høringssvar Beskatningsområdet indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger

Hørringssvar Digitale salgskanaler

Høringssvar om styrket regelefterlevelse på motorområdet

Høringssvar - Spillemyndighedens vejledning til hvidvaskloven

Høringssvar om øl og vin og restskattetillæg

Høringssvar vedr. retssikkerhedspakke IV

 

Social- og Indenrigsministeriet

Høringssvar om socialtilsyn samt tilskud til hjælpere og personlig assistance

Høringssvar ændring af lov om socialtilsyn i bl.a. fonde

Høringssvar Lov om social service og lov om socialtilsyn 

Høringssvar Kommuner og regioners betaling af regninger

Høringssvar om lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed

Høringssvar om prissætning og klagemyndighed ift. kommunale og regionale erhvervsaktiviteter

 

Sundhed- og Ældreministeriet

Høringssvar Frit valg af genoptræning - avanceret niveau

Høringssvar vejledning om om genoplivning mv

Høringssvar vedr. bekendtgørelse tilknytning til lægemidler mv

Høringssvar Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet

Gebyrer for medicinsk udstyr og gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr

 

Transportministeriet

Høringssvar om dimensions- og detailforskriftændringer (tunge klimabiler)

Høringssvar opgavefordeling i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt Færdselsstyrelsen

Høringssvar afgrænsning af Københavns Havns søområde

Høringssvar om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet

Høringssvar om ændring af taxibekendtgørelsen

Høringssvar om gebyrer på jernbaneområdet

Høringssvar forhøjelse af bødeniveau for ulovligt hvil

Høringssvar vedr. havnesikring

Høringssvar vedr lange busser

Høringssvar selvkørende motorkøretøjer i Aalborg Kommune

Høringssvar til aerodynamiske anordninger

Supplerende høring om anlæg af Nordhavnstunnel

Høringssvar Ændring af bekendtgørelse om det vejnet, hvor kørsel med modulvogntog er tilladt

Høringssvar Supplerende bemærkninger til vejledning om syn af køretøjer

Høringssvar Udkast til vejledning om syn af køretøjer

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om kørekort

Høringssvar ny jernbane over Vestfyn

Høringssvar om interoperabilitet i jernbanesystemet (Transport)

Høringssvar over forslag til ændring af taxibekendtgørelsen

Høringssvar over forslag til ændring af detailforskrifter for køretøjer

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om køretøjers højde, længde og bredde

Høringssvar vedr. forslag om særtransportbekendtgørelsen

Høringssvar om rådsafgørelse om fastlæggelse af holdninger som skal indtages af EU-medlemsstaterne

Høringssvar emissioner fra taxier

Høringssvar taxilov nulemissionstaxier

Høringssvar om lov om DSB - kommerciel ejendomsudvikling

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af færdelsloven

Høringssvar om Havneforordningsbekendtgørelsen

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Høringssvar vedr. forslag til ændring af særtransportbekendtgørelsen

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Udenrigsministeriet

Høringssvar vedr. dansk interessevaretagelse i forhold til en ny Kommission – handelspolitiske sager

 

Øvrige

Høringssvar om middelalderbyen

 

grænseværdier for pesticidrester af stofferne chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl 

Andre relaterede guides i temaet